Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)Pajor TamásRészlet egyik hírlevelünklből:

Vannak álmaink, amiket szeretnénk elérni, de sokszor veszélyes, ha Istent bele akarjuk tenni egy dobozba, és meg akarjuk mondani Neki, hogyan csinálja. Megvan a tervünk, Isten hogyan fog válaszolni, hogyan fog kihozni a nehézségekből, hogyan adja meg az álmainkat.

Ám ha nem az történik, amit mi elképzeltünk, akkor frusztráltak és csalódottak vagyunk: „Uram, megígérted, hogy kihozol a bajokból, de miért nem adtad meg? Fél éve imádkozom már, és biztos voltam benne, hogy ennyi idő alatt a helyzet megváltozik, és nem adtad meg. Uram, nem tudom, miért nem adod meg a kérésemet, mit csináltam rosszul?”

Lehet hogy semmit, csak Istennek más terve van erre. Ézs 55,8-9: az én utaim nem a te utaid.... Ha nem a te időzítésed szerint történnek a dolgok, miért nem hiszed, hogy Isten valami jobb tervet készített a számodra? Istennek van egy tökéletes terve! De ha Őt a mi dobozunkba akarjuk tenni, és meg akarjuk Neki mondani, hogyan csinálja, ez mind csak korlátozná Őt. Jobb, ha azt mondom: „bízom benned Uram, sokkal jobban képviseled az érdekeimet mint én. Nyitott a szívem a te utadra.”


Joel Osteen: Bízz Istenben – járj az Ő útján c. írásában a tőle megszokott közvetlenséggel és egyszerűséggel mutat rá: Istennek jobb terve van a számodra, mint neked magadnak. Egy biztos: Ő minden módon meg akar gyógyítani, szabadnak akar látni! Csak bízz Benne, és járj az Ő útján!


Halottak napjára - az ÉLETről


Ján 11:25-26 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

Ján 14:1-3 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.


November elseje - halottak napja. Mindannyian félünk a haláltól, ugye? Megborzong és megijed az ember, amikor néha szemtől-szembe áll vele, főleg, amikor egy-egy szeretett hozzátartozója megy el. Élesen felvetődik ilyenkor: hová tartunk, mi van "odaát"? Hiszen, ahogy szokták mondani, "onnan még senki sem jött vissza". Mégis, mielőtt igennel válaszolnál, állj meg egy pillanatra.

Hiszen nekünk, akik Krisztusban vagyunk, Vele élünk, akik újjászülettünk víz és Szent Szellem által, Isten beszéde azt mondja, hogy az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

De nem úgy, ahogy a világ kábítja az embereket: „meghalni szépen is lehet”, arra „fel lehet készülni”, „meg lehet, sőt, meg kell vele barátkozni”, stb.,stb. Ez – valljuk be – csupa hazugság. Mert a halálra nem lehet felkészülni – legfeljebb, ha nagyon nagy a fájdalom és a szenvedés, lehet utána vágyakozni, csakhogy megszűnjön az, ami elviselhetetlen. (De jobb, ha imádkozol, és másokat is kérsz erre, mert Isten téged meg akar gyógyítani!)

Meghalni nem lehet szépen. Megbarátkozni pedig végképp nem lehet vele, és nem is kell, mivel (a Biblia szerint) a halál ELLENSÉG! Isten tervei között soha nem szerepelt, és nem az Ő jó és tökéletes akarata szerinti, hogy mi emberek meghaljunk. Amikor azonban Ádám és Éva felségsértést követtek el, és átadták a föld fölötti uralmat sátánnak, bejött a bűn az életükbe, és ezzel együtt a romlás és a halál is. (Hiszen az ördög a bűnben leledzik, amely egyébként a halál fullánkja.) Mégpedig nemcsak a fizikai – bár az is elég lett volna -, de a szellemi halál is, aminek következménye lett azután a fizikai.

De, HÁLA ISTENNEK, ezzel nincs vége a történetnek! Mert Krisztusban nekünk ajándékozta Isten az örökéletet!!! Halleluja! Ennél jobb hírt, nem hiszem, hogy ember valaha is hallott. A halál le van győzve, meg van semmisítve, meg lett fosztva minden hatalmától, erejétől – mégpedig Krisztus halála által. Az Úr Jézus "a halál által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabszolgák voltak." (Zsid 2:14-15, 1Kor 15:55)

Van Valaki, aki visszajött "onnan", és nem csak hogy feltámadt, de halála és feltámadása által legyőzte a halált! És nekünk is győzelmet, sőt – DIADALT adott felette! (1Kor 15:55)

És ez nemcsak valamiféle teoretikus igazság, amelyről jó elmélkedni. És vágyakozni utána, hogy de jó is lenne...! Isten Igéje mondja, ezért EZ A VALÓSÁG! Tehát: HA nekünk az élet Krisztus, AKKOR a meghalás nyereség. Mit jelent ez?

Ha Krisztusban vagy: tehát nem test szerint élsz, hanem szellem szerint. Ha nem az érzékek, érzelmek, saját akaratod, gondolataid vezetnek, hanem ISTEN IGÉJE. Ha éppen beteg vagy – tudod, hogy meggyógyultál Krisztus sebeiben, mert ez MEG VAN ÍRVA. Ha valami készül megkötözni, vagy már csapdába is estél – tudod, hogy VAN SZABADÍTÓ, aki a madarász tőréből megszabadít. És akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad! Ha pénzügyi nehézségekkel küzdesz, tudod, hogy Jézus szegénnyé lett, hogy te az Ő szegénysége által meggazdagodj. És egyáltalán – minden szellemi áldással meg vagy áldva a mennyből. És ezek alapján élsz, gondolkozol és cselekszel – mert MEG VAN ÍRVA!

AKKOR, és csakis akkor a meghalás nyereség, haszon. (Ahogy Pál apostol mondja: De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre [Fil 1:22-25])

Tudjuk, hogy számunkra, akik Krisztusban élünk, a fizikai halál nem több, mint hogy átmegyünk e világból az Atyához. (Ján 13,1) Átköltözünk, ahogy az Ige mondja. Ehhez előbb letesszük a földi sátorházunkat, vagyis a testünket, amely ha „elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.” (2Kor 5:1) S mivel bízunk Istenben és az Ő ígéreteiben, ezért „szeretnénk inkább kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. (2Kor 5:8-9)

Ennek ellenére, természetesen nem vágyakozunk egészségtelen módon utána, és végképp nem segítjük elő, hiszen az életünk fölött egyedül Jézus Krisztus uralkodhat. Földi sátorházunkat a mi felelősségünk megőrizni, gondját viselni. Ebben a földi életben egyébként is van éppen elég tennivaló az Úrért, a családért, a világért, sőt, magunkért, hogy mindenki üdvösségre jusson, mi magunk pedig eljuthassunk a Krisztusban felnőtt férfiúságra.

Nemcsak hogy nem félünk a haláltól, mert számunkra már legyőzetett, hanem eredményesen küzdhetünk ellene - nem kell, hogy idő előtt elmenjünk, és másokat is megmenthetünk ettől. Sőt, kérjük, és meg is köszönjük, a 91.Zsoltár verseivel: Isten hosszú élettel elégít meg, és megmutatja az Ő szabadítását!

Azzal is jó tisztában lenni, HA valaki Krisztusban van, és hitben jár, nem látásban, akkor nem szükséges megbetegednie ahhoz, hogy majd elköltözzön! Nincs rászorulva kórházra, szenvedésre, megalázó, kiszolgáltatott helyzetekre. Bevégezve a szolgálatot, a feladatot, amit Isten az emberre bízott, megtörténhet ez olyan spontán módon, ahogy sok Isten embere is tette: egyszerűen elalszik.

Összefoglalva tehát:Jézus Krisztus legyőzte, megsemmisítette a halált - a szellemi, a VÉGLEGES halált, amely miatt nyugtalan és retteg minden ember egész életében. De akik újjászülettek Krisztusban, már nem halnak meg! Ehhez már semmit sem lehet hozzátenni, ez elvégzett dolog. S mi van a fizikai halállal? Ez már nem ad okot a félelemre, mert tudjuk hová megyünk.

Miért is félnénk? Hiszen a fizikai halál, a test letevése "csupán" annyit jelent, mint amikor sátort bontasz. S tudod, hogy valahol máshol újra felvered. Számunkra tehát, akik már feltámadtunk a Krisztussal (szellemünkben), a halál nem kárhozat, nem megsemmisülés, nem a nihil, és nem is felolvadás valamiféle „közösben”. Hanem elköltözés a mennyei hajlékba. Tovább élni odaát a feltámadott Krisztussal, a mi Urunkkal – örökké. Érdemes hát megharcolni a hit szép harcát, és végig futni a pályát - egészen a célig.

(Arról a hitről is olvashatsz, amely bevisz a célba, Megalkuvás nélküli hit címmel.


Ha a halál fogságában vagy, mert még nem találkoztál az Élet Fejedelmével - aki egyedül képes neked örökéletet adni, ha befogadod Őt a szívedbe - itt van rá lehetőséged azáltal, hogy elmondasz egy imát.

Zsid 2:14-15 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által.

1Kor 15:55-58 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

1Ján 5:11-13 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

Ján 6:63 A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.

Fil 1:21 Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.


Regisztrálj!

Olvashatod:
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? - hiteles bizonyság, a gyógyító Igék kifejtésével.
- Győzelem a sötétség és az ellenség minden ereje felett. A Kenneth E.Hagin prédikáció részletét ezen az oldalon olvashatod.
- Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? Kenneth E.Hagin tanulságos és gyakorlatias könyve
- A Negyedik Emberről, aki a tűzben is veled jár, egy fantasztikus Jerry Savelle prédikáció "A kemencében" címmel
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg akár a szövegre kattintva! Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod az oldalakat.


Wikipédia: Halottak napja


Október és november fordulójában összetorlódnak az ünnepek. Sokan igyekeznek ilyenkor a temetőbe, gyújtanak gyertyát a halottaik tiszteletére.

A Halloween október 31-re, a mindenszentek november 1-re, míg a halottak napja november 2-ra esik. Az alábbiakban ezeket az ún. "keresztény" ünnepeket járjuk körbe. Azt mindjárt az elején leszögezhetjük, hogy a Bibliában, amely számunkra az egyedüli iránytű, halvány utalás sem esik ezekről. Sőt. Az érzékeny fül már a Wikipédia száraz leírásából is kiérzi, valami másról van itt szó.

Wikipédia - "A mindenszentek vagy mindszent ünnepét a katolikus egyházban november 1-jén, más egyházakban más napokon tartanak a valaha élt igaz emberek tiszteletére. A halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak estéjének (vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok a halottak emlékezetére. A mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják.

Az angolszász országokban a mindenszentek napját megelőző este a halloween (minden szent estéje). A keresztény Keleten már 380-tól megtartották az összes vértanú ünnepeként. A nyugati keresztény egyházban 609-től ünneplik, attól az évtől, amikor IV. Bonifác pápa Rómában átvette és május 13-án Mária és az összes vértanú tiszteletére felszentelte az eredetileg a pogány istenek tiszteletére épült Pantheont.

Halloween - A sötétség bálja
A Halloween manapság a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe október 31-én. A töklámpás lett az idők folyamán a Halloween legfontosabb jelképe. (Forrás: helowin.gportal.hu )


A 8. században uralkodó III. Gergely pápa tette a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává. A rákövetkező században IV. Gergely pápa a mindenszentek ünnepét november 1-jére helyezte és egyetemes ünneppé tette.

A hagyomány szerint VI. Leó bizánci császár terjesztette ki az ünnep hatályát a vértanúkról minden szentre, miután templomot emeltetett szent életű felesége emlékére, de nem engedték, hogy a templomot a császárnének szenteljék, ezért Leó úgy döntött, hogy a mindenszenteknek dedikálják.

„A Halottak napját a katolikusok november 2-án tartják, Mindenszentek napját követően.
Az ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia néven. A Katolikus Egyházban először 998-ban ünnepelték. Szent Odiló clunyi apát kezdeményezése volt, hogy a Mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is.

Az ünnep a 11. században terjedt el széles körben a clunyi bencések hatására, a 14. században vált hivatalossá.
Az ünnepet azért látták szükségesnek, mert a keresztény gondolkodás szerint a kisebb bűnökért a lélek a purgatóriumban bűnhődik és üdvözülését meggyorsíthatja ha az élők könyörögnek érte. Ekklesziológiailag a küzdő egyház (Ecclesia militans) megemlékezése a tisztítótűzben időző lelkekre, a szenvedő egyházra (Ecclesia patiens).”


Nagy egyházak véleménye

Hogyan vélekednek erről a nagy egyházak?
Evangélikus egyház:
Luther Márton 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára függesztette ki az egyház megreformálásáról szóló írását. A reformáció eredményeként megalakult egyház elfogadja a szentek létezését, ám a Bibliára hivatkozva elutasítja, hogy hozzájuk imádkozzanak a hívek, vagy segítséget kérjenek tőlük.

Református Egyház:
A református vallás a 16. században elindult vallásreform egyik ága, megalapítása Kálvin János nevéhez kötődik. A reformátusok elvetik a szentek tiszteletét, így a mindenszentekről sem emlékeznek meg. Kálvin a halottkultuszt helytelenítette, még a sírok megjelölését is elvetette, ezért a halottak napja sem egyházi ünnep. Az erős római katolikus hatás miatt Magyarországon nem ritka, hogy a reformátusok is kilátogatnak a temetőkbe és megemlékeznek az elhunyt szeretteikről.

Anglikán Egyház:
VIII. Henrik király a 16. században szakított Vatikánnal, ezzel megalapította az anglikán egyházat, amelynek a vezetője mindig az aktuális angol uralkodó. A szentek tiszteletét nem vetik el, a halottak napját viszont nem tartják meg. A szigetországban halottak napján nem szokás kilátogatni a temetőkbe, helyette a kelta gyökerekkel rendelkező, október 31-én tartott Halloween, és a november 5-re eső Guy Fawkes (örömtűz éjszakája) a meghatározó. (Mely ünnep, ahogy alább ez világosan kiderül, okkult gyökerekkel rendelkezik - szerk.)

Halloween eredete
A Brit-szigetek területén és a mai Franciaország északi részén élő kelták november elsején ünnepelték az újévet. A kelták úgy tartották, hogy az újesztendő előtti napon az élők és a holtak közötti határ elmosódik. Október 31-én a magaslatokon hatalmas tüzeket raktak, termény- és állatáldozatot mutattak be. Miután kialudt a tűz, az ünneplők hazatértek, a parázsból pedig egy-egy darabot otthonaikba vittek, ahol ismét tüzet gyújtottak és egész éjszaka virrasztottak.

A kelta hatások mellett a római hagyományok hagytak nyomot a Halloween átalakulásán. A fák és a gyümölcsök istennőjének, Pomonának ünnepét szinte egy időben rendezték. Később a szokások összefonódtak és kialakultak az esemény ma is visszaköszönő jelképei: a boszorkány, a fekete macska, a csontváz, illetve a tréfálkozás és a jóslás.

Az ünnep tengerentúli változata
Amerika felfedezése után a telepesek körében nem volt népszerű a Halloween (többségük a keresztényüldözés elől menekült az Újhazába, Istenfélő, Biblia szerető emberek voltak - szerk. megj.), változást a 19. század közepe hozott, amikor valószínűleg a nagyszámú ír bevándorlók keltették életre az ünnepet. Elsősorban az Egyesült Államokban és Kanadában bevett szokás, hogy a gyermekek jelmezekbe bújva házról házra járnak és édességet kérnek ajándékba. A felnőttek házibulikon múlatják az időt szintén maskarába öltözve. Az ünnep nélkülözhetetlen kelléke a faragott tökfigura vagy annak műanyag változata.
(Forrás:http://www.unnep.eu)Vissza a lap tetejére>>


A Biblia tükrében


A mindenszentek (és halottak - szerk.) napja ősi keresztény ünnep vagy pogány ünnep?
Lényegét tekintve egy ősi pogány ünnep továbbéléséről van szó, amelyet az addigi keresztény hitgyakorlattal alapvetően szemben álló vallási újításként terjesztettek el. Az ősi keresztény gyakorlat ugyanis épp az volt, hogy a Biblia kijelentéseivel ellentétes ünnepeket nem fogadtak el. Épp ezért nem találunk semmiféle utalást a legkorábbi századokból a mindenszentek napjára vonatkozóan, mivel ilyen ünnep egyszerűen nem létezett.

Hivatalos állami ünnep november elseje, a katolikus ünnepként ismert mindenszentek napja, amelyen mindmáig a római egyház emlékezik meg az általa tisztelt valamennyi halott szentről. Az indítványt beterjesztő Sasvári Szilárd fideszes képviselő indoklása szerint a „mindenszentek napja ősi keresztény ünnep”.

Az ünnep kialakulására, történetére vonatkozó tények a mondottaknak épp az ellenkezőjét bizonyítják. Lényegét tekintve ugyanis itt egy ősi pogány ünnep továbbéléséről van szó, amelyet az addigi keresztény hitgyakorlattal alapvetően szemben álló vallási újításként terjesztettek el. Az ősi keresztény gyakorlat ugyanis épp az volt, hogy a Biblia kijelentéseivel ellentétes ünnepeket nem fogadtak el. Épp ezért nem találunk semmiféle utalást a legkorábbi századokból a mindenszentek napjára vonatkozóan, mivel ilyen ünnep egyszerűen nem létezett.

Csak több mint fél évezreddel az első apostolok után, a hetedik századtól jelennek meg az első adatok arra vonatkozóan, hogy egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi katolikus szent tiszteletére. A legkorábbi ilyen tudósítás a Würzburg grófja által az egyházi ünnepekkel kapcsolatban készíttetett összeírásban található. Azt, hogy az ünnep még ekkor is csupán a formálódás állapotában volt, jól mutatja, hogy időpontját tavaszra helyezték, a húsvét utáni első vasárnapra...

...A mindenszentekhez szorosan kapcsolódik a következő napon, november 2-án ünnepelt halottak napja, s a kettő együtt alkot egységet. A katolikus felfogás szerint a mindenszentek a mennybe került tökéletes szentek ünnepe, míg a halottak napja az úgynevezett tisztítótűzben, purgatóriumban szenvedő hívek ünnepe. Érdemes talán újólag utalni arra, hogy amiként a szentek kultusza, éppúgy a purgatóriummal kapcsolatos tanítások sem összeegyeztethetők a bibliai kijelentésekkel.

Épp ezért minden bibliai alapokon álló keresztény megújulási mozgalom már a 12. századtól következetesen elutasította mindkettőt. A valdensek éppúgy, mint az angol Wyclif és követői, a lollardok, majd a cseh husziták és az egész Európát megrázó reformáció különböző irányzatai. Ezt követően pedig minden későbbi neoprotestáns irányzat, beleértve napjaink pünkösdi-karizmatikus mozgalmát is. Tovább a mindenszentek eredetéről szóló cikkhez. (A forrás egy régebbi cikk, ám az üzenet ma éppúgy aktuális!)Vissza a lap tetejére>>


Kenneth Copeland


Ha választanod kellene élet és halál között, mit tennél? A válasz nyilvánvalónak tűnik, de a valóságban egyáltalán nem az. Tudod, a halált választani nem szükségszerűen azt jelenti, hogy a legközelebbi szikláról a mélybe veted magad. A válasz sokkal összetettebb.
E heti hírlevelünk ezt a témakört taglalja röviden Kenneth Copeland: Válaszd az életet c. írásában. Különösen aktuális most, amikor a világ a halottak napját ünnepli. Az íróval együtt én is csak arra tudlak buzdítani: VÁLASZD AZ ÉLETET!

Tovább>>


Kenneth E. Hagin


...A Biblia a betegséget sátáni elnyomásnak tartja. Ki áll a megkötözöttségek (dohányzás, stb.) mögött? - És tudjuk, hogy Istennek sok gyermeke is meg van kötözve. - Ki áll a sötétség szelleme mögött, aki akadályozni akar téged az imában? Sátán. Aki elszánt arra, hogy legyőzzön, hogy megrabolja azt a győzelmet, ami megillet. Mit fogunk tenni? Ilyenkor az ember felteszi a kezét és azt mondja: nem tudunk mit tenni. NEM, NEM, NEM! Ezerszer is nem! Jézus a győztes!

Az Igében benne van, hogy lefegyverezte, foglyul ejtette az ellenséges erőket. Ugyanazokat a hatalmakat, erőket, amikkel nekünk kell megküzdenünk itt. (Ef 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.)

Ez egy kicsit érthetetlen számunkra, pedig az Igében benne van, hogy semmissé tette őket. (Köszönjük Uram, hogy legyőzted az ördögöt.) Tudjuk, hogy Jézusnak erre nem volt szüksége, ő miattunk tette meg, mint a mi helyettesítőnk. ...

...Ebben a világban, melynek sátán az istene, a feje, s itt a sötétség királysága van, ebben az életben nekünk ezen a völgyön kell átmennünk. Ez a halál árnyékának a völgye. A szellemi halál árnyékának völgye vesz körül minket. A betegségek, a szegénység - ez a halál árnyéka.

De ugyanez a zsoltár mondja: asztalt terít nékem az én ellenségem előtt. A 91. Zsoltár arról beszél, hogy megtapossuk az oroszlánt és sárkányt – ezek az ellenségek szimbólumai, azaz sátánon és seregén taposunk. És az, hogy asztalt terít az ellenség előtt, arra vonatkozik, hogy a sátán és démonjai előtt terít asztalt az Úr. Előkészíti az asztalát az Úr, és rajta győzelem van. De valamit fel kell fedeznünk: előkészíti az asztalt az ellenség jelenlétében. Bizony az ellenség jelen van, és jelen is marad. Ádám felségárulása óta joga van itt tartózkodni.

De hálát adunk Istennek: lehet, hogy ordít az oroszlán, és közel is jön, de nem tud elkapni! Mi az Atya asztalánál ülünk, hiszen Ő készített egy asztalt nekünk, az ellenség jelenlétében. Sokan túl sokat foglalkoznak az ellenségeikkel. A tekintetedet inkább az asztalra helyezd, mert ott győzelem van az ellenség minden ereje fölött! ...

Tovább a teljes szöveghez.>> (Regisztrált tagjainknak.)


1 Korinthus 15. fejezet


1 Kor. 15,1 Eszetekbe juttatom [és figyelmetekbe ajánlom; meg akarom ismertetni veletek] továbbá, atyámfiai [testvérek], az evangéliumot, melyet hirdettem néktek [azt az örömüzenetet, (jó hírt) amelyet én néktek vittem], melyet be is vettetek [el is fogadtatok], melyben állotok is, [és szilárdan kitartotok benne; (amelyben meg is maradtatok); melyet be is vettetek és követtek]

1 Kor. 15,2 Amely által üdvözültök is [elnyeritek az üdvösséget, amelyen át meg is menekültök], ha megtartjátok [megőrzitek] (úgy), aminémű beszéddel [(logosz): IGÉ-vel] hirdettem néktek, hacsak nem hiába [elhamarkodottan] lettetek hívőkké. [ha ugyan ragaszkodtok még hozzá, hacsak nem látszatra lettetek hivőkké]

1 Kor. 15,3 Mert azt adtam előtökbe [erre tanítottalak] főképpen [elsősorban azt hagytam rátok], amit én is úgy vettem [amit magam is kaptam; (melyet én is tanultam)], hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért [(hamartia): céltévesztésünkért] az írások szerint

1 Kor. 15,4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott [életre kelt] a harmadik napon az írások szerint

1 Kor. 15,5 És hogy megjelent Kéfásnak [Péternek]; azután a tizenkettőnek

1 Kor. 15,6 Azután megjelent [láthatóvá lett; megmutatta magát] több mint ötszáz atyafinak [testvérnek] egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek [megmaradtak], némelyek azonban el is aludtak; [meghaltak; elhunytak; elszenderültek]

1 Kor. 15,7 Azután megjelent Jakabnak [jelentése: mást kiszorító]; azután mind az [összes] apostoloknak

1 Kor. 15,8 Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek [egy elvetéltnek; koraszülöttnek; mint félresikerültnek], nékem is megjelent

1 Kor. 15,9 Mert én [ugyanis] a legkisebb [legjelentéktelenebb] vagyok az apostolok között, aki nem vagyok méltó [érdemes arra], hogy apostolnak neveztessem [hívjanak], mert háborgattam [üldöztem] az Isten anyaszentegyházát. [eklézsiáját; kihívott gyülekezetét]

1 Kor. 15,10 De Isten kegyelme által [kegyelméből] vagyok [az], ami vagyok. És az ő hozzám való [rám (belém) árasztott; nekem juttatott] kegyelme nem lőn hiábavaló [nem maradt bennem hatástalan; (nem volt sikertelen); nem lett eredménytelen, (tartalom nélküli, üres; semmit érő; céltalan)]; sőt többet munkálkodtam [keményebben dolgoztam; fáradoztam], mint azok mindnyájan [mindegyiküknél] de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme

1 Kor. 15,11 Akár én azért, akár azok, így prédikálunk [ugyanazt hirdetjük], és így lettetek ti hívőkké.

1 Kor. 15,12 Ha azért Krisztusról hirdettetik [prédikáljuk], hogy a halottak közül feltámadott [életre kelt; (hogy a halottak közül való feltámadása megtörtént)], mimódon mondják [hogyan állíthatják] némelyek [egyesek] köztetek [közületek], hogy nincs halottak feltámadása?

1 Kor. 15,13 Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. [nem kelt életre]

1 Kor. 15,14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott [nem kelt életre], akkor hiábavaló [üres; semmit érő; haszontalan; alaptalan] a mi prédikálásunk [nincs értelme a mi igehirdetésünknek], de hiábavaló a ti hitetek is. [s nincs értelme a ti hiteteknek sem]

1 Kor. 15,15 Sőt [ráadásul még] az Isten hamis bizonyságtevőinek [tanúinak] is találtatunk [bizonyulunk], mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk [mert Istenről azt tanúsítjuk], hogy feltámasztotta [életre keltette] a Krisztust; akit nem támasztott fel [nem keltett életre], ha csakugyan [egyáltalán] nem támadnak fel [kelnek életre] a halottak

1 Kor. 15,16 Mert ha a halottak fel nem támadnak [nem kelnek életre], a Krisztus sem támadott fel. [feltámadása; életre keltése sem történt meg]

1 Kor. 15,17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott [nem kelt életre; feltámadása nem történt meg], hiábavaló [semmit sem ér; haszontalan; fölösleges, üres, értéktelen] a ti hitetek; [mert] még [mindig] bűneitekben [céltévesztésben] vagytok.

1 Kor. 15,18 Akik a Krisztusban elaludtak [haltak meg; hunytak el; elszenderültek] azok is elvesztek tehát.

1 Kor. 15,19 Ha csak ebben az életben (élet időben, létezésben) reménykedünk [elváróan] a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak [szánalomra méltóbbak] vagyunk.

1 Kor. 15,20 Ámde Krisztus feltámadott [életre kelt] a halottak közül [halottaiból elsőként], zsengéjük lőn [lett] azoknak, akik elaludtak [mint az elhunytak (elszenderültek) első zsengéje]

1 Kor. 15,21 Miután ugyanis ember által van a halál [mivel egy ember idézte elő a halált; vagyis: miután ugyanis emberen át jött a halál a világra] szintén ember által van a halottak feltámadása is [a halottak is egy ember révén támadnak fel]

1 Kor. 15,22 Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. [mindenki életre is kel; vagyis: emberen át jött a halottak feltámadása is)]

1 Kor. 15,23 Mindenki pedig a maga rendje szerint [mindenki, amikor sorra kerül]. Első zsenge[ként támadt fel] a Krisztus; azután [attól kezdve; ezt követően majd; közvetlenül azonnal, mindnyájan] akik a Krisztuséi [akik Krisztushoz tartoznak], az ő eljövetelekor. [megjelenésekor]

1 Kor. 15,24 Aztán [következik; jön] a vég [végcél] mikor átadja az országot [uralmat; királyságot] az Istennek és Atyának; amikor [miután; majd] eltöröl [megsemmisít; félretesz] minden birodalmat [felsőbbséget; fejedelemséget; kormányzatot] és minden hatalmat [hatalmasságot; fennhatóságot; vezetőséget] és erőt

1 Kor. 15,25 Mert addig kell néki [királyként] uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti

1 Kor. 15,26 Mint utolsó ellenség töröltetik el [teljesen működésképtelenné teszi] a halál [utolsó ellenségként teszi félre, szünteti meg majd a halált]

1 Kor. 15,27 Mert mindent az ő lábai alá vetett [Isten] Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló hogy azon kívül [annak kivételével], aki neki mindent alávetett. [aki a mindenséget alá rendelte]

1 Kor. 15,28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, [Istennek] aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. [amikor azonban alá fogja rendelni a mindenséget, akkor majd maga a Fiú is alá fogja rendelni magát Annak, aki a mindenséget alá rendelte, hogy az Isten legyen minden mindenekben]

1 Kor. 15,29 Különben mit cselekszenek azok, akik a halottakért meritkeznek be. [mi értelme van annak], [Ha] a halottak teljességgel [egyáltalán] nem támadnak fel [(holttestek, tetemek) nem kelnek életre]? Miért is meritkeznek be a halottakért? [ha nem volna feltámadás, miért merítkeznének be egyesek a halottakért]

1 Kor. 15,30 Mi is miért veszélyeztetjük magunkat [miért vállalunk veszedelmet mi is] minden pillanatban? [percben; /órában/]

1 Kor. 15,31 Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. [naponként halálos veszélyben forgok, ami olyan igaz testvérek, mint az, hogy dicsekvésem vagytok a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban]

1 Kor. 15,32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak [nem kelnek életre? Akkor] Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!

1 Kor. 15,33 Ne tévelyegjetek [ne hagyjátok magatokat félrevezetni]. Jó erkölcsöt [jellemet] megrontanak [megfertőzik, csábítással romlásba viszik a] gonosz [rossz, romlott, züllött] társaságok. [a gonosz beszédek; tanítások, társalgások, együttlét, érintkezés, bizalmas kapcsolat]

1 Kor. 15,34 Serkenjetek fel igazán [legyetek valóban józanok az igazságnak (megigazult vagy megigazított, igaznak nyilvánítottnak) megfelelően] és ne vétkezzetek (ne tévesszétek el a célpontot); mert némelyek nem ismerik Istent [nincs Isten-ismeretük]; megszégyenítésetekre mondom. [a ti pirulástokra mondom ezt]

1 Kor. 15,35 De mondhatná valaki: Mimódon [De - kérdezhetné valaki - hogyan] támadnak fel [kelnek életre] a halottak? És minémű [milyen] testtel [(szóma) = személyként] jönnek ki ? [jelennek meg]

1 Kor. 15,36 Balgatag [ostoba, esztelen, buta, értetlen]! Amit te [el]vetsz, nem elevenedik meg [nem kel életre; nem éled fel; nem hajt csírát], hanemha megrothadánd. [hacsak előbb meg nem hal; el nem pusztul]

1 Kor. 15,37 És abban, amit elvetsz [még nem növény az csak azután fejlődik], nem azt a testet [(szóma); lényt] veted el, amely majd kikél, hanem a puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.

1 Kor. 15,38 Az Isten pedig [tetszése szerint olyan] testet ád annak, amint akarta [amilyet elhatározott], és pedig mindenféle magnak [a neki megfelelő testet] az ő saját [tulajdon] testét

1 Kor. 15,39 Nem minden (hús)test azon egy [egyforma; ugyanaz a] (hús)test, hanem más az emberek teste, más a barmoknak [állatoknak] (hús)teste, más a halaké, más a madaraké.

1 Kor. 15,40 És vannak mennyei testek [(epúraniosz szóma): égieken túl levő] és [vannak] földi testek [(epigeiosz szóma): földön élő]; de más a mennyeiek [az égieken túl levők)] dicsősége, [(epúraniosz doxa): fény, ragyogás; fényessége; ékessége; az, ami meglátszik] más a földieké. [de másként ragyog az égi, másként a földi].

1 Kor. 15,41 Más a napnak dicsősége [ragyogása; fényessége] és más a holdnak dicsősége [fényessége] és más a csillagok dicsősége [tündöklése; fényessége]; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. [mert egyik csillag, fényességben különbözik a másik csillagtól]

1 Kor. 15,42 Éppen így [ilyen a] a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban [mulandóság állapotában], feltámasztatik [életre kel] romolhatatlanságban; [nem mulandóban, halhatatlanságban]

1 Kor. 15,43 Elvettetik gyalázatosságban [dicstelenségben; szégyenben; megvetés; polgárjogoktól való megfosztottságban], feltámasztatik [életre kel] dicsőségben [tekintélyben, fényességben]; elvettetik erőtlenségben [gyöngeségben; tartósság-, állóképesség hiányában], feltámasztatik [életre kel] erőben. [ható)erőben, hatalomban; hatalomból fakadó erő, tekintély]

1 Kor. 15,44 Elvettetik érzéki [földi, fizikai] test [(pszükhikosz szóma): lény, személyiség], feltámasztatik [életre kel] szellemi test [(pneumatikósz szóma): a személyiség új, mennyei életformája]. Van érzéki [földi, fizikai] test, és van szellemi test is.

1 Kor. 15,45 Így is van megírva: Lőn [teremtetett] az első ember, Ádám [jelentése: (vörös) földből való], élő lélekké [élőlénnyé]; az utolsó Ádám megelevenítő [éltető] Szellemmé.

1 Kor. 15,46 De nem a szellemi az első, hanem az érzéki [földi; fizikai], azután a szellemi.

1 Kor. 15,47 Az első ember földből való [porból formált], földi [és a porból alkották]; a második ember, az Úr, mennyből [égből] való. [mennyei]

1 Kor. 15,48 Amilyen [volt] ama földi [a földből, porból való (alkotott)], olyanok [lettek] a földiek [porból valók (alkotottak)] is; és amilyen ama mennyei [égi; a mennyből való], olyanok [lesznek] a mennyeiek [égiek] is

1 Kor. 15,49 És amiképpen hordtuk [viseltük; hordoztuk] a földinek [porból alkotottnak] ábrázatát [képét; képmását, úgy], hordani [viselni; hordozni] fogjuk a mennyeinek ábrázatát [képét; képmását] is

1 Kor. 15,50 Azt pedig állítom [és még hozzáfűzöm] atyámfiai [testvéreim], hogy (hús)test és vér nem örökölheti Isten országát [mert hús és vér az Isten királyságát nem kaphatja (nyerheti) örökrészül], sem a romlandóság [rothadó, pusztulás, múlandóság] nem örökli [nem nyeri örökrészül] a romolhatatlanságot [halhatatlanságot]*

1 Kor. 15,51 Ímé titkot mondok néktek [közlök veletek]. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el [nem halunk meg] de mindnyájan elváltozunk [átváltozunk; mássá leszünk]

1 Kor. 15,52 Nagy hirtelen [osztatlan időben], egy szempillantásban [egy szempillantás alatt], az utolsó trombitaszóra [a végső harsonaszóra]; mert trombita fog szólni [amikor az megszólal, mert meg fog szólalni a harsona], és a halottak [(nekrosz): holttestek] feltámadnak [életre kelnek] romolhatatlanságban [romlatlanságra; rothadatlanul], és mi [pedig] elváltozunk. [mássá leszünk]

1 Kor. 15,53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot [rothadatlan természetet] öltsön [öltözzön magára] magára, és e halandó test [emberi természet, amely ki van téve a halálnak, ami meghalásra képes] halhatatlanságot öltsön [öltözzön] magára. [a romlandónak fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot]

1 Kor. 15,54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál [felbomlás, az élet ellentéte, megszűnése] diadalra [a győzelemben örökre]. »Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött; (Elnyelte a halált a diadal végleg)

1 Kor. 15,55 Halál! hol a te fullánkod [győzelmed; diadalod]? Pokol [koporsó; halál]! hol a te diadalmad? [fullánkod; tövised]

1 Kor. 15,56 A halál fullánkja [tövise] pedig a bűn [(hamartia): a céltévesztés]; a bűn [céltévesztés] (ható)ereje [hatalma] pedig a törvény

1 Kor. 15,57 De hála az Istennek, aki a diadalmat [győzelmet] adja [megadta] nékünk [mert ő győzelemre segít minket] a mi Urunk Jézus Krisztus által

1 Kor. 15,58 Azért szerelmes [szeretett] atyámfiai [testvéreim] erősen álljatok, mozdíthatatlanul [legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, állhatatosak, kitartók], buzgólkodván az Úrnak dolgában [munkájában] mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok [fáradozásotok] nem hiábavaló az Úrban.

Az 1 Korinthus 15. fejezet mellékletét is feltétlenül nézd meg!


Nem félek sorozat


Dicsekedik lelkem az Úrban, és dicsőítem Őt; mert megkerestem az Urat és Ő meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Zsolt.34,3.5)
Magasztallak Téged Istenem, mert felemelted az üdvösség szarvát nékünk, a Te gyermekeidnek, és ellenségeinktől megszabadítottál, hogy félelem nélkül szolgáljunk Neked.(Luk.1,69.74)

NEM FÉLEK

A HALÁLTÓL


Áldalak Úr Jézus Krisztus, mert megszabadítottál a halálfélelemtől, mert kijelentetted, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és mert hiszek Te benned, soha örökké meg nem halok. (Ján.11,25.26) Dicsőítelek, hogy testté lettél azért, hogy halálod által megszabadíts minket, akik a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok voltunk. Magasztallak, mert működésképtelenné tetted azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. (Zsid.2,14)

Ezért nem félek, hanem dicsőítelek, mert Te vagy az Első és az Utolsó, az Élő - pedig halott voltál, és ímé élsz örökkön örökké...és Nálad vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai...és ezeket az ajtókat Te előttem bezártad, és senki meg nem nyitja már. (Jel.2,17.18.és Jel.3,7). De még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te Uram velem vagy. (Zsolt 23,4) Hálát adok Neked Istenem, hogy bár halott voltam a vétkeim és a bűneim miatt, de Te feltámasztottál a Krisztussal (Ef.2,1.5) és így beteljesült rajtam szent Igéd: „....és eljött az óra,.....” amikor meghallottam az Isten Fiának szavát, és meg van írva, hogy: „....akik hallják élnek.” (Ján.5,25)

Ezért dicsérlek és dicsőítlek, boldogan megvallva, hogy akik élnek, csak azok dicsőítenek Téged, mint ma én. (Ésa 38,19) Dicsőség Neked Úr Jézus, Aki eltörölted a halált, és világosságra hoztad az életet (2Tim.1,10), azt az életet, amely egyedül Te benned van, s amelyet Magaddal együtt nekem ajándékoztál. (1Ján.5,11)
Tovább>>

A sorozat többi része a
Kijelentés oldalon található több más érdekes írással együtt.Vissza a lap tetejére>>

Szólj hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Molnár B Antal [ 2011-12-16 20:06 ]

Gazdag kisfiú és a szegénység
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt,
hogy milyen szerencsés családban él.

Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.

- Nos, mit gondolsz erről az útról?

- Nagyon jó volt apa!

- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?

- Igen.

- És mit láttál meg mindebből?

- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy.
Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:

- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk.


Molnár B Antal [ 2011-12-16 20:06 ]

M. Erismann - ITné: Tanács
Ha bánt a bú, a bánat, a szív vigaszra vár,
Ha űznek éji árnyak, s az álom messze-jár:
Tekints fel jó Atyádra, Ő hallja hő imád,
Karját feléd kitárja, ne félj, gondol reád.

Míg fájón hull a könnyed, mert álmod összetört,
Úgy érzed, nem lesz könnyebb a kín, mi meggyötört:
Fordítsd Atyádhoz arcod, csak Ő adhat vigaszt,
Megérti minden harcod, s lecsendesíti azt.

Oly régen hívna téged az enyhülés felé,
Hát mondd el azt, mi éget, mint gyermekjou elé,
És kérjed bízva, hittel, add minden gondod át!
Sebedre tölti - hidd el - a béke balzsamát.

Egy ritka égi percben feltűnik majd neked,
Meglátod szemtől szemben, betölti lelkedet.
A földön és az égen nundent megújít Ő,
Várd hűn kitartva, ébren, mert nemsokára jő.
Molnár B Antal [ 2011-12-16 20:05 ]

Kárász Izabella: Megérkezett
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
Az égi fény jelzi: megérkezett,
Piros szívek arany húrján majd felkacag
A Hozsánna, Dicséret és Hódolat.
Az én szívem' is megérinti az öröm,
És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!
Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,
A Boldogság és Üdvösség szent fényjele,
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!
S a szeretet úr lesz a nagy világ felett,
S jóakarat simítja meg a szíveket,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!
Advent alatt ti földön élő emberek
Kongassátok az elhallgatott szíveket,
Legyen csengés-bongás a föld terén át,
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!
Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen,
Az ég fénylő csillagképében megjelen,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!
Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek
S a békesség zászlója leng a föld felett,
Béke, öröm, szeretet és jóakarat
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
S velük zengi a boldog föld az éneket:
Urunk, Szabadítónk, megérkezett!


Molnár B Antal [ 2011-12-16 20:04 ]

Ádventi emlék
Ha már lehullt a hó,
s fekete földünket befödte,
hogy szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé,
az égi trón elé...
De Téged nem talált meg.

Az égi gyermeket kereste,
akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék borulnak
vágytól égő gyermekszívekre.
Az égi gyermeket kereste,
és nem talált rád, nem ismert meg...
Hiszen Te nem vagy többé gyermek.

Szétfoszlottak a régi álmok,
meghaltak a mesék.
A karácsonyfa lángjait
oltogatták hideg szelek...
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém,
Megváltóm, Uram, Messiásom,
ma sem ismerlek én.

Hála neked, hogy megkerestél.
Ó, most már van karácsonyom,
s adventi, nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind a régi álmok,
de benned nincs csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb, mint az álom.


Molnár B Antal [ 2011-12-16 20:04 ]

IDŐK JELEI
Emberek az idők jeleit figyeljétek, világ órája lehet, éjfélhez közeleg. Jelek: szökőárak, katasztrófahelyzetek, ne rejtsétek miként strucc, homokba fejetek. Ilyen módon szól hozzánk magasból az Isten, ha szeretet hangját nem hallja meg az ember. Ha gyarló önnön magát képzeli Istennek, mintha ég, föld, s a mindenség ura lenne. Pedig csak porszem, mit fölkap az idő szele.
ADVENT
Te szörnyű, vajúdó idő, ne szülj, ne szülj több rémet! Most már tiszta örömmel is legyen megáldva méhed! Szülj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot, Fojtsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből! Napfényre vágyunk már a gond fekete erdejéből! – Te véres, vergődő szívünk,ne szülj te sem több átkot, öleld magadhoz boldogan az embert s a világot !
NÉKI NÖVEKEDNIE KELL, NÉKEM PEDIG ALÁ KELL SZÁLLANOM
Ján 3,20 Neki… nekem. Ez a sorrend. Ez az első lépés azoknál, kiknek az Isten megmutatja Szerelmes Fiát. – Sorrend ez… és nem lemondás. Csak a ténye annak, hogy így közeleg az Isten országa. „Nekem pedig alá kell szállanom.” Ez az alászállás – az én problémám, az én harcom. Nehezen értő, nagyra törő szívem mindennapos harca…
Molnár B Antal [ 2011-12-16 20:02 ]

Szoby Zsolt: Adventi gyertyafény
Adventi gyertyák ragyognak fénylő csillagként;
egy, kettő, három, négy,
hajad lágy selymén táncol a lobogó fény.
Csitt! Ne szólj, csak ülj ide mellém,
hiszen most szívünk beszél;
kezedet fogva a szeretet árad szét.
Kérlek, ne szólj - csak ölelj, míg e láng ég!
S ha kialszik mind a négy,
szenteste gyúl helyettük ünnepi fény...
És nem kell, csupán egyetlen ajándék,
mit szívem karácsonyon úgy remél:
láthassam szemedben csillogni még,
sokáig e szépséges, adventi gyertyafényt.
LÉTEZIK EGY ORSZÁG
Létezik egy ország, minek idő és tér, nem szabja határát, hol nincsen sötétség. Hol örök fény ragyog, hol nem váltják egymást, éjszakák és nappalok, Isten a fényforrás. Az Ő dicsősége ragyog, s Krisztus által, világossága jött, a földi világba. Ki Őt befogadja, szíve mélyén annak, már e földön felragyog, Isten országa. Nem gyötri félelem, azt

Molnár B Antal [ 2011-12-14 21:11 ]

Isten szava
A jó Isten hozzánk sohasem szólt szebben,
soha meghatóbban, mint a szeretetben.

Szívünk dobogása az Isten beszéde,
megérti a földnek minden nemzetsége.

Minden falat, amit megfelezel mással:
fölér Isten előtt egy-egy imádsággal.

S míg födeled védőn hajlik az árvára:
ha szalmafödél is az az Isten háza.

Mert az Isten hozzánk sohasem szól szebben,
mint a könyörülő édes szeretetben.

Advent
Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a sötétből.
Napfényre vágyunk, már a gond fekete erdejéből.

Növeld mibennünk mi isteni, s öld ki ami bennünk állati,
hiszen a dühös tusákba már mindenünk belefáradt.

Szüless meg bennünk Tisztaság, Szüless meg bennünk Béke,
S tedd kezedet a világ lázas ütőerére.

Szüless meg bennünk Szeretet, a legszebb lelki virtus:
- a szívünk szomorú, beteg - teremts bennünk új életet,
Szüless meg bennünk Jézus!
Molnár B Antal [ 2011-12-14 21:10 ]

ADVENTI ÉNEK
Világmegváltó Istenünk,
Hit-gyújtó, égi Tűz,
Halld meg az adventi énekünk
És minket egybe fűzz!
Veled egységben lelkesen
Járjuk az életünk,
Világmegváltó Istenünk,
Ébresztő, égi Tűz.
Igédben bízva egykoron
Hittel vártak Reád,
Míg csillag gyúlt, s a hegyorom
Zengte Igéd szavát!
Veled egységben, lelkesen
Együtt, imádkozón,
Igédben bízva egykoron
Hittel vártak Reád!
Világmegváltó Istenünk,
Hit-keltő, égi Tűz,
Halld meg adventi énekünk,
S magadtól el ne űzz!
Veled egységben, mindnyájan
Karácsonyban hiszünk,
Világmegváltó Istenünk,
Minket egységbe fűzz!
Kárász Izabella


Turmezei Erzsébet: Adventi éjszaka
Fehér takaró,ezüst fénytartó,valót eltakaró.
Mintha nem volna más,csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj,nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj...
Se bün, se szenny, se sár,se szin, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
Hiszen igy volna jó.De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.Alatta szenvedés,
szenny, sár, ... elfödni és elrejteni kevés
a hó és holdsugár.
De Valakire vára holdfényes határ.
S ez az adventi, mély,havas és holdas éj,
titkot tud: Jön! ... Ne félj!
Molnár B Antal [ 2011-12-14 21:06 ]


ATYÁD KEBLÉRŐL FELTÖRŐ
Ismeretlen szerző (IV-VIII. sz.)
Atyád kebléről feltörő
Örök fenségből kelt Ige,
Ki megmentőként megszületsz,
Rendelt időd elérkezett.
Bensőnk most fényed hassa át,
Szívünk szerelmed szítsa fel,
Esendő vágyát vesse el,
S betöltse égi szent öröm.
Ha majd bírói szék ítél
És miden rosszat tűzre küld,
S egy méltató baráti hang
A jót a mennybe hívja majd:
Nehogy sötétlő tűz ölén
Ragadjon el a forgatag,
Ám lássuk meg az Úr színét,
S a mennynek áldott örömét.
Az Atyának és Fiúnak,
S neked Szentlélek Istenünk,
Miként volt, legyen szüntelen
Mindenkor dicsőség neked. Ámen


LÉGY KÉSZ
Légy kész meghallani az Úr hangját, Ha szólít csendes éjszakán! És mondd, mint mondta egykor Sámuel, Csak szólj, figyelek, Atyám!
Légy kész meghallani az ÚR hangját, Ha lázas munkában talál. És kér idődből csak egy fél órát, Légy kész mondani: Itt vagyok, Atyám!
És légy csendesen, míg beszél! Légy kész megtenni, amit kér! Mert nemsokára jő a vég, S nem lesz rá időd elég.
Almási Mihályné

Molnár B Antal [ 2011-12-14 21:05 ]

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával: Szent biztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk, Mit félne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk, Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk, Jézus az nekünk.

Õ lesz a váltság élet-birodalma; Változz' örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója, Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes, Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes, a szeretetnek fényes napja jő fel Időzítőnkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye, Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk' édes örömünkben, Szeretetünkben!
Szabolcska Mihály

ÍM FELCSENDÜLT EGY TISZTA SZÓ
Ismeretlen szerző (IV-VIII. sz.)
Ím felcsendült egy tiszta szó
Cáfol, s leleplez titkokat,
Az álmok messze fussanak:
Az égből Jézus felragyog.
Kelj fel hát kábult értelem.
A földön nem heversz tovább:
Új csillag fénye tündököl
Ártalmat oszlat, s bűn homályt.
A Bárány hozzánk küldetik
Rendezni tartozásaink,
Hullassuk együtt könnyeink,
Esengjünk bűnbocsánatért.
Hogy másodsor, ha felragyog,
S világra tör a rémület,
Ne tartsa számon vétkeink,
Ám irgalmával fedjen el.
Erő, dicsőség, tisztelet
Az Atyának s a Fiúnak:
S a Vigasztaló Léleknek
Most és örök időkön át. Ámen.


ADVENTI ESTI DICSÉRET
Fordította: Hüse József

CSILLAGFÉNY ÁLDOTT ALKOTÓ
Nagy Szent Gergely (540—604)
Csillagfény áldott Alkotó,
Hívőknek örök fényt hozó,
Világ Megváltó Jézusunk,
Hallgasd meg esdeklő szavunk.
A világot te nem hagyod
Ördög cselébe hullani,
Forró szerelmed gyógyítónk,
A beteg földnek orvosa.
A világ szörnyű bűneit,
Hogy kereszteddel eltöröld,
Szűz Szentélyéből lépsz elő,
Mint szeplőtelen áldozat.
Dicső hatalmad tisztelik,
És ha felhangzik neved,
A mennyek és az alvilág
Remegve térdet hajtanak.
Ó, kérlelünk, ki Bíráként
Ítélni jössz a nagy napon,
Legyen kegyelmed fegyverünk,
S az ellenségtől oltalom.
Erő, dicsőség, tisztelet
Az Atyának s a Fiúnak:
S a Vigasztaló Léleknek!
Most és örök időkön át. Ámen
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:50 ]

3. Miért jelent meg Isten üdvözítő kegyelme?
„… és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban.” (Tit 2,12).
Az isteni kegyelem kötelez. Az üdvözítő kegyelem nevelőnkké lesz, nevel és fegyelmez minket. A kegyelem alapvetően két dolgot tanít: az egyik tiltás – arra nevel minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat, a másik buzdítás, mégpedig arra, hogy józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban.
Karácsonykor lehet új életvitelt kapni ajándékba. Csodálatos lehetőség ez arra, hogy valóban megváltozzunk, nem a magunk erejéből, hanem az Isten üdvözítő kegyeleme által. Ez egy egészen gyakorlati ajándék az Istentől.
Mi nevelhető emberek vagyunk? Az engedelmes embert lehet nevelni.
Tagadj meg minden hitetlenséget! Ne légy bizalmatlan Istennel szemben! Hidd el, hogy nem felejtkezik el az egészséged kérdéséről, a családodról, a gyerekeidről, a szeretteidről, pénzügyi kérdéseidről, problémáidról, a jövődről, a munkádról, mindarról, ami neked fontos.
Minden olyan kívánságot tagadj meg, ami világi, folytatja Pál apostol, ami nem az Isten akarata szerint való, mert ez elválaszt Istentől. Tehát, ha olyat teszünk, ami ellenkezik Isten akaratával, akkor ellenállunk az Ő kegyelemének.
„… mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson miket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik.” (Tit 2,13-14.) Isten népének a feladata tehát elfogadni az Isten nevelését, tanítását, és aztán cselekedni azt, amit megértett Isten akaratából. Jézus nem azt akarja, hogy egyszer egy évben, karácsonykor összegyűljünk és elérzékenyülve elénekeljük a karácsonyi kedves énekeinket, s aztán minden marad a régiben. Nem, az Ige arról beszél nekünk, hogy az Isten üdvözítő kegyelme azért jelent meg, hogy megváltozzon az életünk, hogy józanul, igazságosan és kegyesen éljünk az év minden napján. A kegyelem tesz minket erre alkalmassá, hogy az egész életformánk, életvitelünk megváltozzon. Ámen.

Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:49 ]

Az üdvösség kérdése a biblia központi kérdése. Az angyal azt mondta Máriának Jézus fogantatásakor, hogy Jézus fogja a világot megváltani és megszabadítani. De mitől kell az embernek megmenekülnie és megszabadulnia? A biblia erre is válaszol, azt mondja, hogy Isten haragja alól. Mert az üdvösség azt jelenti, hogy Jézus megmenti a benne hívőket a legnagyobb bajtól, ami érheti az embert, ami érheti az Isten nélküli élet miatt. A Szentírás világosan tanítja, hogy akinek nem kell az Isten kegyelme, az az Isten ítélete alatt fogja találni magát. Ezért írja Pál Jézusról azt, hogy ő az „aki megszabadít minket az eljövendő haragtól” (1Tessz 1,10). Az ember legnagyobb gonoszága, hogy annak ellenére, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden ember számára, mégis vannak olyanok, akik nem hisznek Istenben és nem fogadják el Isten szeretetét és kegyelmét.
Jézus születésével ez a mindenkihez szóló kegyelem jelent meg ebben a világban, amit az ember ajándékba kap. Nem érdemeljük meg, de Isten mégis megajándékoz vele mindnyájunkat.
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:49 ]

. Kiknek jelent meg Isten üdvözítő kegyelme?
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11).
Isten üdvözítő kegyeleme azok számára is megjelenik, akik eddig nem is halottak az evangéliumról, akik eddig nagyon távol voltak. A karácsony azt jelenti, hogy Isten minden ember számára közel hozza az ő kegyelmét. Keresztelő János apja, Zakariás így magasztalja Istent: „Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára.” (Lk 1,78-79). A Szentírás alaptanítása az, hogy minden ember a halál árnyékában és a sötétségben él, és minden embernek szüksége van ezért az Isten üdvözítő kegyelmére.
Azoknak jelent meg az Isten üdvözítő kegyeleme, akik már lemondtak arról, hogy valaha is meglátják a Szabadítót. Ott jelent meg, ahol a reménytelenség és a kilátástalanág a legnagyobb volt. Azoknak jelent meg az angyal által a jó hír először, akik maguk is megvetettek voltak, a társadalom kivetettjeinek, a pásztoroknak, a messziről jött bölcseknek, akiket senki sem ismert.
A Messiás, a Megváltó minden embernek megjelent karácsony éjszakáján. Ott és akkor sem fogadta el mindenki, mint ahogy itt és most sem fogadja el mindenki. János evangéliumában így olvassuk: „Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt” (Jn 1,11). És ma? Mi akarunk-e üdvözülni? Fontos nekünk az üdvösség? Mert azt mondja itt az Ige, hogy Jézus azért jött, hogy a világot üdvözítseMolnár B Antal [ 2011-12-13 18:49 ]

A harmadik különleges dolog a karácsonyi elbeszélésekben, az hogy Isten kiszolgáltatottá teszi magát. Isten üdvözítő kegyeleme ott jelenik meg, ahol senki sem gondolta volna. Teológiai értelemben ismerték a próféciákat, hogy Júdeában, Betlehem városában, egy piciny kis falucskában születik majd meg a Megváltó. De amikor mindez megtörténik, amikor az angyalok hírül adják az evangéliumot, akkor nagyon kevesen voltak, akik komolyan vették. Ott és akkor jelent meg Jézus, amikor és ahol senki nem gondolta volna, hogy majd a Messiás, a Megváltó megszületik. Nem dicsőséges királyként vonul be, nem nagyszerű hadvezérként, győztes csaták után, hanem kisgyermek képében, akit rongyokba pólyáltak a szülei, és akit először József a nevelőapja sem akart vállalni.
Isten kiszolgáltatott emberként jelenik meg itt a földön. Pedig a kiszolgáltatott alatt mi azokat értjük, akik alulmaradtak a küzdelemben, akik vereségre vannak ítélve és igazságtalanság áldozatává vállnak. A karácsonyi történteket olvasva kétségtelenül levonhatjuk a következtetést, hogy Isten a kiszolgáltatottak felé hajlik, még akkor is, ha ez a világ csak a gazdagokat és hatalmasokat becsüli. „Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.” (Lk 1,52-23). A legmélyebb nyomorúságot vállalta Jézus azért, hogy minket a legmagasabb mennyekbe juttasson, hit által
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:48 ]

A karácsonyi események Isten alázatáról beszélnek. A földre látogató Isten nem viharos forgószélben vagy mindent elnyelő tűzben érkezett. Felfoghatatlan, hogy a mindenség Alkotója addig-addig zsugorodott egyre apróbbra, míg elérte egy szabad szemmel alig látható megtermékenyített petesejt méretét, majd egy aggódó fiatal zsidó nő testében osztódni kezdett, embrióvá alakult és növekedésnek indult. „Méhed klastromában a végtelen”, írja egy angol költő. Más szavakkal, de ugyanezt mondja el Pál is, amikor így ír: „Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult” (Fil 2,6-7).
A zsidók ismerték a Messiás eljöveteléről szóló próféciákat, amelyek az alázatról és szerénységről beszélnek, mégis a maguk képzelete szerint kiszínezték ezeket a váradalmakat, s egy dicsőségben, erőben és hatalommal megjelenő Messiás képe lebegett előttük. Végül mégis egy olyan Messiás érkezett, aki másfajta dicsőséget hordozott: az alázat dicsőségét.
Ugyanaz a menydörgő Isten, aki úgy rakosgatja a hadseregeket és birodalmakat, mint sakktábla bábuit, most apró csecsemőként jelent meg Palesztina egy kis falujában úgy, hogy mindenben az édesanyja gondoskodására és szeretetére szorult.
De a karácsonyi történetek Isten megközelíthetőségéről is beszélnek. A zsidók számára mindez ideig Istenhez a félelem fogalma társult. S a vallások jelentős részében ma is a félelem a jellemző, amikor valaki Isten elé járul. A hinduk áldozatot mutatnak be a templomban, a mohamedánok letérdelnek, majd lehajolnak, és homlokukkal megérintik a földet.
Isten meglepő módon csecsemőként, istállóba érkezett meg egy olyan nép közé, amely elkülönített szentélyt tartott fenn számára a templomban, és nem merte kimondani a nevét. El tudunk-e képzelni kevésbé félelmetes dolgot egy újszülöttnél, akinek keze-lába pólyában van? Jézus személyében Isten megtalálta a módját, miként lépjen kapcsolatba az emberekkel úgy, hogy a félelem lehetőségét kizárja
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:47 ]

. Hogyan jelent meg Isten üdvözítő kegyelme?
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme…” (Tit 2,11).
Ha karácsony táján végigböngésszük a postán érkezett üdvözlőlapokat, meglepetten tapasztalhatjuk, hogy mennyiféle képzetet társítunk az ünnephez. A karácsonyi képeslapok többsége hangulatos, hófödte hegyi falvakat ábrázol, némelyeket még lovas szán is díszit. Aztán ott vannak azok, amelyeken kedves állatok szökdécselnek: rénszarvasok, mókusok, mosómedvék és bájos kis szürke egérkék. A vallásos témájú képeslapokon megjelennek az angyalok is meg a szent család, akik rendíthetetlen nyugalommal és békével néznek vissza ránk, és fejük fölött arany glória fénylik. A karácsonyi eseményekről mindnyájunknak van egy megszokott képe, annak köszönhetően, amit a karácsonyi énekek hangulata sugároz, amit az évről évre előadott betlehemes játékok elmondanak, amit az üdvözlőlapokon megjelenő képek sugallnak. Ezek a megszokott képek már annyira belénk ívódtak, hogy bizony könnyen átsiklunk az evangéliumban elmondott történetek igazi értelme fölött.
Isten üdvözítő kegyelmének megjelenése azt jelenti, hogy Isten emberré lett. János evangélista evangéliuma elején Jézus születésével kezdi az elbeszélését, de ő egészen másképp mondja el a karácsonyi történetet: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14).
Jézus azért jött tehát, hogy bemutassa az ember számára Istent. Vajon mit mutat meg róla a legelső karácsony?
A karácsonyi történetek egy olyan Istent mutatnak be, aki alázatos, aki megközelíthető, és aki kiszolgáltatott. Sem a pogány világ vallásai sem a zsidóság nem így gondolkozott az Istenről. Hiszen az isteneket nem szokták ilyen jelzőkkel illetni: alázatos, megközelíthető, kiszolgáltatott
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:47 ]


A kegyelem = Isten emberré lett
Olvasmány: 1Jn 1,1-18
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik.” Tit 2,11-14

Advent négy vasárnapján a kegyelemről volt szó. Ezt a sorozatot szeretném folytatni karácsony ünnepi istentiszteletünkön is. Pál apostol a Titushoz írott levelében Isten üdvözítő kegyelméről beszél, amely minden ember számára megjelent. Ez az ige a karácsonyi örömhír lényegét fogalmazza meg egyszerűen, világosan és tömören. Hiányoznak belőle a számunkra oly megszokott „karácsonyi elemek”. Hiszen nincs szó benne a gyermek Jézusról, jászolról, angyalokról, pásztorokról, csillagról és bölcsekről. Ez az Ige azt mondja el nekünk, mit tett értünk Isten. Jézus születésével Isten üdvözítő kegyelme jelent meg a földön. A kegyelem nem akkor keletkezett, amikor Jézus eljött a földre, hiszen Isten mindig is kegyelmes volt hozzánk, ám Jézus Krisztusban a kegyelem láthatóvá vált
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:46 ]

Advent
Elég volt már a gyötrelem,
elég volt már a sötétből.
Napfényre vágyunk, már a gond
fekete erdejéből.

Növeld mibennünk mi isteni,
s öld ki ami bennünk állati,
hiszen a dühös tusákba már
mindenünk belefáradt.

Szüless meg bennünk Tisztaság,
Szüless meg bennünk Béke,
S tedd kezedet a világ
lázas ütőerére.

Szüless meg bennünk Szeretet,
a legszebb lelki virtus:
- a szívünk szomorú, beteg -
teremts bennünk új életet,
Szüless meg bennünk Jézus!
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:46 ]


Túrmezei Erzsébet: Adventi éjszaka
Fehér takaró,
ezüst fénytartó,
valót eltakaró.
Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj...
Se bün, se szenny, se sár,
se szin, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
Hiszen igy volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés,
szenny, sár, ... elfödni és
elrejteni kevés
a hó és holdsugár.
De Valakire vár
a holdfényes határ.
S ez az adventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön! ... Ne félj!
Molnár B Antal [ 2011-12-13 18:43 ]

ADVENTI ÉNEK
Világmegváltó Istenünk Hit-gyújtó, égi tűz,
Halld meg az adventi énekünk És minket egybe fűzz!
Veled egységben lelkesen Járjuk az életünk,
Világmegváltó Istenünk, Ébresztő, égi tűz.
Igédben bízva egykoron Hittel vártak Reád,
Míg csillag gyúlt, s a hegyorom Zengte Igéd szavát!
Veled egységben, lelkesen Együtt, imádkozón,
Igédben bízva egykoron Hittel vártak Reád!

Világmegváltó Istenünk, Hit-keltő, égi tűz,
Halld meg adventi énekünk, S magadtól el ne űzz!
Veled egységben, mindnyájan Karácsonyban hiszünk,
Világmegváltó Istenünk, Minket egységbe fűzz!
Kárász Izabella
Adventkor
Valami szépet szeretnék mondani,
a szívemet örömmel kitárni,
advent titkos, szent ünnepén.

Jézusom várlak. Leborulok én,
szívem hozom, gyermeki szívemet.
Jöttödre készíts föl engem,
hiszen te vagy az örök szeretet.

Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:29 ]

CSEND... JÖN A KIRÁLY!


Mi fénylik, lángol az ég peremén
Olyan közel?
Mi éget, fájdít olyan nagy
Tán Ő jön el,
Akire vágytunk, akire vártunk
Oly égetőn,
Kinek jöttére kigyúl a csillag
A bérctetőn?

Halkuljon panasz, szűnjön a sírás,
Nagy csend legyen,
Szívünk Eléje ringjon könnyünkből
Lett tengeren,
Lelkünk érezze áldó kezének
Nagy melegét,
Szemünk keresse drága szemének
Tekintetét.

... Fehér ruhánkban fehér lélekkel
Áldj meg, Urunk.
Hogy minden tisztán és Hozzád vágyva
Járjuk utunk.
Lelkünk csendjébe sose hasson
Ez élet zaja.
S ha elér Hozzád ujjongó lelkünk,
... Vezess haza!
Kárász Izabella, Fényből Fényességet 252

IMMÁNUEL

Komor idők homályán hatolt át
prófétalelkek magányos fénye,
nem táplálta más, csak az Ígéret
jövőbe vesző szent tüneménye,
mégis nőtt egy-egy sugárnyalábbal,
amíg - nem hamar és nem sokára -
hanem ‘‘az idők teljességében’’
földkerült az ég boltozatára.
És azóta ez a csillag tartja
a Naprendszert.
Mert ebben a hitben
gyökerezik létünk és törvényünk:
Immánuel - velünk az Isten!
Lukátsi Vilma

Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:28 ]

HA SZEMBE JÖN

Advent idején szembe jön velünk
földi vándornak öltözötten
ünnep-várásunk országútján,
lélek-terhelő nagy ködökben...

Gyertya kell! - Égő, tiszta lángú,
szív-didergető éjszakába,
hogy meg ne csalja virrasztásunk
neon-reklámok tarkasága.

Gyertya kell! - Égő, szelíd lángú,
és kéz, amely magasra tartja,
és... egy másik aki segítsen,
Ha annak elfárad a karja!

Gyertya kell! - Sok kis égő gyertya,
És lángokat hordozó kezek
hogy amikor szembe jön velünk,
el ne kerüljük Őt, emberek!
Lukátsi Vilma

VISSZAJÖN

Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:27 ]

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

Azt mondják holnap lesz karácsony -
Tornyos fenyőfám fölcicomázom
csillaggal angyalhaj-felhőkkel,
tutipán-szívű csengőkkel
s alárakom a kerék Földet,
ajándékként ígért jövőnket,
kicsomagolt vad álmainkat,
értünk vérző hatottainkat,
lemondásaink jaj-nyugalmát,
mint horpadt, sápadt aranyalmát.
Aztán majd én is alá állok
és míg a Borzas fényesség lobog,
gajdolgatok, mint kancsal pásztorok.
Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:26 ]


KARÁCSONYI PÁSZTOROK

Ki pattogtat-durrogtat karikás ostorral.?
pitt-patt, dirr-durr, karikás ostorral?

Ki tülkölget-tutulgat hosszú ökörszarvon?
tlillu-tlullu, cifra ökörszarvon?

Ki kolompol-csilingel: kolomppal-csengővel?
klot-klot, csing-ling, kolomppal-csengővel?

Karácsonyi pásztorok, pásztorok,
azok pattogtatnak, azok durrogtatnak,
azok tülkölgetnek, azok tutulgatnak,
azok kolompolnak, azok csilingelnek,
zörgetik a kiskapukat, háborítják a kutyákat,
házról házra járnak, pohár borért köszöntenek,
kalácsért kántálnak
Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:25 ]

KARÁCSONYI RÍMEK

Ezüstöt ölt a téli fold.
Havas kis út a hegyre fut.
Karácsony int felénk megint.
Keresi árva, elhagyott a betlehemi csillagot.

Köd hamva hull és rajta túl
mint zúzmarás, fehér varázs,
erdők-mezők az Érkezőt
jelentgetik ma ékesen.
Őt keresem! Őt keresem!

Már megjelent! - zenél a csend
Reményed Ő! - zúg a fenyő.
Ilyen fehér! - dalol a dér.
És szól az út, mit láb tapos:
Alázatos! Alázatos!

Lombja veszett ág didereg
a jegenyén: Ilyen szegény!
Róla zenél a szél, a tél
zenélj te is, szegény szívem:
Eljött, igen! Eljött, igen!


KARÁCSONYI SIRATÓ

Jaj, fenyőfák, kicsi fenyőfák,
holdfénybe mártott végtelent szopogató
csecsemőn a hó zizegő pólyáját letépik rólatok
fűrészek Heródes-fogsora mélyed torkotokba!

Akiért meghaltok méltó-e megváltásra?
Emlékezni fog-e haldokló ágacskáitokra,
mikor ég felé tartó zöld szárnyai között
elkárhozott tűzként átlobog a mókus?

Fúj a szél, vesztőhelyek üzenete sötétlik,
hóba taposott fenyőtű, fűrészpor, száraz vér.Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:24 ]

A NAPKELETI BÖLCSEK
Ama csillag után.
A holdsugaras hideg éjszakán,
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elöl ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, akol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek,
Nem virrasztottak és nem énekeltek
S akol nem látta őket senki sem.

És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek,
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.


KARÁCSONYI UTAZÁS

Készülődés
Karácsony közeleg.
Én állok itt az ablakom előtt,
nézem a halkan pihenő havat,
s egy kis bokrétás, száradó fenyőt
törögetek.

Ma szívem is van,
Meg-megdobban a kabátom alatt
és csilingeli ezer kis csengő:
Karácsony közeleg!
Karácsony közeleg!

Útban
Csodálkozol:
Te balga kis fiú,
Ma olyan vígnak látszol!
... Csillagváros Betlehemi éjben
hívogat máma engem is a jászol.

Megyek! Megyek!
Az ajkam úgy dalol,
míg csörgős szánkóm megáll valahol,
s letérdelve a kis Jézus előtt,
átnyújtom neki igaz ajándékul
ezt a kis, tépett Bokrétás fenyőt.

Kérdezem
Mondd, kis Jézuskám,
decemberfagyon, szélen, havon át,
miért nem hozhattam Neked
egy csokor édes piros orgonát?
Most minden, minden fenyő és moha.

Pedig tudom, hogy szereted a májust,
és Teneked is szebb az orgona.

Az ünnep
Mennyből az angyali...
Égnek a gyertyák
Kacag az ének terítve az asztal ¬
csak fáj hogy sohse találkozik össze
a karácsony az orgonás tavasszal.

A kis Jézus beszél
Én szeretem a sápadt arcot is,
én szeretem a könnyes szemet is,
cirógatom a mellre bágyadt főt.

Akinek nincsen tettre kész,
merész,
lüktető: harcos piros orgonája,
az hozzon egy kis álmodó gallyat,
sóhajtva síró imádság fenyőt,
s az én kezem megáldja.

Hazafelé
A gyertyák elalusznak
a távolodó kórus
altató, Bűvös simogató mákony...

Repül a szánkó
Csörgős csengője csilingeli csendben
Édes karácsony!...
Tündér Karácsony!...
Boldog Karácsony!...
Molnár B Antal [ 2011-12-11 20:23 ]

ADVENTI ÉNEK
Világmegváltó Istenünk Hit-gyújtó, égi tűz,
Halld meg az adventi énekünk És minket egybe fűzz!
Veled egységben lelkesen Járjuk az életünk,
Világmegváltó Istenünk, Ébresztő, égi tűz.
Igédben bízva egykoron Hittel vártak Reád,
Míg csillag gyúlt, s a hegyorom Zengte Igéd szavát!
Veled egységben, lelkesen Együtt, imádkozón,
Igédben bízva egykoron Hittel vártak Reád!

Világmegváltó Istenünk, Hit-keltő, égi tűz,
Halld meg adventi énekünk, S magadtól el ne űzz!
Veled egységben, mindnyájan Karácsonyban hiszünk,
Világmegváltó Istenünk, Minket egységbe fűzz!
Kárász Izabella

Mi a karácsony?
Megbocsátás a múltban,
bátorság a jelenben,
remény a jövőben.

Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot!
Ajándékot, szeretetet s mindent, ami fontos neked!
Boldog karácsonyt

Hittel bármi elérhető,
Reménnyel minden valós,
Szeretet édessé varázsolja az életet.
Ez a hármat kívánom neked karácsonyra

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből,
akkor a fa alatt sem találsz rá.

KARÁCSONYI ÉNEK 1.

Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek
S üvöltenek vad emberek.

Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol
És annyi viskó bús, sötét.

Jó pásztorok és bölcs királyok:
Sok farkas és holló kóvályog
S nem látjuk azt a csillagot!

Békés, derűs karácsony éjjel -
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derű?

Molnár B Antal [ 2011-12-06 21:49 ]

Hallottál-e már az Adventi Üzenetekről?
Készülődjünk Karácsonyra!
Mindig csodáltam azokat a szerkezeteket, melyek látszólag kikapcsolva pihennek, de egy megadott pillanatban, egy előre beprogramozott időpontban megelevenednek és csipogva fütyülve figyelmeztetnek valamire.
Ez az üzenetküldő lista is valami ilyesmi: hosszú hallgatás után - ha semmilyen műszaki probléma nem jön közbe - 26 napig minden hajnalban figyelmeztet, hogy készüljük az Úr érkezésére!


.Tudom, hogy elfogadtad Jézust
Egy karácsony esti összejövetel végén jól öltözött férfi emelkedett fel a helyéről, s ezt mondta:
- Én elfogadom Krisztust Üdvözítőmül!

Másnap este karján egy vézna kisfiúval lépett a terembe. A gyermeket az emelvényre téve a prédikátorhoz lépett és súgva mondta:
- Ez az én kis Józsikám. Az orvosok szerint nem élhet sokáig, meg kell halnia.
A prédikátor ránézett a gyerekre. Látta, hogy arca túl fehér, karjai vékonyak. Ezután az apa csenevész gyermekéhez lépve büszkén mondta:
- Ez Józsika. Ő vezetett engem Krisztushoz.

A prédikátor kissé meghökkent, mert azt hitte, hogy az embert ? vezette az Úrhoz.
- Józsika így szólt hozzám: "Apu, én nem mehetek a templomba, de anyu elmegy veled, én pedig az egész idő alatt imádkozom." Esténként ahogy hajlékunkba benyitottam, a gyerek kis mankójával az ajtóig jött. Én karjaimba vettem. Ilyenkor minden este megkérdezte: Apu, elfogadtad ma este Jézust? Tegnap este azonban amikor karjaimba vetette magát, nem tette fel a kérdést. Ehelyett arcocskáját a vállamba temetve könnyes örömmel mondta: "Apu, tudom, hogy te ma este elfogadtad Jézust!" Testvérem, én azért tértem meg, mert ez a gyermek imádkozott értem.
Hívő emberek között is sokszor elhangzik a kérdés: bizonyosak vagyunk-e az örök életünk felől? A következő sorok hiszem, hogy sokakat mélyen elgondolkodtatnak. Nagyon bízom abban, hogy olyanok is lesznek, akik hűségesebben kezdik el követni Jézust. Bárcsak mindannyian felkészülve várnánk a mi Mennyei Atyánkkal való találkozást.

Molnár B Antal [ 2011-12-06 21:48 ]

Sok magányos ember panaszkodik az egyedüllétre, és arra vár, hogy bekopogjon hozzá valaki. A magányosság következmény, okozat. Az ok az elutasítás, amely az egyedüllétet okozza. Aki becsukja szíve kapuját, kirekeszti magát az élet folyamatából. Ilyen körülmények között megmerevedik, beszűkül, még inkább elutasító és magányos lesz. A magányos ember ön centrikus, tele van panasszal, görcsösen ragaszkodó, nem ritkán fenyegetőző, így nem szívesen látogatják vendégek. Aki egyedül érzi magát, és azt hiszi, senki nem szereti, tegye fel magának a kérdést: , , mi hiányzik nekem?”, és azzal ,ajándékozza meg a környezetét.
“Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. Minden emberi kapcsolat szent egymásra találás. A másik emberben önmagad másik felét ismered fel, minden vonásában saját vonásaidat látod meg. Amit róla gondolsz, magadról gondolod. Amit vele teszel, magaddal teszed. Amit róla képzelsz, azt magadról képzeled. Mindaz, amit neki kívánsz, egy napon veled fog megtörténni. ” (Tatiosz)
Az embereket sok minden érdekli mások életéből: hátterük, megélhetésük, gondolataik, céljaik, … Tégy különbséget, hogy az egód érdeklődik vagy a szereteted. Az őszinte szeretet pedig csak akkor érdeklődik, ha tudja, nem a puszta kíváncsiság vezérli, hanem azért kérdez, mert segíteni szeretne. Mi számít neked: az embert átszőtt körítés vagy a szívvel-lélekkel történő odafigyelésed, csended, ölelésed, támaszod
Molnár B Antal [ 2011-12-06 21:48 ]

Gyarmathy Irén: Jöjj el, Karácsony!
Hordozlak magamban egész évben,
sokszor rád gondoltam nyári éjben,
eszembe jutottál reggel, délben,
álmomban, ébren, nyárban és télben.
Néztelek kitágult gyermekszemmel,
hallgattam mit üzensz, figyelemmel,
siettem hozzád, mint kicsi diák,
ahányszor jöttél, szebb lett a világ.
Vártalak később, hogy felnőtt lettem,
s az ajándékot már magam vettem
kicsinek, nagynak, ifjúnak, vénnek:
szívemből tisztán szárnyalt az ének.
Várlak még ma is, karácsony, drága,
apró gyermekként a szemem táva,
szívemből ma is szárnyal az ének,
tisztán ragyogsz, bár múljanak évek.
Szívemben voltál, szüless meg mára,
minden embernek karácsonyára,
s maradj velem, míg múlnak az évek:
Jöjj el, Karácsony! - úgy várlak, kérlek.

Molnár B Antal [ 2011-12-06 21:47 ]

Füle Lajos: Visszajön
Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.
Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
Molnár B Antal [ 2011-12-06 21:46 ]

Második hét: Mértékletesség
E hét nap alatt mindenben a mértékletességet kell megvalósítanunk. Sajnos a mai embernek ez is kényes terület. Az anyagi javakhoz való vonzódás miatt talán a négy erény legnehezebben megvalósítható tagja. Mivel a mohóság az ember "kis én"-jét erősíti, kétségbeesetten próbáljuk minden vágyunkat azonnal kielégíteni. Ezt az erőt kell megzaboláznunk e héten.
A helyes hozzáállás kialakításához segítséget adhat a manicheista tanításban megtalálható kéz-, öl- és száj pecsétjének tanulmányozása (erről a harmadik számban lehet olvasni). Fontos tudnunk, hogy a mértékletesség gyakorlása során nem az a feladat, hogy ösztöneinket és vágyainkat teljesen elnyomjuk. Ha ezt tesszük, a lehető legnagyobb hibát követjük el! Inkább próbáljuk betartani az arany középút elvét, és ismét csak hallgassunk a megérzéseinkre. Az önsanyargatás és a mohóság a két véglet, amit el kell kerülnünk. Étkezés, beszéd, szórakozás, nemi élet. Ezen területekre szenteljünk különös figyelmet a hét során. Igyekezzünk rájönni és elfogadni azt, hogy a "kevesebb a több"!
Molnár B Antal [ 2011-12-05 17:43 ]

A MINDEN, AZ MINDEN!

"Minden gondotokat őreá vessétek" 1 Pét 5,7.
"Minden lehetséges a hívőnek" Mk 9,23
"Mindenre van erőm a Krisztusban" Fil 3,20
"Mindenért hálát adjatok" Ef 5,20

Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró-cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!

És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!

És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre...
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!

S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések...
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden! Túrmezei Erzsébet

MÓZES HALÁLA

Mózes pedig felmegy a Nébó hegyére,
Kánaánnal szemben Piszga tetejére:
Számadása van itt, ez már az utolsó,
Azután jöjjön a jéghideg koporsó.
Kanaánba néz most, Ígéret Földére,
Oda viszi népét immár negyven éve.
De nem csak előre, visszafelé is néz,
És édes megnyugvás tölti el szívét,
Mert bárhová tekint, mindig csak azt látja,
Hogy az Úristen volt Izráelnek Atyja.
Ő hozta át népét a Vörös Tengeren,
Ő állt bosszút értük sok ezer emberen.
Tűzoszlop és felhő nem őtőle szállott?
S viharokban mindig oldalukra állott.
Éheztek? - Megnyílt az egek csatornája
És hulltak a fürjek, szállt a menny mannája.
Sziklából vizet csalt szomjazóknak elő;
Száz csatában Ő volt karjukban az erő.

Bár orcáját gyakran megszomorították,
Mégis ideértek. A megigért ország
Itt van már előttük, oda lehet menni,
S mire oly hőn vágytak, birtokukba venni.
Áll Mózes a hegyen, múltba visszanézve,
De előre mutat Kánaán földére,
S csak ez egy szót súgja, mindent megköszönve:
Istenem... Istenem.. S leomlik a földre. Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2011-12-05 17:42 ]

ADVENTI KÖVETSÉG—4--.
Vasárnap. Ádventi, utolsó.
Rá gondolok, Aki testté lett.
Ura volt térnek, időnek,
s foglya lett az időnek, térnek.
Rá gondolok, Aki gyalog járt.
Útszéli virágra mosolygott.
Bezárva a térbe, időbe,
viselte az emberi sorsot.
Foglya lett a térnek, időnek,
hogy én fogoly, szabad lehessek.
Hogy egyszer a téren, időn túl
szabad szívvel hazamehessek.
Megérkezünk. Az útnak vége.
Ádventi harangok zenélnek
Róla, aki ma is bezörget,
az Igéről, aki testté lett.
Gyalog, hajón, autón, vonaton,
mindegy, csak ott menjen mindig a lábam,
míg hazaér téren, időn át,
mindenütt a lába nyomában.
Túrmezei Erzsébet

ADVENTI ÉNEK
Világmegváltó Istenünk,
Hit-gyújtó, égi Tűz,
Halld meg az adventi énekünk
És minket egybe fűzz!
Veled egységben lelkesen
Járjuk az életünk,
Világmegváltó Istenünk,
Ébresztő, égi Tűz.
Igédben bízva egykoron
Hittel vártak Reád,
Míg csillag gyúlt, s a hegyorom
Zengte Igéd szavát!
Veled egységben, lelkesen
Együtt, imádkozón,
Igédben bízva egykoron
Hittel vártak Reád!
Világmegváltó Istenünk,
Hit-keltő, égi Tűz,
Halld meg adventi énekünk,
S magadtól el ne űzz!
Veled egységben, mindnyájan
Karácsonyban hiszünk,
Világmegváltó Istenünk,
Minket egységbe fűzz!
Kárász Izabella
Molnár B Antal [ 2011-12-05 17:41 ]

VÁROM ŐT
Szenteste, hogyha újra eljön, én is
csatlakozom a csordapásztorokhoz
és térdemen, ha Betlehembe érek
tudom, Jézusom vétkemből feloldoz.
És bárány lesz a szívem. Tiszta, gyapjas,
fehér, szelíd bárány. Karomba véve
megcsókolom majd ujjongó örömmel
és rábízom örökre szent kezére. Gerzsenyi Sándor
Ádventi gondolatok.
Hited talán csak egy kicsiny mécses,pedig hit nélkül várni nem lehet! És az, aki nem az Urat várja, nem is sejti az igaz ünnepet!
Nem fenyő alatt van az ajándék! Az Ajándék, ha volt valaha, azt az Isten adta a világnak; nekünk született egyszülött Fia!
Történelem írja éveinket,szívünk jelzi a másodperceket, időben rekesztve emberlétünk csak így tud várni.Az emlékezet szentelt útja már kétezer éve néz vissza, és lát előre-- hitben. Várni, tanul, mert mindennek végén nincs semmi és senki más , csak ISTEN
Az én kívánságom
Karácsony ..... Karácsony, Gyönyörű karácsony
Fényed sugározzon E sötét világon .
Ragyogjon be minden szívbe
Igaz szeretete ,
Így lesz áldott mindenkinek
Karácsony ünnepe . Kántor ImrénéADVENTI EMLÉK
Ha már lehullt a hó,
s fekete földünket befödte,
Hogy szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé, az égi trón elé…
De Téged nem talált meg.
Az égi gyermeket kereste,
akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék vonulnak,
vágytól égő gyermekszívekre…
Az égi gyermeket kereste,
és nem talált rád, nem ismert meg…
hiszen Te nem vagy többé gyermek.
Szétfoszlottak a régi álmok,
meghaltak a mesék.
A karácsonyfa lángjait
oltogatták híres szelek…
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha te nem jössz elém,
Megváltóm, Uram, Messiásom,
ma sem ismerlek én.
Hála Neked, hogy megkerestél!
Ó most már van karácsonyom,
s ádventi nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind a régi álmok,
de Benned nincsen csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb mint az álom.
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2011-11-28 22:33 ]


Nálad vagyok otthon
Istenem, Te mindenütt jelen vagy. Jézus Krisztusom, Megváltóm, ki oly
közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szétszórtságom után hazahozom
Hozzád a szívemet. Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám. A jóért, amelyet
kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, Te
ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem. Segíts, hogy
jobb legyek!
Molnár B Antal [ 2011-11-28 22:33 ]

A megfáradottnak imája

Drága Jézus!
Sokszor olyan nehéz az élet.
Teszem a dolgom, és nincs elismerés.
Vonj magadhoz engem fáradtságomból.
Köszönöm, hogy ezerszeres jutalmat ígérsz
minden erőfeszítésemért.
Neked akarok dolgozni,
tisztességes akarok maradni,
ha mások tisztességtelenek is,
szolgálni akarok,
ha mások uralkodnak is.

Szelíd és alázatos szívű Jézus,
hiszem, hogy csak benned találom meg
lelkem nyugalmát,
te adsz új erőt a mindennapokhoz.
Igád édes, terhed könnyű.
Köszönöm megnyugtató szavaid!
Ámen.

Istenem segíts
Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz.

Ámen
Molnár B Antal [ 2011-11-28 22:32 ]

BÁLVÁNY
Lehet élő, lehet halott,
kőbevésett vagy faragott.
Lehet agyag, lehet márvány,
atom, bomba vagy szivárvány.
Lehet állat, lehet ember,
hideg szobor vagy tűztenger.
Lehet apád, lehet fiad,
anyád, lányod vagy önmagad.
Lehet rangod, lehet címed,
vágyad, célod vagy reményed.
Lehet pénzed, lehet honod,
munkád, neved vagy otthonod.
Lehet múltad, lehet jövőd,
házad, kocsid vagy képernyőd.
Bálvány, ami hitet zavar,
örök Istent most eltakar.
Dömötör Tibor
HOGYHA BENNED
Hogyha benned újjászületett szív dobog,
a nap ragyogását is, új fényben látod.
Magasabb szférák, rejtekébe lát szemed,
tárja titkait, a Mindenség előtted.
Életed, apró dolgaiban is érzed,
tapasztalod, az Isteni jelenlétet.
Nyilvánul személyes, lelki élményekben,
ha a kereszt fényében éled életed.
Ahol értünk adta, Önmagát az Isten.
kinyújtotta felénk, szabadító kezét,
Mindenhatóságának, dicsőségében,
árasztja az Ő, végtelen szeretetét.
Te is add önmagad, teljes bizalommal,
lélekben, benne lehetsz teljesen szabad.
Bilincsét letéve, önakaratodnak,
hittel, reménységgel, Vele járd utadat.
Schvalm Rózsa
Molnár B Antal [ 2011-11-28 22:32 ]


A kegyelem = Isten emberré lett
Olvasmány: 1Jn 1,1-18
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik.” Tit 2,11-14

Advent négy vasárnapján a kegyelemről volt szó. Ezt a sorozatot szeretném folytatni karácsony ünnepi istentiszteletünkön is. Pál apostol a Titushoz írott levelében Isten üdvözítő kegyelméről beszél, amely minden ember számára megjelent. Ez az ige a karácsonyi örömhír lényegét fogalmazza meg egyszerűen, világosan és tömören. Hiányoznak belőle a számunkra oly megszokott „karácsonyi elemek”. Hiszen nincs szó benne a gyermek Jézusról, jászolról, angyalokról, pásztorokról, csillagról és bölcsekről. Ez az Ige azt mondja el nekünk, mit tett értünk Isten. Jézus születésével Isten üdvözítő kegyelme jelent meg a földön. A kegyelem nem akkor keletkezett, amikor Jézus eljött a földre, hiszen Isten mindig is kegyelmes volt hozzánk, ám Jézus Krisztusban a kegyelem láthatóvá vált.
Molnár B Antal [ 2011-11-27 21:11 ]

Kegyelemmel és Áldásokkal telt ,adventi napokat Kívánunk Szeretettel Mindenkinek az Úr Jézustól
Kitárulkozva ,szívünk megüresítve várakozzunk arra ,Ki megígérte,,hogy jön , jön az övéiért !!
Békességet, teljes átadást, , hű bizonyságtétel ezekben napokban még inkább !!
Őszinte szertettel, imádkozva Keresztyén/ keresztény és nem keresztyén/ keresztény embertársainkért
Békesség mindenkinek
tóni bácsi

Molnár B Antal [ 2011-11-27 21:07 ]


BABITS MIHÁLY: CSILLAG UTÁN

Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok...
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itt hagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton -
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
,,Aranyad tilos kivinni!''
szólna ott a vámos rám.
,,Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.''
Százszor megállítanának, -
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal
keserüszagu mirhámmal
kenném véres lábadat.
Molnár B Antal [ 2011-11-27 21:05 ]

Méltó szenvedély

Legszebb,
emberhez legméltóbb szenvedély:
örömöt szerezni.
Gyógyító kúra ez
betegségben, szomorúságban.
Biztos védelem
az érdektelenség köde,
az önzés fagya ellen.
Boldog, ki ebben égeti magát!
Élete füstje,
mint jóillatú áldozat
száll fel az égre...

IMÁDSÁG:

MENNYEI ATYÁNK!

A TE bizonyságaid szívünk örömei, gyönyörűségei. Még ha elő is fog néha a szomorúság bűneink, tökéletlenségeink miatt, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm, mert vígasztalásunk lehet Igédben. Kérünk, ajándékozz meg bennünket az örömhír hordozásának és az örömszerzésnek tiszta szenvedélyével is, mások boldogítására, a Te dicsőségedre.
ÁMEN.
Molnár B Antal [ 2011-11-27 21:05 ]

Fohász az emberért

Mit Te kértél Uram - csak Veled mondhatom:
,,Múljék el Tőlünk -- tőlem -- e keserű pohár!"
Atyám! - Legyen meg a Te akaratod.
Amint a Mennyben - Fent,
úgy a Földön is - Lent!
S ha így lész a Kárpátok bérce alatt -
Én így köszöntelek szépen e kék ég alatt:
Dicsértessék - a Jézus Krisztus! - a Te Neved!

Mindörökkön örökké! - Mária Országa.
Földnek ékessége, népek jó reménysége:
Tégy jót az emberi lélekkel! -
Népek kezét tedd egymás kezébe!
S legyen vége! --Legyen béke! Harcok vége.
Végre béke. Béke már!

Ó, Ember! - Éberlétben álmodj hát
Áldó kéz kegyelmet, Istent - égi Hazát!
Nyíljon meg a szív, -- s lásd a csodát!
Tiszta kezeket, szabad, szép szemeket!
Hazát -- a Hadak Útján!
Mit fény megszentelt, szeretet átölelt:
Istenhez --nagy lélekkel—felemelt. Ámen.

Molnár B Antal [ 2011-11-27 21:04 ]

A megfáradottak imája

Drága Jézus!
Sokszor olyan nehéz az élet.
Teszem a dolgom, és nincs elismerés.
Vonj magadhoz engem fáradtságomból.
Köszönöm, hogy ezerszeres jutalmat ígérsz
minden erőfeszítésemért.
Neked akarok dolgozni,
tisztességes akarok maradni,
ha mások tisztességtelenek is,
szolgálni akarok,
ha mások uralkodnak is.

Szelíd és alázatos szívű Jézus,
hiszem, hogy csak benned találom meg
lelkem nyugalmát,
te adsz új erőt a mindennapokhoz.
Igád édes, terhed könnyű.
Köszönöm megnyugtató szavaid!
Ámen.

"Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."
(Arany János)"Senkinek sem kötelessége
Hogy nagy ember legyen
már az is nagyon szép,
Ha valaki ember tud lenni."
(Alfred Capus)"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármi áron el kell érnünk."
(Curie)


Molnár B Antal [ 2011-11-27 21:03 ]

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent biztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

Õ lesz a váltság élet-birodalma;
Változz' örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
a szeretetnek fényes napja jő fel
Időzítőnkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk' édes örömünkben,
Szeretetünkben!
Szabolcska Mihálye
Fenyő kéne
Fenyő kéne, jönnek az ünnepek,
Bökdösnek, szúrnak a tűlevelek.
Messze-messze, túl a harácson,
kirakatokban pózol a karácsony.

Csoda.
Kína, s a pénz karácsonya.
Hullik a hó, lesz vacsora.

Gyűlnek a tárgyak, s a szemét,
Télapó újra elveszti az eszét:
- Hó, hó, halihó, halihó!
Röpül a szánnal egy ufó. Kasó Tibor

Molnár B Antal [ 2011-11-26 21:02 ]

Mely igen jó az Úr Istent dicsérni
Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
Felségednek, én Uram énekelni,
Szent nevedet dicsérvén magasztalni
És mindenütt e világon hirdetni.

Igen reggel irgalmadat hirdetni,
Igazságodról éjjel gondolkodni,
Hegedűvel, orgonával zengetni,
Minden éneklő szerszámmal tisztelni.

Csuadaképen én vígasztalást vészek,
cselekedetidre hogyha tekintek,
Kezeidnek munkájában örvendek,
Teremtőmnek, megváltómnak éneklek.

.. Rólad, Uram, akik megemlékeznek,
Mint a pálmafa, szintén úgy zöldelnek:
Mint cédrusfák, ugyan meggyökereznek
Az igazak, kik igaz hitben élnek.

Vallást tesznek minden emberek előtt,
Hogy az Isten igaz mindenek fölött,
hamisságot soha nem cselekedett,
Mint kőszikla,ő ád nagy erősséget.
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,-
Molnár B Antal [ 2011-11-26 21:01 ]

Az Úr csodásan működik
Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van,
Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyiben, Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl, Mi most még rejtve itt.
Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág.
Bimbója bár igénytelen, Pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn kutatja őt, Annak választ nem ád,
De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát.
Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul:
Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad ő Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik

Assisi Szent Ferenc: Imádság Kowalsky
"aki (én-ként) meghal, az felébred az örök életre!"
Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,
hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van,
hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az felébred az örök életre!
--,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem
Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem,
Hogy nálad nélkül járni sem tudok.
Fogjad kezem, és akkor hű Megváltóm,
A félelemre többé nincsen ok.

Fogjad kezem, és vonj közelb magadhoz,
Úgy szíveden én megpihenhetek,
Fogjad kezem, különben tévedezvén
Az igaz útról is letérhetek.

Fogjad kezem, az út sötét előttem,
Ha fényeddel meg nem világítod,
De így Uram, e mennyből jövő fénynél
Reád tekintve bizton indulok.
Molnár B Antal [ 2011-11-26 21:01 ]

Egyszer Jézus így szólt a tanítványaihoz:Ha meg nem változtok
,,Ha meg nem változtok, és olyanokká nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a Mennyek országába!"

Ha figyelmesen megvizsgáljátok az elhangzott intelmet, akkor rájöhettek,
hogy nektek, akik még a gyermek és felnőtt kor határán álltok,
különleges lehetőséget kínál az életetek ezen időszaka!

Ugyanis azt a kort élitek éppen, ahol mindenkinél nagyobb esélyetek van megérteni, hogy mire is van minden embernek szüksége ahhoz, hogy
bejárja a Világossághoz vezető ösvényt!

Már az óvodában megtanultunk mindent, amit tudni érdemes!
Megtanultunk emlékezni arra a valóságra, amelynek nincsenek határai.

Minden más ismeretünket arra kell fordítanunk tehát, hogy megőrizzük, magunkban ezt a tudást védve a feledés szürke ködétől, ami a világból szüntelen gomolyog felénk!
Meg kell őriznünk, ezt az emlékezést, mely világít utunkon, hogy le ne térjünk az ösvényünkről, és bele ne vesszünk a sötétségbe.
,,Ha meg nem változtok, és olyanokká nem lesztek, mint a gyermek,
nem mentek be a Mennyek országába!"
Ámen
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
Molnár B Antal [ 2011-11-26 21:00 ]

A patak

Megtörténhet veled is, hogy tűző fényes nappal, álmodsz egy kristálytiszta vizű patakról, annak partjáról.

Érzed amint a szomjúságtól kitikkadt, elhervadt tagjaidnak mozdulatai új életre kelnek a hűs víz érintésétől.

Mikor a parton a csillogó víz fölé hajolsz, ahol a fák lomjai alatt vadak, madarak egybegyűlnek, a patak tükrében megtalálod magadat.

Ha sikerül, akkor ez a part lesz ezentúl az otthonod, ahová mindennap visszatérsz, s hűs vizébe meríted korsód, hogy frissítő vizét elvihesd azoknak is akik megfáradtak, és szomjúhoznak.
Ez a patak, belőled buzog, s a forrása a Te szívedben van.
Ámen

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

A TÖRVÉNY SUMMÁJA

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te
felebarátodat, mint magadat. (Luk. 10:27.)
"AZ ISTEN SZERETET" I. Ján. 4, 8.
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Tebenned bíztunk eleitől fogva
Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, Téged tartottunk hajlékunknak!
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
hogy még sem ég sem föld nem volt formálva,
Te voltál, és Te vagy erős Isten,
és Te megmaradsz minden időben.
-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,-,-,,-
Molnár B Antal [ 2011-11-26 20:59 ]

Rónay György: Advent első vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcságaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm-bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!


ADVENTI CSENDBEN Almási Mihályné . Adventi csend van. Nincs hang, csak lélek-beszéd.
Adventi csendben Lehullok, Uram, eléd.
Adventi csendben Csak hitem kis mécse ég;
Adventi csend van. Köröttem mély a sötét.
Adventi csend van…Készül-e, mond, a szíved?
Adventi csendben Gyümölcsöt hoz-e hited?
Adventi csendben Szunnyadsz tán? Lámpád nem ég?
Adventi csend van…Krisztus vár éretted még.

Minden advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden adventérkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden adventremegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!
Molnár B Antal [ 2011-11-23 16:18 ]

Emeld fel fejemet Istenem
Emeld fel fejemet Istenem,
emeld az Égre tekintetem.
Szívembe engedem szereteted,
hagyom, hogy vezessen erős kezed.

Tisztíts meg a bűntől Istenem,
aranyozd be az én életem.
Adj nekem erőt és egészséget,
dicsérni tudjalak mindig Téged!

Töröld le Istenem könnyemet
vigasztald szomorú lelkemet!
Tegyek jót mindenkivel míg lehet,
a szeretet győzzön a rossz felett!
Molnár B Antal [ 2011-11-23 16:17 ]


MOSOLY AZ ARCON

Örül a szívem, amikor látom, Hogy mosolyogsz rám, kedves barátom!
Mosolyogsz rám, mert örülsz, hogy láthatsz! Mosolygok, mert örülök, hogy látlak!

Látom, szívedben béke ragyog, És ettől én is boldogabb vagyok!
Körülöttünk tombol a sötétség, Lelkünkben mégis él a reménység!

Lelkünkben mégis él a reménység, Amihez nem férhet semmi kétség,
Mert Szeretetben van erős hitünk!Isten kezébe tettük életünk!

Isten, sorsunkat kezébe vette! Jó szellemekkel vigyáz felette.
És mosolygok rád, drága testvérem, Cserébe a mosolyodat kérem!
Molnár B Antal [ 2011-11-23 16:17 ]


Ó, Ábrahám Ura,
Hadd áldjuk szent neved,
Mert mindenható vagy és örök szeretet.
Nagy Isten a neved,
Ezt vallja föld és ég,
Csak téged illet tisztelet és dicsőség.

2. Ó, Ábrahám Ura,
Ím hallom szent szavad;
Csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad.
A múló földi jót
És vágyat elhagyom,
S őt választom, ki őrizőm és pásztorom.

3. Ó, Ábrahám Ura,
Szent kegyelmed nekem
Az én örömöm, útamon ez vezessen.
Te barátod lettem,
Én Istenem te vagy:
Tarts meg a Jézus véréért és üdvöt adj!

4. Megesküvél Uram,
És igédben bízom,
Hogy égbe viszed gyermeked sas-szárnyakon.
Meglátom Jézusom
És áldom hatalmát,
Szent kegyelmének éneklek halleluját.

Molnár B Antal [ 2011-11-23 16:16 ]


Már keresztem vállra vettem
S érted mindent elhagyok.
Mindenem vagy, árva lettem,
Honja vesztett szív vagyok.
Vágyat, célt a multnak adtam,
Nincs már bennem vak remény,
Mégis gazdag úr maradtam:
Isten és a menny enyém.

2. Ember bánthat és zavarhat:
Szíved áldott menedék;
Sorsom próbál és sanyargat:
Édes csenddel vár az ég.
Nincsen búm, mely könnyet adjon,
Míg szerelmed van velem,
Nincs öröm, mely elragadjon,
Hogyha nem benned lelem.

3. Lelkem, teljes üdv a részed,
Hagyd a bút s a gondot el;
Légy vidám, ha meg-megérzed:
Tenni kell még s tűrni kell.
Gondold el: ki Lelke éltet,
Milyen Atya mosolya;
Megváltód meghalt teérted:
Mit bánkódnál, menny-fia?

4. Kegyelemből dicsőségbe
Szállj, hited majd szárnyat ad,
S az örök menny fénykörébe
Bévezet majd szent Urad.
Véget ér itt küldetésed,
Elszáll vándoréleted,
Üdvösséggé lesz reményed,
Égi látássá hited.
Molnár B Antal [ 2011-11-23 16:15 ]


József Attila 1924. júl. 10 József Attila
Mikor nagyokat ütnek rajtunk,
Milyen jó lenne nem ütni vissza
Se kézzel, se szóval,
Világitni a napvilággal,
Elaltatni az éjszakával,
Szólni a gyávaság szavával,
De sose ütni vissza.

Lelkeimmel pörölnöm kéne
S élvén is vagyok most a béke.
Kristály patakvíz folydogál
Gyémántos medrü ereimben.
Szelid fényesség az ingem
És béke, béke mindenütt,
Pedig csak én élek vele!...
Fölemelnek a napsugarak,
Isten megcsókolja minden arcom
És nagy, rakott szekerek indulnak belőlem
A pusztaság fele.

Tél

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
1922. nov. 12.


Legszebb imám

Az lesz az én legszebb imám,
imáimnak gyöngye, szépe,
amit majd az utam végén
viszek fel az Úr elébe.
Amikor majd megpillantom
azt a drága, fénylő arcot,
mikor végre befejezem
ezt a hosszú, nehéz harcot!
Ott a szívem megnyílik majd,
szabadon száll imádságom,
az én drága Megváltómat
kegyelméért áldom, áldom!

Molnár B Antal [ 2011-11-09 19:59 ]

Mindig csak adni

Az öreg kút csendesen adja vizét...
- így telik minden napja.
Áldott élet ez! - fontolgatom;
csak adni, adni minden napon.

Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!
Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet,?

Belenézek..., tükre rám ragyog;
'Hiszen a forrás nem én vagyok
Árad belém,! Csak tovább adom
frissen, vidáman és szabadon.

Hadd éljek ilyen kút életet!
Osszak áldást és szeretetet!
Nem az enyém. Krisztustól kapom.
Egyszerűen tovább adhatom.
(Szerző: Kleeman után németből fordítva)


Molnár B Antal [ 2011-11-09 19:58 ]


Értem már...

Felbolydult bennem a lelkem
utaidat Uram végképp nem értem
sokszor sötétben vezetsz és bántások között,
sehogy sem látom a jót a sok rossz mögött.

De lám, emlékemben felfénylik a Kereszt,
ó mennyi szenvedést hozott az Neked,
mégsem mondtad: Atyám, nem értelek.

Vállaltad, nem magadért, értem
a mérhetetlen szenvedést.
Uram, már értem !
Szívemben dalol az öröm,
Életemet - úgy, ahogy van - megköszönöm !
(szerzője számomra ismeretlen)Ne hidd...


Ne hidd, hogy azok mind szeretnek,
akik mosolyogva körül hízelegnek.
A szó lehet hazug, a hízelgés érdek,
de a lélek tükre nem csal meg Téged!

S mivel a szem a lélek tükre,
benne csillog a szeretet fénye.
Ki könnyes szemmel néz Rád,
öleld szívedre, mert az igazi barát!
(ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2011-11-09 19:57 ]

1. Vegyes
2. Ha egy órán át boldog akarsz lenni
- feküdj le és aludj.
Ha egész nap boldog akarsz lenni
- menj el horgászni.
Ha egy héten át boldog akarsz lenni
- rendezz disznótort.
Ha egész éven át boldog akarsz lenni
- vegyél földet magadnak.
Ha egy életen át boldog akarsz lenni
- szeresd a munkádat. (Kínai közmondás)
3. A lelkiség olyan, mint a légkör egy közösségben vagy egy családban. A légkör meghatározhatatlan. Megfoghatatlan, mégis a legelső pillanattól kezdve érzékelhető, és mindent teljességgel átjáró valóság. Azért megfoghatatlan, mert nem a dolgokban fejeződik ki, hanem a viszonyokban: az embernek Istenhez, egymáshoz és a világ dolgaihoz való viszonyában. (Dr. Barsi Balázs, OFM)
4. Isten nagyobb mértékben akar hatni az akaratra, mint a szellemre. A tökéletes világosság használna ugyan a szellemnek, de ártana az akaratnak. Meg akarja alázni a kevélységet. (Pascal - 581. töredék)
5. A dicséret - csatorna a másik ember szívéhez.
6. Az udvariasság a szeretet kishúga. A dicséret ugyanilyen közeli rokon.
Molnár B Antal [ 2011-11-09 19:56 ]

Zsoltár 3.]

"Uram, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!
Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén.
Az Úrtól jön a szabadítás. "
Az Isten követésének útján gyakran kísértésekkel találjuk magunkat szembe. Hogyan lehet elkerülni ezeket a csapdákat? Manapság sok könyv kapható, amelyek a kísértések legyőzéséről szólnak. Ám a különböző emberek különbözőféleképpen veszik fel a harcot a kísértésekkel. Számomra a leghatásosabb módszer, ha jobban és többet figyelek az Úrra, és erre ösztönzöm magam. Imádkozz, olvass és írj! Mikor reggelente felkelek, ezt teszem annak érdekében, hogy minden napomat először Istennel kezdve és neki szánva élhessem. Bármi is történjék azon a napon, bármilyen kísértéssel is kell szembenéznem, bármilyen harcot kell is megharcolnom, tudom, hogy a napomat Istennel kezdtem.
…” Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasszságával szemben …”(Ef. 6:10-18.)
-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,


Jelenések 21:7.
"Aki győz, örökölni fogja mindezt,..." -,-,,-,-,,,-,,,,,,-,-,,-, Sokan állnak ebben a témában hadilábon, kérdések tömkelege merül fel egészen fiatal vagy akár már idősebb keresztyén emberekben. Mit, miért, hogyan, mikor, merre, meddig satöbbi. Sokszor annyi a kérdés, hogy Istennek nem is adunk lehetőséget, hogy megválaszolja mindet. És ugye arról se feledkezzünk meg, hogy mennyire türelmetlenek vagyunk, és nem várjuk meg a válaszokat... Ezért van bennünk annyi kétség, és bizonytalanság, mert bár elvileg odabízzuk ezt a dolgot is Istennek, kicsit mégis bele akarunk kontárkodni, hogy azért mi mégis jobban látjuk innen a Földről... aztán jönnek a nagy koppanások és földre esések, csalódások és szenvedések, mert nem tudtuk kivárni Isten válaszát. És vajon hogyan találhatunk rá mégis az igazira? Egyáltalán Isten mindenki mellé rendelt egy társat? Mi lesz, ha egyedül maradunk? Úgy is teljes lehet az életünk? De mégis hogyan tudjuk meg, hogy ki számunkra a NAGY Ő? Hogyan vehetjük észre pl. az utcán sétálva? ... Ilyen, és ehhez hasonló kérdések cikáznak a környezetemben élő (na meg az én) fejemben is, amikre talán sokszor görcsösen keressük a válaszokat. Nem tudom, hogy ez a hétvége milyen szinten adhat válaszokat, segítséget, de veszteni valója biztos nincs,Molnár B Antal [ 2011-11-09 19:56 ]

(29) „…nincs ellene semmiféle halált, vagy fogságot érdemlő vád…” (Cselekedetek 23,23-35)
A római császár ezredese, Lisiász nem tud mit kezdeni Pál és a zsidók vitás vallási kérdéseivel, nem ismeri, nem érti, nem érinti; ahogy a ma embere is sok tekintetben hasonlóképpen viszonyul az egyházhoz. Azt azonban tiszta lelkiismerettel megállapítja Pálról a pogány ezredes, mint a törvényes rend őre, hogy Pál nem bűnöző, a római törvények szerint vétek nélküli, sőt társadalmilag sem veszélyes. Ma ott kezdődik a látható keresztyénség, ha a földi törvényekkel kapcsolatos feddhetetlenségen túl, a világ elismeri tisztességünket, sőt észreveszi rajtunk a mennyei többet, a bennünk kiábrázolódó Krisztust! Isten előtt csak Krisztus érdeméért, kegyelemből lehetünk feddhetetlenek, de aki az emberek előtt nem feddhetetlen, az nem mutathat hitelesen Istenre (Lukács 2,52). Jaj nekünk, ha mindenki jót mond rólunk (Lukács 6,26), de még nagyobb jaj nekünk, ha nem mondanak jót rólunk, mert nem is látszik rajtunk a Krisztus.
4Mózes 21,1-9 (15) „…azt remélem Istentől…” (Cselekedetek 24,1-21)
Pál teljesen egyedül van. A zsidók tanácsa ügyvédet fogad, aki szónoki bravúrral vádolja az apostolt, miközben Félix világosan látja, hogy semmi törvénybe ütközőt nem követett el ez az ember, mégsem vállalja fel a döntés felelősségét, és különböző ürügyekkel még két évig fogságban tartja Pált, főleg azért, mert a zsidók kedvében akar járni. Mindebből két üzenetet kaptam: óvakodjunk azoktól, akik megnyerő modorban túl „szépen szónokolnak”, és azoktól is, akik halogatják, vagy mindig másra hárítják a döntés felelősségét. Mit tesz Pál? Nem esik kétségbe, nem csügged el, és nem vádakkal válaszol a vádakra. Viszont bátran bizonyságot tesz a feltámadásba vetett hitéről. Egy ember életét nem a körülményei határozzák meg, hanem az, hogy miképpen reagál a körülményeire. A Jézus Krisztusba vetett hit az egyetlen lehetőség arra, hogy az örök élet reménységével reagáljunk a pillanatnyi történésekre, ugyanakkor az Isten erejével, bölcsességével és akarata szerint formáljuk is azokat.
4Mózes 21,10-35
Molnár B Antal [ 2011-11-07 21:27 ]


Könyörgés reményért

Most már tudom, hogy a való világ
nem rím , nem fény, nem forró pillanat
Most már tudom, hogy mindaz ami áll
összeomolhat mind egy perc alatt.

Tudom , hogy a könny, munka és kacaj,
a kincs , tudás, a vágy, a szív, az ész,
ha nincs előttünk cél, hit és remény,
a semmibe, a múló ködbe vész

Uram, ha vagy, ne adj mást, csak reményt!
A hitet megteremtem majd magamnak,
a ködön át az utat megtalálom,
és meglelem a célokat., ha vannak
(Kamarás Klára)

Csak ennyi...

Amit ma megtehetsz, kevés,
mégse halaszd el holnapig;
részekből teljesül az egész,
nagy szívvel tedd meg a kicsit.

Amit ma eltehetsz se sok,
- nincsenek garasos csodák, -
de valaki örülni fog
még ennek is, hát add tovább.

Ezer szóból csak egy igaz,
és sok beszéd elrejtheti,
ha rábukkannál, melyik az,
ne tétovázz kiejteni.

Naponta egy lépést tehetsz,
hogy messzi célodat elérd,
de ne csüggedj, Akit szeretsz
ugyanígy elindul feléd.
(Fésűs Éva)


Molnár B Antal [ 2011-11-07 21:26 ]

Alap

Rakhatod a téglát egymásra,
tetőt emelhetsz, szépet, nagyot,
de ez hasztalan, ha alája
nem tettél egy szilárd alapot.

Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat,
fess ábrándokból délibábot,
alap nélkül széthull légvárad
és összeomlik kis világod.

Ezért építs a jó alapra,
Jézusra, ki mindent alkotott,
s ha zúg a hab, a lét vihara,
nem ér téged, csak az Alapot.
(Moldován Vilmos)


Bátorság a kis lépésekhez
Nem a csodákért és víziókért kérlek Téged, Uram,
hanem a hétköznapok erejéért.
Taníts engem a kis lépések művészetére.

Tégy engem leleményessé és találékonnyá,
hogy a mindennapok sokféleségében
időben megőrizhessem azokat az ismereteket
és tapasztalatokat, amelyekért megszenvedtem.

Tégy engem ügyessé a jó időbeosztásban.
Ajándékozz nekem finom érzéket ahhoz,
hogy felismerjem, mi első és mi másodrangú.

Adj nekem erőt a fegyelemhez és mértékhez,
hogy ne csak úgy átcsússzak az életen,
hanem hogy a napokat okosan beosszam,
figyelve a váratlan örömökre és csúcspontokra,
és legalább arra, hogy újra időt találjak
egy kulturális kikapcsolódásra.

Engedd felismernem, hogy az álmok
nem segítenek át sem múlton, sem jövőn.
Segíts hozzá, hogy a következőket
a lehető legjobban tegyem meg,
és a mostani órát legfontosabbként ismerjem fel.

Óvj meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek simán kell mennie.
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, a csapások, a sikertelenségek
és a visszaesések magától értetődő ráadásai az életnek,
amik által növekszünk és érünk.

(Antoine de Saint-Exupéry)Molnár B Antal [ 2011-11-07 21:25 ]

1.2. A zsoltárok mint imagyűjtemények
A zsoltár gyűjteményből csak néhány imát emelünk ki, mindenekelőtt a nyitó bölcsességi
himnuszt, amely egyben kortalan tanács minden embernek
(Zsolt 1). 1 Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé.
2Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel.
3 Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét.
4Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről.
5A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. 6Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz.
Az Istenbe vetett legmélyebb bizalom zsoltára az Úr az én Pásztorom kezdető 23. zsoltár:
1Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
2zöldellı réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel 3és felüdíti lelkemet.
Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
4Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. 5Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára.
Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
6Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.

Számos bölcsességi jellegű imát olvashatunk az Ószövetségben.
Ilyen a bölcsesség dicsérete és az ima a bölcsességért (Bölcs 7f.; 9.f.). Nagyobb elmélyülést igényelne a hellenista korban keletkezett könyvek néhány kevésbé ismert imája. Ilyen Tóbit imája
(Tób 13.f.), vagy Judit imája (Jud 9.f.), majd pedig a győzelem után Istent dicsőtő éneke
(16.f.). Hasonlóan különös hangvételű Eszter imája (Eszt 4.f.). Ezek az imák tudatosan szerkesztett szövegek, amelyek az adott könyv legfontosabb teológiai mondandójának kifejező. Az újszövetségi levelek imáinál még visszatérünk erre a témára.


Molnár B Antal [ 2011-11-05 20:39 ]


A LÁMPÁS A Bárány menyegzőjén ott leszek című vers változata
Fekete az ég: mély és végtelen, A csillagok sziporkázva égnek,
– Nehéz a várás, nehéz idelenn, Üres, komor, vajúdó az élet.
– Egyedül vagyunk. Dúlt idegekkel Hallgatózunk.
– De lüktet már a csend: – Te jössz, Te jössz áldott lépteiddel
A Vőlegény! A megígért! A szent! Tartsátok hát magasra mécsetek,
És a sötét eloszlik legott.
– Mi ez? – Nekem nem ég a mécsesem! – Uram! – Az én olajom elfogyott!
…Én magam meg töredező nádszál – A szélfúvásra is megremegek…
– Ha azt mondod most: hiába vártam, Mécs nélkül Eléd én nem mehetek…
Akkor… akkor… miért éljek én tovább? Nálad nélkül mit ér az életem?
– Uram! Te… hát Te lehajolsz hozzám? Te érinted meg remegő kezem?
– Jól hallottam? Indulhatok én is? Erőtlen lábam Te egyengeted?
Üres lámpás van kezemben, – mégis… A mennyegzőre Veled mehetek?
Ó, ha egykor a nagy számadáson Az atomok ropogva bomlanak,
Kő-kövön nem marad a világon, Az ég és a föld mind összeomlanak,
– A Te dicséreted akkor szárnyra kel! Négy égtáj felől zengi majd a szél:
A pislogó kis mécset nem oltottad el, S a megtört nádnak megkegyelmeztél!
Lukátsi Vilma
Molnár B Antal [ 2011-11-05 20:39 ]


ESTI IMÁDSÁG
Ez a nap úgy ment el felettem Uram, hogy semmi jót se tettem.
Jó szavakkal adós maradtam, szegénynek, koldusnak nem adtam,
nem mentem el oda, hol vártak vergődő, törött lelki szárnyak,
s annak, ki jött bűntől űzötten, szívén talán sebet ütöttem
gúnnyal, közönnyel. Bocsásd meg Uram, hogy napom meddőn tovább suhan.
Rossz mécs voltam – égtem titokban, s csak magamnak világítottam.
Pedig jóságod körülövezett ma is, mint tiszta tó a szigetet.
Gondom nincs, amit bírni ne lehetne, elférne vállamon mások keresztje.
Hajam sötét még, a fogam fehér, eremben jókedvvel kering a vér,
nem vagyok egyedül, mint annyian, szép asszonyom van s két szép kisfiam.
Az asztalunkra mindig jó kerül, házunk csupa fény és csupa derű.
Mennyi gyönyörű ajándék ez, s most múltam még csak harminc éves!
Ma is jóságodban fürödtem, s én semmi, semmi jót se tettem,
pedig tisztem az: mit kezed adott, tovább adjam, mint drót az áramot.
Ó segélj, hogy mint gazdagon megáldott,szórjam – tükör a fényt – a Te jóságod,
Ne legyen meddő több napom soha, ragyogjon rólam Lelked mosolya,
add, hogy mindenkit egyformán szeressek s áldó jobb kezed egy íze lehessek. Bódás János

Molnár B Antal [ 2011-11-05 20:38 ]

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
Felzendül most a hála hangja
A számbavett áldásokért:
Már szolgaságunk végetért,
Mert elfordult az ÚR haragja.
Jó kenyér került asztalunkra;
S a vidámságnak pohara;
Házának tágas csarnoka
Örömzengésünk befogadja.
Hitünk jövőnk megalapozza,
Szorgalmunkért a föld terem,
Nem lesz idegené a haszna.
Igaz célunk felé haladva
– Járjunk bár zajló tengeren –
Felzeng bennünk a hála hangja

Bácsi Sándor
Molnár B Antal [ 2011-11-05 20:38 ]


Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig hogy áldozzunk azon egészen égőáldozatot és ételáldozatot; vagy hogy tegyünk arra hálaadásnak áldozatját: - lássa meg [ezt] ő maga az Úr! (Józs 22:23)

Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálákat; azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig. (2Krón 20:26)

És helyreállítá Ezékiás a papok és Léviták osztályait csoportjaik szerint, kit-kit az ő szolgálata szerint, a papokat és a Lévitákat az égőáldozatokra és a hálaadó-áldozatokra, a szolgálatra, hálaadásra és dícséretre az Úr táborinak kapuiban. (2Krón 31:2)

Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal. (Neh 12:27)

Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat; [az egyik] jobbkéz felé [méne] a kőfal mellett a szemétkapu felé, (Neh 12:31)

A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy vala - én pedig és a népnek fele utánok - [méne] a kőfal mellett, a kemencék tornya mellett, mind a széles kőfalig. (Neh 12:38)

És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele velem, (Neh 12:40)

Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam [ezelőtt] és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. (Zsolt 42:5)

Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással. (Zsolt 69:31)
Molnár B Antal [ 2011-11-04 16:43 ]

Keresztény élet
1. Kapni és adni úgy összetartozik, mint a tüdőnek ki és belélegzése.
2. A bővölködő élet nem túláradó érzelmekben, nem túláradó örömben, nem túláradó szavakban, hanem túláradó életben áll.
3. Hasznosabb ajándékot senki sem adhat a világnak, mintha a maga győzelmes személyiségével ajándékozza meg. Ennek forrásai pedig az Istennel való közösség mélységeiből fakadnak. (Fosdick)
4. Soha sincsen nagyobb szükségünk mély, komoly, erőteljes lelkiéletre, mint éppen olyankor, amikor minden jól megy. (Fosdick)
5. Könnyebb az embernek nagy veszély idején meghalni egy ügyért, mint a hétköznapok során élni érte. Fosdick
6. A világ nem egyhamar fogja elvetni az Újtestamentumot, ha ebben az új kiadásban kerül szeme elé: “emberi életre átdolgozott” (Fosdick)
7. Isten csak a mi emberi életünk romjain épít. (Róth)


Krisztus
--1--Aki nem látja a kereszten Krisztus engesztelő áldozatát, hiába néz a keresztre. (Spurgeon)
--2--Aki a Jézus Krisztus keresztjét nem értékeli nagyra, abban nincs meg a Krisztus lelke.
--3--Isten a keresztre homályt borított, innen van az, hogy a kereszt mélyebb értelmezésének némely része homályos, nem mintha Isten nem akarta volna nekünk kinyilatkoztatni, hanem mert nem vagyunk képesek azt felfogni. (Spurgeon)
--4--A kereszt az a hajógerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. (Spurgeon)
--5--A legjobb hegyi levegő a Golgota keresztjéről fúj alá.

Molnár B Antal [ 2011-11-04 16:42 ]

Egyről-másról
1-Aki csakugyan tiszta, azt nem ronthatják meg a megromlottak. (Papini)

2-Még a nehéz nyelvű ember is ékesen szól, ha komolyan beszél.

3-A lelki bölcsesség a csalánban is tanulságot lát, és a konkolyról is példát vesz. (Spurgeon)

4-A legőszintébb elismerés az utánzás. (Spurgeon)
Az okosság lehet kiváló erény, de szolgálhatja a legaljasabb ösztönöket is.

5-A példa nagyobb hatalom, mint az utasítás.

6-A talentum nem azért adatott, hogy az óraláncon fitogtassuk, hanem hogy megforgatva hasznosítsuk.

7-Miközben szereted barátodat, szolgálod ügyedet, magadba szívod könyvedet, és együttműködsz testvéreiddel, ne aggódj sokat a jellemedért, mert az majd gondot visel magára. (Fosdick)

8-A jellemnek tökéletessége nem a vétkezésre való képtelenségből, hanem a győzelemre való képességből származik.

9-A keresztény ember jelleméhez határozottan hozzátartozik, hogy bűnnek tartja nem tenni többet, mint amennyit kérnek tőle. Ez a második mérföld. (Fosdick)
Molnár B Antal [ 2011-11-02 21:02 ]


József Attila - Imádság megfáradtaknak
Alkotni vagyunk, nem dicsérni.
Gyerekeink sem azért vannak,
Hogy tiszteljenek bennünket
S mi, Atyánk, a te gyerekeid vagyunk.
Hiszünk az erő jó szándékában.
Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted,
Akár az égben laksz, akár a tejben,
A nevetésben, sóban, vagy mibennünk.
Te is tudod, hogyha mi sírunk,
Ha arcunk fényét pár könnycsepp kócolja,
Akkor szívünkben zuhatagok vannak,
De erősebbek vagyunk gyönge életünknél,
Mert a fűszálak sose csorbulnak ki,
Csak a kardok, tornyok és ölő igék,
Most mégis, megfáradván
Dicséreteddel keresünk új erőt
S en magunk előtt is térdet hajtunk, mondván:
Szabadíts meg a gonosztól.
Akarom.Molnár B Antal [ 2011-11-02 21:01 ]

Herjeczki Géza - Hegyről hazafelé

Szelíd leszek, ha megaláznak.
Nem gyötörnek emésztő vágyak,
nem diadalt: - békét kívánok,
s a mennyek országára várok.

Naponta célom: azt keresem,
mi igaz s elveszíthetetlen.
Valódi gazdagságra vágyva
építem házam kősziklára,

Lelkemben szent szavak égnek,
hazamegyek hát - sónak, fénynek,
s ha árad felém szitok, átok:
őszintén mindent megbocsátok.

Nem törekszem fénylő babérra.
Szolgálni rejtve: lelkem célja.
Homlokomon nincs gond-barázda,
ráhagyatkozom hű Atyámra.

Őre madárnak, liliomnak:
kezében jó helyen a holnap.
Szívemben béke, számon zsoltár,
a keskeny utat vállalom már.

Más hintón vágtat? Gyalog baktatok.
És mint még soha, oly boldog vagyok.


Molnár B Antal [ 2011-11-02 21:01 ]

Árvácska

Dűlőút poros szélén,
várostól távol,
kereszten feszül, fején
töviskoronától
kínozva néz a porba…

Virágos szellő játszik,
suhan a réten,
katicabogár mászik
gólyahír kelyhében,
repesve száll az égre…

Falusi lányka épp ma
mezítláb jár itt,
válogat buzgón, látva
mező szép ˝virágit˝,
szedi, szoborhoz viszi…

Határban szellő se rezzen,
nyugalom honol,
virággal kis kezében
szobor elé omol,
küszködik, mindhiába…

Csorduló könnye csurog
kis arcán végig,
bimbózó szíve dobog,
egyért imádkozik…
csak EGYÉRT!… hogy SZERESSÉK!

Molnár B Antal [ 2011-11-02 21:01 ]

Dsida Jenő - Alázatos könyörgő zsoltár

Jóságos Isten, áldott szívű kertész,
ki minden reggel átsétálsz a kerten,
akit csodálunk gyökereket verten,
figyelj: egy dudva zsoltárt énekel!

Jóságos Isten, áldott szívű kertész -
szirmaim nem szép, pompás csillagok;
csak egy tövises, csúf növény vagyok,
lekonyult, béna, bús, haszontalan.

Dudvának hínak. Mindenek gyűlölnek:
megtűz a nap és kínoz a hideg,
mert nincs gyümölcsöm soha senkinek,
S én - mégis élni, élni akarok!

Mert, látod, mégis szép a madárének
és még is szép a tavasz, illat, fű, rög,
s a kis méhecske énnekem is zümmög
És élni, élni, élni akarok!

A fájón-édes élet napjai
legyenek mind-mind kiürített kelyhek,
S Te légy, akinek zsoltárt énekeljek,
míg lassudan a kerten áthaladsz!


Molnár B Antal [ 2011-11-02 21:00 ]

Weöres Sándor
A szabály, mint fogság és mint szabadság

Légy szigorú önmagadhoz, de ne gyötörd természetedet. Bontsd le szeszélyeid, sóvárgásaid, nem azért, hogy nélkülük nyomorogj, hanem, hogy folyhass, mint a víz, és biztos lehess, mint az ég.
A szabály nem arra való, hogy beléje börtönözd magad; legyen lakószobád, szabadon ki-be járhass, dolgod szerint.
A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat.


2 Tim. 3,16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
2Tim 3,16 Az egész Írás Istentől származik, és hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, helyreigazítson bennünket, és megmutassa, hogyan éljünk Isten útja szerint.
Molnár B Antal [ 2011-11-02 21:00 ]

Weöres Sándor: A teljes lét: élet-nélküli.
A teljes öröklét: idő-nélküli.
A teljes működés: változás-nélküli.
A teljes hatalom: erő-nélküli.
A teljes tudás: adat-nélküli.
A teljes bölcsesség: gondolat-nélküli.
A teljes szeretet: érzés-nélküli.
A teljes jóság: irány-nélküli.
A teljes boldogság: öröm-nélküli.
A teljes zengés: hang-nélküli. Jak 1:2 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,

Jer 33:11 Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dicsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr
Weöres Sándor
Molnár B Antal [ 2011-11-02 20:59 ]

Weöres Sándor: A meséről
A meséhez mennyi unalom kell,
hogy a boszorkányos madarak
röppenjenek izgatott seregben
s aprót-nagyot mulattassanak.

A meséhez mennyi szánalom kell,
mennyi gyűlölet és sérelem,
hogy a gonosz mind pokolba vesszék,
a jó végül győzelmes legyen.

A meséhez mennyi bizalom kell,
hogy kavics-mód sok legyen a kincs,
és a mondott rózsa illatozzék,
és nyisson az álmodott kilincs.

A meséhez mennyi félelem kell,
kályha mellett, hol semmi veszély,
minden zugból manó leskelődjék,
torkot tátson odakinn az éj.
2Tim 4:4 És az igazságtól elfordítják az ő fölüket,1de1 a mesékhez oda fordulnak.1

Molnár B Antal [ 2011-11-02 20:59 ]

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (15)
Szép könyvemet lassan becsuktam.
Hullatja tarka tollait a táj.
Árny béleli kicsiny szobámat,
vad lombokat hajt az indás homály.
Zöld csoda-fény dereng az égen,
a világ vége látszik most ide.
Szép könyvemet lassan becsuktam,
belé dobtam a boldog semmibe.

A Biblia az Úr szava megharsan, mint az ég :nem nyomjam el a föld zaja,
sem pokol sem a vég. Ez igaz erőt , nem győzi Sátán őt, .Élet ,halál java a Biblia szava !


Molnár B Antal [ 2011-11-01 17:31 ]

Csak úgy kerülheted el azt, hogy nyomorúságosnak érezd magad,
ha nincs elég időd azon töprengeni, boldog vagy-e vagy sem.________________________________________A veled együtt nevetőket könnyen elfeleded,
de soha nem feleded el azokat, akikkel együtt sírtál.
________________________________________Nem érdemes sírni, az igazi könny ritka,
Mosollyal szenvedni, ez az élet titka.
________________________________________Sirattalak, nem sirattál,
Pártoltalak, veszni hagytál,
Mindent adtam, mit sem adtál,
Ha eldőltem, nem biztattál.
________________________________________Amikor egyedül vacsorázol
És magaddal bújócskát játszol
És otthonról hazamennél
Akkor érzed, hogy magányos lettél.
________________________________________Ha eszembe jut, hogy minden rokonom és ismerősöm rég halott,
és hogy egyedül vagyok, mint az ujjam, megállíthatatlanul ömleni kezdenek a könnyeim.
________________________________________A magányra nem az ellenségei ítélik az embert, hanem a barátai.
Molnár B Antal [ 2011-11-01 17:30 ]

Istenhez szálló sóhajok

Hogy értselek,
véges a Végtelent,
ha irgalmad belém
nagy hitet nem teremt?
Misztérium
a léted. Terveid
ujjongva csodálni
a reménység tanít.
A szeretet
tiszta szent forrása,
mely lényedből ered,
tett életem újulása. –
Ezt köszönöm Neked!
Gerő Sándor
(Harangláb c. kötetből)
(Isten megismerése, csodálata, hála)Molnár B Antal [ 2011-11-01 17:30 ]


Te vagy a cél

Békességed, mint a folyóvíz,
körülvesz és ölelve ringat.
Te vagy a Cél, Te vagy a partja
az álmaimnak.

Te jössz felém a holnapokban,
Te integetsz tűnt napjaimból.
Hozzád fogok elérni egyszer
a földi lét határain túl

szegényen is gazdag reménnyel,
fáradtan is örömre frissen.
Lelkem kitör únt börtönéből,
hogy szüntelen ujjongja: ISTEN!
Füle Lajos
(Hozsannázó napok, II. kötet, 667. old)
Molnár B Antal [ 2011-11-01 17:29 ]


Titkok között
(gondolatok a repülőgépen)

A párhuzamosok a végtelenben
Találkoznak. Vajon épp erre van,
vagy erre is van? – Messze lenne a föld
s a földi dolgok törpülő köre.

Ezen az úton jár a gondolat,
kérdés, imádság, kérés, hál’adás.
E Feléd tartó párhuzamosok?
Tízezer méter szédítő magas
nekem, Uram, a porszemnek, de TE
más léptekkel mérsz végtelent, időt.
Hogy is nem törpül onnan semmivé
az ember s minden emberi dolog?
Most sejtem én, hogy mit vállalt Fiad,
mikor leszállt és testbe öltözött.
Amerre járok, szállok, eljutok,
megfejthetetlen titkok mindenütt.

Én Istenem, TE csillagrendszerek
örök Lakója, alkotó Ura,
Miféle úton juthat el Tehozzád
lelkünk, ha egyszer nyílnak zárai,
s levethet mindent, ami emberi...?
Füle
Molnár B Antal [ 2011-11-01 17:29 ]

OKTÓBER 31. Az edény belső tartalma 2Korinthus 4,13–18 Külső emberünk megromlására senkit sem kell figyelmeztetni, sem utasítani. Sőt, nem is tudunk másképp tenni, minden erőfeszítésünk ellenére: öregszünk. Ha ma reggel belenézünk a tükörbe, már nem az- az arc néz visz- sza ránk, mint tegnap. Nem szükséges beszélnünk erről, de akkor is így van. Ehhez nem kell hívőnek lenni. De ahhoz igen, hogy mégis legyen új remény ma reggel. Mert Isten ma arra akar figyelmeztetni, hogy szülessen meg bennünk az új ember, az a belső lelki kapocs, mely Istennel összeköt. Sőt, kiegészíti gondolatainkat az apostol, elárulva teljes örömét: így nemcsak nullára hozzuk ki a növekedési mutatót, hanem mivel a lelki élet sokkal fontosabb kincs, az üröm helyére öröm léphet. Erről a nyereségről, boldog egyenlőtlenségről szól a 17. vers. Nézzünk hát bele ma reggel a lélek tükrébe ima és ige által, és remélem, nem ugyanaz az arc néz majd vissza ránk, amely tegnap, hanem egy olyan arc, amely ma jobban kiábrázolja Isten dicsőségét, mint valaha (lásd 3,18). Testi megöregedésünk látható jelei ideiglenes szomorúságot okoznak, de a földi szemmel nem látható lelki növekedésünk örökké tartó örömet szerez a mennynek és nekünk. Hálaadás a segítségért Zsoltárok 28,6–9 Egy hete tusakodunk minden este a gondolattal: az életünk, napjaink telve vannak a gonosz munkájával, de szeretnénk elrejtőzni Isten bűnt meg- bocsátó kegyelmébe, örömének hajlékába. Vessünk most számot ennyi küzdelem után: sikerült? Megszabadultunk összetört, lenyomott lelkiállapotunkból? Dávid hálát ad a megtapasztalásokért, hogy Isten megszabadította őt. Ez a jó Atya ugyanúgy akar minket is felszabadítani a kegyelmi jó érzés- re. Ereje nem gyengült, így ha nem érezzük munkájának jó gyümölcsét, most, szombat este fel kell tennünk a kérdést: hétköznapi küzdelmeimen túl vajon elég elszántan küzdöttem ezért a lelki kincsért, Isten öröméért, a feloldódásért? Mert nekünk kell megragadnunk a szabadulás felkínált lehetősé- gét. Dávid is sokat tusakodott ezért imában, éjjel és nappal. Kövessük ebben! Nem egy pillanat műve felépíteni egy templomot, így Isten hajlékát sem a szívünkben. Ne engedjük el megszabadulás nélkül ezt a heti témát, ne induljunk addig tovább, míg énekelni nem tudjuk az ő dicséretét! Hadd jussunk el holnap úgy az imaházba, hogy készek vagyunk dicséretére, bizonyságtételre, szolgálatra!Molnár B Antal [ 2011-10-30 20:10 ]

TUDSZ-E SZERETNI
Szerző: Csopják Attila

Szeretni nem tud minden ember.
A lélek drága gyöngye ez,
melyet a testtől senki nem nyer,
csupán csak Isten adja ezt.

Szeretni tudni kincs a mennyből.
Ez tesz gazdaggá igazán.
Mellette oly kicsinyre törpül
minden művészet, tudomány.

A gőg, kevélység meg nem érti,
hogy ez valóban létezik,
de ha egy szívben elkezd égni,
az érzi édes, szent tüzit.

Szeretni Istent, embertársat,
szolgálni, tenni szívesen.
Irgalmat, üdvöt nyújtni másnak,
Dicsérni Istent szüntelen.

És átkarolni gyöngédséggel
ellent, barátot boldogan.
Szeretni nem tud minden ember,
csak kiben Isten Lelke van.

Tekints csak fel a Golgotára,
ott látod Jézust, hogy szeret.
Ő felvette bűnöd magára
és érted önként szenvedett.

Ó szív, kívánj e drága kincsből,
s ha kell, forrását megleled!
Istennek örök szerelméből
meríthetsz hittel eleget.

AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK

1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.

2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.

3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.
Molnár B Antal [ 2011-10-30 20:09 ]

Két csodálatos születés
Mi a hasonlóság a szűztől való születés és az újjászületés között? Mind a kettő felülről való. Mind a kettő Isten kegyelme által történik. Mind a kettő adatik, nem lehet kiérdemelni. Mind a kettőt az akarat alárendelése előzi meg. Mind a kettő Istenben való hit által történik. Mind a kettő Isten igéjén alapszik. Mind a kettő természetfölötti.

Áldott türelmesség
A kvéker jól megművelt kertjébe veszekedős szomszédjának a tehene gyakran betört. Egy reggel a tehenet gazdája telkére visszahajtva így szólt át: - Barátom, tehenét most újra visszahajtottam a kertemből, de ha még egyszer itt találom, akkor meglátja majd, mit teszek. Mérges hangon kiáltott vissza az összetűzésre kész szomszéd: - Halljam, mit tesz majd? - Megint csak visszahajtom - felelt szelíden a béketűrő kvéker.
Néhány kalász Spurgeon igehirdetéseiből a Lélekkel kapcsolatosan.
Isten országában nincsen olyan szabály, mely szerint, hogy a Lélek teljességét elnyerjük, reggel nyolckor sóvárogni, délben énekelni és négy órakor sóhajtozni kell. Isten Lelke a szabadság Lelke, mely a maga akarata szerint jön és távozik és saját belátása szerint működik.
Az ember egyetlen maradandó kincse a halhatatlan lelke, melyet ha elveszít, mindent elveszít. - Megnyerő cselekedet által több lelket lehet megnyerni, mint megnyerő szavak által.
Az, akinek az arcán a mennyország boldogsága fénylik, több lelket tud megnyerni Isten országa számára, mint az, akinek ábrázata a halál komolyságát tükrözi vissza .
Aki Isten szomszédságában lakik
Egy angol utazó próbált Jeruzsálemben valakit találni, aki beszélt angolul és arabul is. Hallott egy amerikai misszionáriusról, aki a közelben lakott. Az utazó megállított egy arab fiút, aki ugyan keveset tudott angolul, de megkérdezhette tőle, hogy odavezetné-e a misszionárius házához. A kisfiú arca felragyogott és ezt kérdezte:
- Ahhoz a nénihez vezesselek, aki Isten szomszédságában lakik?
Ha egy tanulatlan utcagyerek felismerte azt, hogy ki jár Istennel, miért nem élünk úgy, hogy a világ meglássa mibennünk is Jézust?
Molnár B Antal [ 2011-10-30 20:09 ]

Három keresztyén típus
Egy lelkipásztor megállapította, hogy háromfajta keresztyén létezik: az ásítozók, a sántulást okozók, és a halálos csapást adók csoportja. A világosság és sötétség lelki harcában nekünk a kereszt katonáinak kell lennünk. Egyes hívők ásítozva vállalják a feladatot Isten országáért, és sohasem viszik előbbre Krisztus ügyét. Más keresztyének alkalmanként előállnak, de csak lesántítják a lelki ellenséget, és sohasem mérnek rá halálos csapást. A harmadik csoportba a végzetes csapást osztogatók tartoznak, akik komolyan veszik a lelki harcot, és odaszentelik magukat Krisztus ügyének. Kevesen vannak ugyan, de megfordíthatják a harc kimenetelét, mint Gedeon vagy Dávid tette. Ha valaki ma az ásítozók vagy a lesántítók csoportjához tartozik, átállhat azok közé, akik halálosan komolyan veszik a sátánnal való harcot, és Jézus nevében közreműködnek a végső győzelemben.
A keresztyénség szükségszer?
Egy fiatal hitetlen ügyvéd elhatározta, hogy olyan településre költözik, ahol nincsenek templomok, vasárnapi iskolák, sem Bibliák. Végre talált egy ilyen helyet és letelepedett. Még el sem múlt egy év, amikor egykori osztálytársát, egy fiatal lelkipásztort arra kérlelte, hogy menjen oda, vigyen sok Bibliát, prédikáljon és kezdjen vasárnapi iskolát, "Mert meggyőződtem róla, hogy keresztyének, vasárnapok, egyházak és Bibliák nélkül nagyon hasonlít a környék a pokolhoz, ahol nem lehet élni."
Mit mondasz majd Jézusnak?
Egy tizenkétéves fiúcska hite és ragaszkodása megragadta apjának bűnt és világot kedvelő kemény szívét. Így beszélt a gyermek: - Apukám te azt hiszed, hogy a sátán jobb lesz hozzád, mint Jézus. Szívesebben szolgálsz neki, mint Jézusnak? Mit mondasz Jézusnak, ha elé kell majd állnod? Felelet nélkül hagyta az apa ezeket a kérdéseket s továbbment, de kisfiának ez az egyszerű, de világos teológiája meghatotta.
Molnár B Antal [ 2011-10-30 20:05 ]

JÖJJETEK MIND

1. Jöjjetek mind, ti, buzgó keresztyének,
Szemléljük őt, Krisztust, a nagy Királyt!
Ő égbe száll, hangzik már boldog ének,
Ujjongva zengi nagy diadalát.

2. Mennyekbe ér a fényes felhő szárnyán,
Szent sereg és angyalkar várja őt.
Megtörve már halál, verve a Sátán!
- Győzött az Úr! - A menny áldja a Hőst.

3. Országa vár, hol helyet készít nékünk,
Édeni hon, hova ő befogad.
Végtelen nagy kegye árjában élünk,
Mert Lelke áld, és üdvösséget ad.

4. Egy napon ő, ki trónol fönt az égben,
Ítélni jön élőt és holtakat.
Győzelme teljes a nagy mindenségben.
Feltámadunk, ránk örök nap virrad.Molnár B Antal [ 2011-10-30 20:05 ]
A MENNYBE MENT JÉZUSHOZ
Szerző: Bódás János

Uram, ha most onnan lenézel,
lásd: a lét most sincs tele mézzel,
hogy rengeteg bûn, kapzsiság van
e szüléstõl nyögõ világban.
Még nem mérték az igaz ember,
az az "igaz," kinél a fegyver,
az akar "jót," aki hatalmas,
a szegény, gyenge neve: hallgass!
... BÉKE?!... Öt kontinens rivallja
s a kapzsi ember meg se hallja,
sõt, a nevedben ölni készül,
s Te is, nem úr vagy már, de vádlott:
-- így váltottad meg a világot?

Engem nem tántorít el Tõled,
ha nem mindig látom erõdet,
de száz ok, érv, kínos eset
szól napról napra ellened
s a gyenge hit megtántorul,
ha nem látja: Te vagy az Úr!

Uram, nem magamért esengek,
de százmillió ember szenved,
tetû, éhség, rabszolga-járom
gyötri õket. Ezeket szánom.
Mocsok, sötét odúk penésze
s börtönfenék... Ez sokak része.
Csontváz-anyák korcsokat szülnek
s mind átkozódva, sírva tûrnek,
szívük már robbanásig megtelt
atom-erejû gyûlölettel...

A szenvedõk nevében kérlek,
add, hogy legyen élet az élet,
ne köss békét herék hadával:
a munkát övezd glóriával.
Nem kívánjuk, hogy Tündérország
legyen a Föld... Hadd hulljon orcánk
harmata - de legyen az ember ember,
nemes, szép küzdelemben.

Tedd ujjongóbbá dalainkat,
ritkítsd meg sûrû sóhajunkat
s adj jó békét - ne majd a mennyben,
de a Földön is!... Ámen, ámen.
Molnár B Antal [ 2011-10-30 20:04 ]

ISTEN LELKE, SZÁLLJ LE HOZZÁNK!
(szöveg és dallam: Bányai Jenő)

1. Isten Lelke, szállj le hozzánk új korszaknak hajnalán!
Hitharcokban próbált néped, ím, előtted most megáll.

Kar: Zeng a hála néped ajkán, egy szív, egy cél szárnyat ad,
Jöjj, Úr Jézus, álld meg néped, Így Tehozzád hű marad!

2. Annyi korszak küzdelmében sorainkra szállt erőd,
Adtál nékünk Józsuékat, vezettek sok harcban ők.

Kar: Zeng a hála néped ajkán, egy szív, egy cél szárnyat ad,
Jöjj, Úr Jézus, álld meg néped, Így Tehozzád hű marad!

3. Néped újból most elindul, hisszük, hogy Te jössz velünk;
Jobbod megvéd, vezet minket, égi honba érkezünk.

Kar: Zeng a hála néped ajkán, egy szív, egy cél szárnyat ad,
Jöjj, Úr Jézus, álld meg néped, Így Tehozzád hű marad!


HÁLATELTEN
(szerző: Kovácsy József)

Hajtsunk ma fejet halottaink előtt,
Kik fegyverrel védték a magyar földet,
Kik életüket áldozták érettünk
Az utolsó pillanatig, míg léteztünk,
Még akkor is, mikor minden elveszett!
Hajtsuk meg zászlóinkat hőseink előtt,
akik Budát és Pestet védelmezték
Hősiességük példáját mutatva,
Heteken át vérüket hullatva
Megpecsételték a Halált, végzetet!

Hajtsunk fejet a megmaradottaknak,
Kik kitüntették magukat hűséggel –
Kik fegyverrel kezükben eposzt írtak,
A Sátán ellen dicsőséggel vívtak,
Hogy biztosítsanak új ezredet!
Hajtsunk fejet vérző nemzetünk előtt,
Mi magva volt a hős ellenállásnak –
Mi feltartóztatta kelet csordáit,
Így nem gázolhattak le a Rajnáig,
Védőbástyaként állva a terepet!

Hajtsuk meg térdünket Istenünk előtt,
Hogy megtartott minket az ősi hitben –
Hogy vállalhattuk a véráldozatot,
Hogy anyáink szülhettek friss magzatot,
Kiknek hangjától a világ reszketett!
Hajtsuk meg derekunk fiaink előtt,
Kik átvették szerepét e hős fajnak –
Hogy legyen erejük a vért csodára,
Ha kell új harcra, vagy megtorlásra,
Mert bűnhődik, ki ellenünk vétkezett!
Molnár B Antal [ 2011-10-28 21:29 ]

HIMNUSZ
Én szegény, ott mit beszéljek,
pártfogómul kit reméljek,
ahol még a jók is félnek.
Nagy Király, kit retteg minden,
te a jót megváltod ingyen,
jóság kútja, válts meg engem.
Rólam, Jézus, emlékezzél,
te a földre értem jöttél,
veszni aznap ne engedjél.
Értem fáradt drága tested,
értem hordta! kínt, keresztet,
ennyi munkád kárba veszhet?
Hű Bírája bosszulásnak,
add kegyelmét tisztulásnak,
míg nem jön a számadásnap.
Sóhajtozom vádlott módján,
bűntudattól lángol orcám,
légy kegyelmes, Uram, hozzám.
Örök Isten nagy Fölsége,
Szentháromság fényessége,
szentek közé minket végy be! Ámen.

Molnár B Antal [ 2011-10-28 21:29 ]

Kinek kell többet szenvedni. Annak-e, aki mindent kész eltűrni?
Vagy annak, aki nem bír eltűrni semmit.?________________________________________Akit élve eltemettek, joga van hozzá, hogy ha tudja,
felemelje a sírkövet, amely fojtogatja________________________________________Akkor nevetünk, amikor valami a legjobban fáj.
Nevetünk, amikor mást nem tudunk tenni.
A nevetés az egyetlen stratégia,
ha kezd széthullani körülöttem a
világ... Csak az olcsó pillanatok provokálnak könnyeket.________________________________________ Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.
Hagyni kell, hadd vigye a szél.
Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más,
Mielőtt megjegyezhetnéd.________________________________________Legtitkosabb könnyeink sosem jutnak el szemünkig.________________________________________Van, akinek a könnye kicsordul a fényben,
és van, aki elrejtőzik könnyeivel a sötétben.________________________________________Könnyen jönnek a könnyek
Nem tanítják a könyvek
Hogy annak sosem lesz könnyebb
Aki a föld fölé görnyed________________________________________
Molnár B Antal [ 2011-10-28 21:28 ]

DICSÉRJED URADAT!
Szerző: Pecznyík Pál

Dicsérjed Uradat Istennek hű népe,
te vagy országának, legfényesebb éke.
Dicsérjed Uradat, Ki vérén megváltott,
oly hont készít néked, mit szemed nem látott.
Angyalok milljói mennyben Őt dicsérik,
Őt dicséri minden, a földtől az égig!
Emberek ajkukkal,csillagok fényükkel,
repdeső madárkák,csodás énekükkel.
Urunkat dicsérik folyók és tengerek,
hósapkás hegyormok, zöldruhás fenyvesek.
Dicséri Nap a Hold, villámok, viharok,
égen úszó felhők, éjszakák, nappalok.
A teremtett világ, zengő énekkarban,
dicséri az Urat,zenében és dalban.
Dicsérd te is Urad,menyasszonyi népe,
készül már menyegződ, Jézussal az égbe!

A SZERETET HATALMÁT ÁLDOM

1. A szeretet hatalmát áldom,
Mely Megváltónkban megjelent.
Csodás nevét szívből imádom,
Mert bűn mélyéből felemelt!
Úgy vágyom áldott, hű szívéhez,
Szeretetének tengeréhez.

2. Ó, mennyire szerettél engem,
Vágyott utánam hű szíved!
E nagy szeretet vonja lelkem,
Hogy járjak mindig csak Veled!
A bűnök éjét általjárta
Szeretetednek fénysugara!

3. Sok átkos bűnnek rabja voltam,
Mikor még éltem Nélküled!
Terólad tudni sem akartam,
De Te kerestél engemet.
Ha tudná ezt, ki bűnbe tévedt,
Akkor mindjárt Szeretne Téged!

4. Ó, drága Jézus, égi képed,
Legyen bevésve lelkünkbe!
Szent arcodról sugárzó fényed,
Hatoljon mélyen szívünkbe!
A szó, az élet áldjon Téged,
Lássék meg rajtunk dicsőséged!

Molnár B Antal [ 2011-10-28 21:28 ]


AZ ALKALOM… (Szerző: Makovei János)

Beköszönt s nem tér vissza többé soha, soha.
Kézfogásra akkor már nem nyújtják oda,
ha nem ragadtad meg idején a baráti kart.
Akkor hiába minden, bárszíved jót akart.
Minden perc mely eltelik,már múlt idő.
Minden lehullt kő fölöttegyszer a fű kinő.
Minden megtett lépés visz Az út vége felé.
Egyszer elfárad a kéz is, Ha a vizet öntené.
És hiába a szomjú föld, Nincs már irgalom,
Ha egyszer rest voltál, amikor Itt volt az alkalom.

Beköszönt, s nem tér vissza többé soha, soha.
De sokszor megkeseredik életed édes bora.
Mert másnak nem töltötted meg – belőle – poharát,
mert küzdelmes életedben nem volt egy jó barát.
Hiába szeretnél – akkor, az már Keserű, nagy fájdalom.
Hiába mosolyognál – akkor nem segíthetsz bánaton.
Hiába fognád remegve – akkor Már a két kezem,
hiába várnád reszkető örömmel, hogy megérkezem.
Akkor – fájó, de nem lehet számodra irgalom,
mert kihullott szívedből ezernyi-sok jó alkalom.

Nyújtsd hát felém kezed, s én cserébe szívem adom.
Szeretni még nem késő, ma még van számodra irgalom.
Istentől kapott minden perced, Egy-egy alkalom.
Molnár B Antal [ 2011-10-28 21:28 ]


Érthetetlen szeretet
„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1. Nem arany és nem ezüst, Nem kincs az óhajom;
Tudni csak azt szeretném: Uram szeret vajon?
Nincs nyugalma lelkemnek, Bizonyosságot vár:
Élet könyvébe vajon Nevem beírva áll?
Refrén:
Hogy nevem ott álljon,
Csakis azt kívánom,
Hogy az Élet könyvébe
Beírva ott álljon!

2. Sok az én bűnöm nagyon, Mint a parton fövény,
De hatalmas Segítőm Kegyében bízom én.
Hófehérre tisztítja Kifolyt vére lelkem,
S így merem ezt kérdezni:Ott van-é a nevem?
Refrén:
Hogy nevem ott álljon,
Csakis azt kívánom,
Hogy az Élet könyvébe
Beírva ott álljon!

3. Mennyei Jeruzsálem Minden útja fényes,
És tizenkét kapuja Drágakővel ékes;
Hol hangos hárfák pengnek, Hol nincs a bú jelen.
Halleluja! Tudom már, Ott van az én nevem.
Refrén:
Hogy nevem ott álljon,
Csakis azt kívánom,
Hogy az Élet könyvébe
Beírva ott álljon!

Molnár B Antal [ 2011-10-28 21:27 ]

A SZERETETBEN ISMERTELEK MEG
(Szerző: Páskulyné Kovács Erzsébet)

A szeretetben ismertelek meg abban a forró, égő lázban,
abban az isteni vágyakozásban, ahogy kerestél.
Addig ismeretlen voltál nékem, csak kerülgetett képzeletem,
megrajzoltam magamnak képed,próbáltam formát adni néked,
de nem sikerült.
S mert láttad, vágyom tudni, ki vagy:megfejtetted előttem önmagad.
A végtelen ég kéklő mezején egy csillag indult el énfelém.
Megállt fölöttem, s néztem ott
azt a remegő, fénylő csillagot:és közben történt valami velem.
- A szívemben kettéhasadt az élet, jászol formája lett a mélyedésnek: és fájni kezdett bennem a bűn.

- Majd egy kereszt lett a tátongó résben, s ott láttam szörnyű szenvedésben vonagló, véres, könnyes arcod:
ott vívtad értem a harcot, hogy megismerjelek.
- Most már tudom, ki vagy, milyen a lényed:
minden képzeletem semmivé lett. Ilyet gondolni sem tudtam, mertem, én ilyen érzést még nem ismertem.
Rád csodálkozom, és sírva kérdem, hát ilyen Istenem vagy nékem? Aki jászlon, kereszten,
véres halálon át jöttél, hogy megismerjelek:
megtanuljam, milyen szereteted?

Molnár B Antal [ 2011-10-27 21:59 ]

Dühödt, halálos harcban
Tekints meg, óh, Uram, mert gyötrelemben vagyok, az
én belső részeim elepedtek, elfordult az én szívem én
bennem: mert ellened rugódoztam: ott kinn fegyver pusztít,
otthon halál vagyon."
Jeremiás siralmai I. 20.

Ott kinn a fegyver pusztít s dúlva dúl, Süketült szívvel meglesem,
Hova szaladjak szemet behunyva, Halálról más halálra borulva
Gonoszul és fegyveresen: Ott kinn a fegyver pusztít s dúlva dúl.
Tátongó puszták strucc-madaraként Rosszalkodok, futok, csalok:
Elfordult az én szivem énbennem S úgy kell magammal is verekednem,
Miként egy följáró halott, Tátongó puszták strucc-madaraként.
Magam utálván mást is gyilkolok S mások lándzsáját keresem,
Ki elvesztette magát és utját, Szememet vér-patakok befutják
S én rohanok fegyveresen: Magam utálván mást is gyilkolok.
Fölöttem az Ég oly igézetes, Oly változatlan a világ,
Mint fegyvernek s halálnak előtte, Mint mikor még nem hulltak belsőmbe
Epesztő dög-matériák: Fölöttem az Ég oly igézetes.
Tekints meg engem, tekints meg, Uram, Ejtesd el bolond fegyverem
S ha mindenek ellen vad düh kínoz, Fektess le szépen halottaimhoz,
S arcomat hozzád emelem, Tekints meg engem, tekints meg, Uram.Molnár B Antal [ 2011-10-27 21:58 ]


Juhász Gyula: Október
A fény arannyal öntözi még a szőke akác levelét,
de ez a fény, megérzem én, már októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt tarka tehenek hada halad,
vígan elbődül, hisz haza tart, de ez már őszi csapat.

A kertben tarkán égő színek, virágok, dúsan vérző szívek,
rajtuk az este harmata ring, de ez már őszi pompa mind.

Fényt, krizantémot, dalt, harmatot lelkemben vígan elringatok,
megszépül lassan, ami rég volt, de ez már októberi égbolt .

Molnár B Antal [ 2011-10-27 21:57 ]

MONDJ SZÍVEM DALT

1. Mondj, szívem, dalt és magasztald
Jézus Krisztus szent nevét!
Hálatelten, bűntől menten
Dicsőítsed nagy kegyét!
Kell csodálnod, hogyha látod
Irgalmát, mely végtelen!
Szívem zengjen s minden bennem
Hálaérzést szüntelen!

2. Kérd, hogy vére és igéje
Tisztogassa lelkedet,
Minden bűntől, átkos szennytől
Óvja s védje szívedet!
Higgyed végre, hogy a szíve
Minden bűnöst elfogad,
Bűnbánóknak, jobbulóknak
Bő kegyelmet osztogat!

3. Zengj, szívem, dalt, és magasztald
Jézus Krisztus szent nevét,
Mert ő rólad bűnbéklyódat
Diadallal törte szét!
Nagy Megmentő, Üdvözítő,
Benne éltünk rejtve van.
Higgyünk benne hálát zengve,
Üdvöt ád ő biztosan!


A HIT MINDENKIÉ
(Szerző: Dévényi Erika)

A hit mindenkié, de nem kell mindenkinek
Aki hisz Istenben, ezt nem érti meg
Isten a jóság, a remény, a szeretet
Miért nem kell, ha a tiéd lehet

Azt kapod Istentől, mit csak tőle kaphatsz
Éltedben meglelheted így a nyugalmat
Üres óráidban sem leszel egyedül
Isten szeretete melletted ül

Ha bántanak mások, és te védtelen maradsz
Isten kezébe mindig kapaszkodhatsz
Az Ő keze hozzád szelíden mutat
Mellette újra otthonra találhatsz

Úgy érzed, élsz, de nem élet az élet
Körülötted a dolgok csak örök kétségek
Ha nem változtathatsz, újuljon meg lényed
Isten kegyelméből újjászülethetsz

A hit mindenkié, akard, hogy így legyen
Akard, hogy hited neked is legyen
Ha nem találtál megoldást, adok a kezedbe
Szorítsd erősen, élj vele!
Molnár B Antal [ 2011-10-26 20:46 ]

FÁRADTAN, BŰNBE ESVE

1. Fáradtan, bűnbe esve
Jártam az életet,
De megtalált a Pásztor,
S nyájához vezetett,
Jól látták ezt az angyalok,
Nevét dicsérve zengnek ott.

Kéz, amely kerestél,
Szív, amely szerettél,
Vér, mely eltörölted bűnömet,
Mindörökre áldva legyetek!

2. Mikor borral, olajjal
Kimosta sok sebem,
Fülembe azt suttogta:
„Enyém vagy, gyermekem!”
Én nem hallottam szebb zenét,
Melytől szívem örömre kélt.

Kéz, amely kerestél,
Szív, amely szerettél,
Vér, mely eltörölted bűnömet,
Mindörökre áldva legyetek!

3. Kezén, lábán mutatta
Sok, vérző sebhelyét,
Kemény, szúró tövissel
Körített szent fejét.
Úgy megragadta lelkemet,
Hogy értem annyit szenvedett!

Kéz, amely kerestél,
Szív, amely szerettél,
Vér, mely eltörölted bűnömet,
Mindörökre áldva legyetek!

4. Azóta véle járok,
A szívem néki él,
Csodás lényét megértem
Szentlelke fényénél.
A földi lét nem lesz elég
Zengnem az ő dicséretét.

Kéz, amely kerestél,
Szív, amely szerettél,
Vér, mely eltörölted bűnömet,
Mindörökre áldva legyetek!
Molnár B Antal [ 2011-10-26 20:46 ]


ISTEN FÉNYLŐ DICSTRÓNJÁTÓL


1. Isten fénylő dicstrónjától
Jöjj, Szentlélek, jöjj hozzánk!
Prófétáktól ígért áldást,
Kérünk, újból hozd le ránk!
Szívünk jobban lángra lobban,
Hogyha átjársz, égi tűz,
Bűntől tépett szövetséget
Lángod újból összefűz.

2. Sok aggódó szolgád kérdi:
Meddig késel, jössz-e már?
Hogyha vársz még,
Nálad nélkül rombol, pusztít a halál.
Szívünk jobban összedobban,
Ha betöltesz, égi tűz,
Szétszóródott félénk nyájat
Erőd újból összefűz.

3. Ha a Szél zúg s felhő támad,
Újból éled a remény;
Hozzád száll hát imádságunk:
Jöjj el, jöjj el, égi fény!
Így a szívünk, újult szívünk
Buzgósággal érted ég;
Angyalkarral énekeljük:
Istené a dicsőség!

Molnár B Antal [ 2011-10-26 20:45 ]

VEZESS MINKET

1. Vezess minket, ó, nagy Isten,
Földi vándorutunkon!
Gyengék vagyunk, Te hatalmas,
Hordozz erős karodon!
Nagy Megmentő, nagy Megmentő,
Légy Te pajzsunk, fegyverünk!

2. Nyisd meg az üdv kőszikláját,
Életvizet adj nékünk!
Oltalmazz tűzoszlopoddal,
Ha zord pusztán átmegyünk!
Égi manna, égi manna,
Tápláld bágyadt népedet!

3. Ha a Jordán partján állunk,
Készíts utat a folyón,
Hogy mehessen Kánaánba
Fáradt néped át azon!
Hálaének, hálaének
Száll majd hozzád akkoron.


A KERESZT VONZÁSA
Szerző: Schvalm Rózsa

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

Akkor ott, tudtam, hogy célba érkeztem,
Minden terhet, mi nehéz volt letettem.
Megújult erőt, s új életet nyertem,
Óemberi énemet levetettem.

Új emberként élem már az életem,
Béke honol szívemben és lelkemben.
Feltámadott Urunk nyomában járva,
Most már az Isteni fénysugár vezet.
Molnár B Antal [ 2011-10-26 20:45 ]

OKTÓBER 25. A hit pajzsa Efézus 6,16; 2Sámuel 22,31–37 Olyan korban élünk, amikor az ember megpróbálja a lehető legteljesebb mértékben irányítani életét és környezetét. Szabályozzuk a folyókat, a hő- mérsékletet, az emberélet kezdetét és hosszát, hogy csak egy néhányat említsek. És sértődött kisgyermekként értetlenül állunk azon helyzetek előtt, amelyeken nem sikerült úrrá lennünk. És akkor kérdezgetjük: Miért? Miért...? Miért nem lehetünk istenek? Mert a Mindenható szánt szándékkal megtart minden korban magának egy szelet titokzatosságot, amelyen nekünk nincs hatalmunk. Ami felett csak ő az úr, és ha jót akarunk, akkor hozzá csatlakozva éljük azt át. Ezekhez a helyzetekhez kell a hit – ahol véget ér az emberi lehetőség. Az olvasott igék- ben a hit pajzsáról volt szó. Legyen most szó erről a védekező magatartásról, bár a hit lehet támadó, aktív, indító jellegű is, amivel nekiindulunk környeze- tünk átformálásának. Kitől kell védenie bennünket a hit pajzsának? Természetesen a hit ellenségétől, a sátántól, aki emberfeletti hatalommal bír, s így csakis emberfeletti, isteni hatalommal győzhető le. Őellene nem lesz soha más ellenszerünk, bár- hogy fejlődik is a technika. Hittel vesszük tudomásul létét, származását, hit- tel ismerjük fel gonosz, embergyilkos szándékait – és hittel győzünk felette, Isten erejéből merítve. Lehet, hogy ma úgy érzed, nem tudod legyőzni. Merülj bele Isten személyébe, szerető Atyád megerősítő hatalmába, vele ruházd fel magad! De kiket használ fel a sátán, akikkel hadakozva használnunk kell a hit pajzsát? Legveszélyesebb ellenségünk, akivel a legtöbb csatánk van, ha egy- általán csatázunk még a gonosszal – önmagunk. Mert minden más támadás külső, van hová hazamenni, elrejtőzni, de önmagunk elől?! Hit által lássuk meg ma bűnösségünket, de azt is, hogy Isten megtisztított gyermekei vagyunk, az örök élet felé igyekszünk! Ez szabályozza lépéseinket, legyen belső életünk hit által rendezett, védelmezett! Ezután lesz erőnk a külső kísértések kivédésére. A sátán gyakran a sze- mélytelen körülmények által támad, ezekkel kívánja lerombolni épülőfélben lévő lelki életünket. Néha csábít, néha riaszt, mindegy, csak kibillentsen egyensúlyunkból, lelökjön a Kőszikláról. Aztán embertársainkat is felhasználja tönkretételünkre. Egyetlen lehetőségünk az Istennel való kapcsolatban megerősödni, az Atya szavaival hárítani el minden támadást, az ő kijelentéseire építkezni hegyen épített városként. Így lesz hová visszamenekülnünk, lesz hol feltöltődnünk, gyógyulnunk a ránk törő csatákból. Végül egy kép: számos kultúrában a pajzson viszik végső nyughelyére az elhunytat. Igen, a hit pajzsa a halálba is elkísér, földi életünk végén a hit által érkezhetünk meg végső lakhelyünkre, Isten mennyei hajlékába.Molnár B Antal [ 2011-10-25 17:03 ]

Jöjjön akármi: Isten hatalmas!
Isten hatalmas!
Ki az közöttünk,
aki élete estéje felé tart
és fél a haláltól?
Miért ez a félelem?

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk,
aki szerettei halála miatt
kétségbeesik?
Miért ez a kétségbeesés?
Isten tud szenvedéseket elhordozó
erőt adni.

S ha megrokkant egészsége miatt
aggódik valaki,
miért ez az aggódás?
Jöjjön akármi: Isten hatalmas!

Ha napunk beborul,
és éjszakánk ezer éjfélnél sötétebb,
gondoljunk mindig arra,
hogy van a világban egy hatalmas,
áldó erő: Isten!

Ő utat tud mutatni a kilátástalanságban.
A sötét tegnapot
Ragyogó holnappá akarja változtatni –
S végül az ÖRÖKKÉVALÓSÁG
Ragyogó reggelévé.
Martin Luther King – Túrmezei Erzsébet
(Hozsannázó napok I. kötet 58. old)

Érthetetlen értelem

Ő érthetetlen örök Értelem,
Te mindenre kiáradsz végtelen
jósággal s vonzással felségesen.

Teremtő és fenntartó Hatalom,
az ujjnyomodat kitapogatom
a jelenségekben s az anyagon.

Amit Te alkotsz, mindaz műremek,
Te kormányozod a csillagrendszerek
suhanását, világegyetemet.

S a harmatcsepp, ahogy ring tüzesen
lombon, fűszálon, rózsalevélen,
Téged hirdet, s az csupa kegyelem.
Ölbey Irén
(Hozsannázó napok I. kötet 59. old)

Molnár B Antal [ 2011-10-25 17:02 ]

Hol van az Isten?

Felettünk a föld légköre,
feljebb a sztratoszféra,
azon túl a bolygók öve,
az ember büszke célja.
Tovább az űr, a csillagok,
fényévek távolában,
hol milliónyi nap ragyog
s millió új világ van,
születő, szétbomló világ,
roppant magasság, mélység,
s azon túl semmi?... csak a tág,
mély, félelmes sötétség,
mit se hang, se fény át nem üt?...
S az Isten?... hol van?...
... ... ... ... ... Mindenütt!!
Bódás János
(Hozsannázó napok, I. kötet, 55. old)

Dicséret

Meghódolok Uram előtted.
Hatalmad látom, ismerem.
Neked köszönhetem, hogy lettem:
Te vagy teremtő Istenem.

Neked köszönhetem hogy élek,
s ezer halálos buktatón
nem vesztem el, - hiszen Te voltál
megtartóm és oltalmazóm.

S mert az ördög zsákmánya lettem,
és veszni tért az életem,
- hogy megszerezd, - a véred árán
megváltóm is lettél nekem.

Áldásodat meg nem becsültem,
eltaszítottam kezedet,
Te türelmesen csak megáldasz,
mert jóság vagy és szeretet.

Vigasztalás az is, ha méltán
meg-megdorgálsz, s ha néha versz,
mert bíztat a hit: gyermekednek
tekintesz, s mint Atyám, nevelsz.

S ha majd az életem kialszik,
nem zár pokol, se sírhalom.
Tenálad vár az üdv, az élet,
mert Irgalom vagy, Irgalom.
Bódás János
(Hozsannázó napok I. kötet 56.old)


Molnár B Antal [ 2011-10-25 17:01 ]


Ne féltsd az Istent!

A nyelv ma szabadabb s hegyes.
Állát lejti sok „kegyes”.
Tőlük az ember alig hall mást:
- Jaj, kikezdték Istent s a vallást!

Belétek én is hadd kötök,
s hadd borzolom „szent” szőrötök,
kimondom, verjék bár a fejem:
ki Istent félti, mind istentelen.

Az istenük sarki szatócs;
sorsa kétes, fülig adós,
s most várja, hogy „pártfogásba vegye”
a „nagyérdemű közönség” kegye.

Nem Isten, még istenke se –
kit szánni kell: hazug mese!
Hadd szúrja fel az ész, toll, vagy a kard,
mint gombostűre gyerek a rovart,

s kapálózzon, míg meggebed.
Ily istennek ne adj kegyet.
E kor győzött a buta babonákon, -
ki hát a vallásból is, ami mákony!

Ó, Istent-félő „szent” juhok,
bennetek hazugság buzog.
Templom, Biblia sose kellett nektek;
rang, előjog, kéj, hús volt az istenetek,

s a más zsírjából lett vagyon,
mitől híztatok, mint a gyom!
Ezt féltitek! S a nép, hogy fel ne keljen,
a „jó” vallás kell vad ereje ellen.

Leeshet ijedt állatok!
A népek már nem állatok,
s fülledt dühvel, mely szívükbe rekedt,
verik szét a hamis isteneket.

És vigan nézi szép azur
egéből mindezt ím az Úr.
S bár világokat zúzhat szét az ökle,
áldást hint bölcsen e „szentségtörőkre”.

Népekkel játszik tenyerén,
napot pörget ujjahegyén.
Az Isten: Isten! Nincs szüksége rád,
ne féltsd hát Őt, megvédi Ő magát!
Bódás János
(Hozsannázó napok, I. kötet, 47. old)

Molnár B Antal [ 2011-10-25 17:01 ]

OKTÓBER 25. – Reformáció vasárnapja – Krisztus jó illata 2Korinthus 2,12–17 Vannak még váratlan megtérések. Hiszünk abban, hogy Isten mára is tartogat ilyet? Hogy a gyülekezet megújul? Hogy valaki megtisztul a bűnéből, rossz illatú, rendezetlen kapcsolatából? Mert van ilyen, s ha hittel várjuk, még több is lehet. Mert a mi Atyánk mind ez ideig munkálkodik. Luther Már- ton ma már nem reformál, de Isten igen, ő újjátesz (a középkori reformáció- ból is csak az maradt meg, amit az Úr cselekedett). Nem tudjuk pontosan, milyen benyomás érte Pál apostolt, de talán valami az előzőekhez hasonló megtapasztalásban, Isten-élményben lehetett része, amire a válasza ez: „Az Úr kaput nyitott előttem.” Egy ilyen felkiáltás akkor is kiszalad- hat a szánkon, ha éppen csendes lelki kanapénkon üldögélünk, életünk eseményein merengve. Ilyenkor inkább zavaró, hogy Istennek terve van, mozdulni kell – vagy ahogy baptistásan mondanánk: kellene. Hogy mit jelent az, hogy kellene? Nagyon egyszerű: az nem jelent semmit. Induljunk, ha kell, feltápászkodva kényelmes helyzetünkből, ha megérint bennünket az Úr munkálkodó ereje! De még gyakrabban történik ilyen érintés, és még könnyebb ráhangolódnunk, ha talpon állva, készen várjuk, kérjük, könyörögjük az ő munkáját – miként tette az apostol is. Az Atyának ez a terve, ilyen tanítványoknak hívott el minket. De van itt még valami: Isten nemcsak arra hívott el, hogy emberhalászokként megmentsük a „vízben fuldoklókat”, hanem hogy mi magunk közben ne essünk a sodró habok közé, valamint hogy ügyeljünk a már megmentettekre, munkatársainkra, s mi több: testvéreinkre. Többrétegű küldetésünknek most ez az alkotó- eleme válik hangsúlyossá, amikor Pál apostol Tituszra gondol, ez pedig kérdése- ket intéz hozzánk: Kész vagy-e Isten missziómunkájába bekapcsolódni? Kész vagy-e, ha kell, mindenből „kikapcsolódni” a testvéred, a közvetlen hozzátartozóid lelkéért, életéért? Az Isten dolgaiból való kikapcsolódás általában könnyen megy nekünk. Kikapcsolódunk nyaralásra, pihenésre, kényelmeskedésre. Pedig valakinek talán éppen a mai vasárnapon van szüksége „ránk”, illetve a bennünk illatozó Krisztusra. De azért legyünk még egy dologban nagyon őszinték: a mi időnk nagy részét – az apostollal ellentétben – nem az Isten országáért való fáradozás tölti ki. Ezért valószínű, hogy nem az Isten idejét kell feláldoznunk valaki- ért, hanem inkább a sajátunkat: ami rólunk szól, a mi céljainkról, magas igényeinkről, kényelmünkről. Ebben legyünk nagyvonalúak, és akkor Isten munkája tölti be életünket, kaput nyit szívekhez, összeköt testvéreinkkel, hogy azon a kapun együtt belépve vihessük Isten örömét, Krisztus jó illatát. Imaáhítat: Könyörögjünk figyelmes lélekért, hogy a megismert evangéliumtól semmi ne sodorhasson el! – Zsid 2,1Molnár B Antal [ 2011-10-22 19:07 ]

Eljő az óra
Kiéhezett kóbor, éhes lelkek jártak, Ami csakis az enyém arra vágytak. Titokban kirabolták házam, s életem, Mára az övék lett szinte mindenem. Egy közülük hirtelen előtüremkedett, Hátára véve féltett kincsem, mit lehet. Egzotikával édesített tájakon, bűnösen, A szerelem oltárán áldozik vétkesen. A sötét kurvák tánca oly kéjes és finom,Lépes mézként leledzik éhes torkodon. Nyújtson ez csak annyi örömet néked, Mint nekem e két év és nem többet. Meglátod akkor, mily nagy öröm az élet, S elélsz azon, mit leledző szíved kiont. Majd akkor nyaldoshatod azt a mérget, Mit az örömteli élet ajándékul ad néked. Talán a gyötrelmed árán te is megérted, Hogy ezt a fájdalmat mind, mind te kérted. S jusson eszedbe a legnagyobb vétked, Hogy az Isten akaratát kettétépted. Aztán gondolj azokra, kik nem élnek véled, És végezetül kívánok egy megható képet: Egy fájó lelket fedő, lógó csöcsön lengő, Édesapától megfosztott ártatlan élet.
Molnár B Antal [ 2011-10-22 19:06 ]

Hozsánna néked, Alkotó!

A csendes, méla dombokon, - Túl szigettépő gondokon:
Amerre kacag a madár, Hol bánatunk is messze jár
A vadvirágos réteken Istent köszönti énekem.

Míg áldja minden, fönt a szél, - A bércen hódolatra kél,
A völgy ölén patak csacsog; - Meghalnak könnyek, sóhajok...
És szívem színig tölti be A szférák boldog éneke...

Hozsánna néked, Alkotó!... Te szép, Te szent, Te drága jó...
Míg lelkem híven áld, szeret, Ó, töltsd be vágyó lényemet
- Amely szívembe átível: Örök világod fényivel.
Hontvári Szabó Lajos (Hozsannázó napok, I. kötet. 3. old.)
(Isten dicsőítése, Isten a természetben, Alkotó, nyár)

Örök célok Urához

Úristenünk, a mindenség a várad, És trónusod a világegyetem!
Őrgondod fénye egyaránt elárad Csillagbolygókon, s atomszemeken.

Árnyék mérhetetlen lényedhez nem érhet, Fény végtelenben élsz hitünk felett!
Te vagy a mindent osztó Egy-ígéret. A teljesülés és a végezet!

Mindent istenerőd munkája rendez, Mi az átfoghatatlan űrben ing.
Örök céloddal szüntelen teremtesz És új halálra szóltasz megint!

Szentlelked öntudatlan munkatársa Minden világtest és minden atom. –
Minden Tiéd – és semmi sincs hiába – Te örök kezdő s végző irgalom!
Krüzselyi Erzsébet (Hozsannázó napok, I. kötet, 9.old)
(Isten dicsőítése, lénye, végtelensége, Teremtő,)


Molnár B Antal [ 2011-10-22 19:06 ]

Fohászkodás

Isten! Kit a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

A legmagasabb menny s az aether Uránjai, Melyek körüled rendre keringenek
A láthatatlan férgek a Te Bölcs kezeid remekelt csudái.

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét A semmiségből; a Te szemöldököd
Ronthat s teremthet száz világot, S a nagy idők folyamit kiméri.

Téged dicsőít a Zenith és Nadír. A szélvészek bús harca, az égi láng
Villáma, harmatcsepp, virágszál Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Buzgón leomlom színed előtt, Dicső! Majdan ha lelkem záraiból kikél,
S hozzád közelb járulhat, akkor Ami után eped, ott eléri.

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb lelkeknek útján Merre erőm s inaim vihetnek.

Bizton tekintem mély sírom éjjelét! Zordon, de óh, nem, nem lehet az gonosz,
Mert a Te munkád; ott is elszórt Csontjaimat kezeid takarják
(Isten, hit, vigasz, istenismeret, halál)
Berzsenyi Dániel (Hozsannázó napok, I.kötet, 6. old.)


Molnár B Antal [ 2011-10-22 19:05 ]

Amit kimondasz---
Egy este, naplemente idején, háza küszöbén elmélkedett a földműves és élvezte a hűvös estét. Közelében volt egy út, amely a faluba vezetett. Jött valaki, és amikor meglátta a gazdát, elgondolkozott:
„Ez egy lusta férfi lehet, nem dolgozik, és az egész napot a küszöbén ülve tölti el...”
Később egy másik utas jött arra. Ő pedig ezt gondolta:
„Ez a férfi egy szoknyavadász. Csak azért ül itt, hogy a lányokat nézze és megjegyzést tegyen rájuk...”
A harmadik idegen, aki a helység felé igyekezett, így gondolkozott:
„Ez a férfi biztosan egy szorgalmas ember. Napközben sokat dolgozott és egész este élvezi a megérdemelt pihenést...”
Túl sokat mi sem tudhatunk a földművesről, aki az ajtó előtt ült. Annál többet a három férfiról: az első egy lusta ember volt, a másodikban tisztátalan indulatok voltak, a harmadik pedig egy dolgos ember volt.
Amit kimondasz, az rólad beszél, különösen, ha másról teszed!
(ismeretlen szerző)

Molnár B Antal [ 2011-10-22 19:02 ]

A nagypapa
,,Nagypapa és nagymama összevesztek valamin, s nagymama annyira dühbe gurult, hogy nem szólt többet nagypapához.
Másnap nagypapa már teljesen megfeledkezett a vitáról, de nagymama továbbra sem figyelt rá, és nem is szólt hozzá. Tehetett a nagypapa akármit, nem tudta a párját kihúzni sértődött hallgatásából.
Végül is nagypapa hozzáfogott turkálni a szekrényekben és a fiókokban.
Miután ez így ment egy darabig, nagymama már nem bírta türtőztetni magát:
- Mi az ördögöt keresel ? - kérdezte dühösen.
- Istennek legyen hála, megtaláltam! - mondta nagypapa hamiskás mosollyal.
- A hangodat!"

Molnár B Antal [ 2011-10-22 19:01 ]

Isten

Nincsen olyan ember, akit le ne verne Az életnek ezer gondja, búja, terhe,
Sok szomorúsága, - Kinek, ha előtte veszve látszik minden:
Ne szállana Hozzád, nagy kegyelmű Isten,Könyörgő fohásza.

Gyönyörű Valóság, ott a fényes égbe’,Te vagy a csüggedő lelek menedéke,
Vigasza, szerelme!Mi lenne belőlünk, ha Téged nem tudnánk,
Vészes éjek árnyán merre-hova futnánkVédelmet keresve?

Mért nem szédít alá meredélyek széle,Tomboló viharban mért állunk nem félve
Villámok csatáját? Feldúlt kicsi fészek újra miért épül,
Miért nem félti a szív újra jégveréstül Zsenge gabonáját?

Ezer sebből vérzők gyógyulást mért hisznek?Ki adta a reményt a haldokló szívnek,
Hogy megint feléled? Mért tűnik egyszerre szomorúság, bánat,
S mért apad el könnye özvegynek, árvának, Ha Veled beszélhet?

Oly jól esik tudnunk, hogy Te élsz felettünk,S örvénybe süllyedni nem hagyod a lelkünk,
Amelyet Te adtál! Te vagy a nagy örök, biztató szivárvány!
Mindent elveszítve mégsem bolygunk árván, Ha Te, jó Istenünk szívünkben maradtál!
Krüzselyi Erszébet (Hozsannázó napok, I.kötet, 16.old)
Molnár B Antal [ 2011-10-21 23:20 ]

Ne hívj uram!
Uram ne hívj, én nem jöhetek
Nem jöhetek a kínban hozzád
Ki kacagva elkerültelek,
Uram ne hívj, én nem jöhetek.
Más utakon jártam mindig én
Nem tapostam soha ösvényedet
És most Uram, hogy összerogytam
Hajtsam meg fáradt fejem
És most, hogy erőmből kifogytam,
Nedvesítse könny a szemem.
Nem Uram, nem, pedig fáradt vagyok
Törékeny, mint a száradt kóró
És előttem ragyog a fényes út
De nem, inkább töviskoszorút,
De nem megyek hozzád én Uram
Hisz mindig más volt az én Uram
Más úton jártam, más házban háltam,
Elkerültem a te házadat
Fényben pompázó oltáradat.
Én hát nem jöhetek Uram,
Ne hívj, hagyj menni csak tovább
Előre meddig a szemem ellát,
Hagyj menni engem jó Uram.


Molnár B Antal [ 2011-10-21 23:20 ]

Templomi legenda
Kis templom, zsámoly, eldugott sarok,
Máma, úgy érzem, sírni akarok,
Elindultam, mert bánt a durva harc,
Előttem síró, szent krisztusi arc.
Imádsággal űzném el a csöndet,
De szemeimből hullnak a könnyek
És én nem vártam tudom hiába:

Nap simította aranyos mezőn
Jött, és kezében kenyeret hozott.
Lépésén titkos rózsák fakadtak,
Lelkének harangja harangozott.
Olyan volt mint királyok királya
Pedig korona nem volt a fején,
Szeretet lámpása volt kezében
Harangzúgás közt jött, csak jött felém.

Keresni jött egy bús álmot itten
Avagy talán inkább az életet?
Mert hiszen mi az élet valóban?
. . . Álom, mely sohase teljesedett.
Egy vágy, amit megálmodunk egyszer
S aminek azt a nevet adjuk: "cél" . . .
Ami után fújva rohanunk el
Amíg az utunk végére nem ér.

Amíg a karunk, kérges két kezünk
Harcol, és kínlódik, az élet csatán,
S amíg a végszót el nem sóhajtjuk
Lecsukódó szemmel: "Édesanyám . . ."
Kis templom, zsámoly, eldugott sarok
Ma és örökké sírni akarok,
És hogyha bánt majd a durva harc
Eljön értem a Krisztusi arc . . .
Molnár B Antal [ 2011-10-21 23:19 ]


Az elbocsátott vad
Nem hiszek az Elrendelésben,
mert van szívemben akarat,
s tán ha kezem másként legyintem,
a világ másfelé halad.
Mégis érzem, valaki néz rám,
visz, Őriz ezer baj között,
de nem hagy nyugton, bajt idéz rám,
mihelyt gőgömben enyhülök.

Ez a valaki tán az Isten
akitől bújni hasztalan.
Nem hiszek az Elrendelésben,
de van egy erős, ős uram.
Már gyermekül vermébe ejtett
s mint bölcs vadász gyenge vadat,
elbocsátott, de nem felejtett:
szabadon sem vagyok szabad.

Ily vadra, régi hercegeknek
szokásuk volt, mondják, jelet,
aranyos nyakörvet verettek,
hogy mindég ráismerjenek.
Így hordom én is titkos örvét
annak aki e rengeteg
ölében elfogott, de önként
újból elveszni engedett.

Azóta bolygok a viharban
vadmódra - de az ő jele,
erejének bélyege rajtam
hogy ne nyughassam nélküle
s mint szélcibált bogáncs amelyen
a szivárvány lába pihen,
illattal telik: úgy beteljen
sóvárgással bogáncs-szívem.

Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között a vad.
Vezessen Hozzád a szabadság!
így kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.


Molnár B Antal [ 2011-10-21 23:19 ]


Kész vagy – e ?
elszenvedi fájdalmat ,bánatot , kitartani a próbákban , útra kelni,
otthon maradni, más helyét betölteni, a legalacsonyabb szolgálatra,
másokat hordozni, félre állni és várni, szólni, hallgatni, lemondani,
őrködni és imádkozni, türelmesen várni,lelkeket menteni,
feszültségeket elhordozni, szelíden figyelmeztetni, engedelmeskedni,
az utolsó helyet elfoglalni, élni Krisztusért, meghalni Krisztusért,
Isten előtt megállni, Jézus vissza jövetelére várni ?
/ Kész vagy – e ?? /


Molnár B Antal [ 2011-10-21 23:18 ]

VISSZA AZ ISTEN IGÉJÉHEZ

A mindennap nyugtalanságából --- vissza az Isten békességhez,
Emberi csalódásokból --- vissza Krisztushoz,
Világi bölcsességből — vissza az evangéliumi üdvbizonyossághoz,
Széttagoltságból --- vissza az őskeresztyén egységhez,
Szervezkedésből --- vissza az apostoli rendhez,
Merev liturgiából --- vissza a szellemben imádáshoz,
Világias életformából --- vissza Jézus hű követéséhez !

KOMOLY KÉRDÉSEK ??

Mikor volt utoljára , hogy ?
egy lelket Krisztushoz vezettél, egy haragosoddal kibékültél,
igazi áldozatot hoztál, bizonyságot tettél,
valakit megvigasztaltál, valakinek lelki segítséget nyújtottál,
őszinte bűnbánatot tartottál, imád meghallgatásra talált ,
ébredésért imádkoztál, szólt hozzád az Ige , szeretetből szolgáltál,
vállaltad a felelősséget, Isten előtt csendben voltál,
valakitől bocsánatot kértél, nem ítélkeztél, hanem elnéző voltál,
időztél a kereszt alatt , az első szeretet tüzében égtél,
felvetted a keresztet, végig olvastál egy biblia könyvet,
beláttad,hogy nincs igazad,hálát adtál a szenvedésért,
örvendeztél, bár mellőztek, csendes maradtál, amikor megbántottak ??
/mikor volt utoljára ??/
Molnár B Antal [ 2011-10-21 23:18 ]

ISTENI LEHETŐSÉGEK

Ha valaki igazán hiszi , hogy Isten ereje őt megőrizheti és győzelemre vezetheti, az valóban átéli, hogy….
életét az Isten ígéreteire építheti ,
naponta minden gondját az Úrra vetheti, és mély békesség tölti majd be :
gondolatait és elképzeléseit megtisztíthatja az ige által ,
mindenben felismerheti Isten akaratgát és örömmel vállalhatja azt,
minden keserűséget,haragot és gonoszságot valóban levetkőzhet, Ef. 4: 30 -32.
Ha nem a maga erejére támaszkodik, Isten mindenféle ereje megerősíti :
Megerőtlenül a bűn teste és a Szent Szellem betölti őt,
Naponta Istennel jár,
Mindez kizár minden elbizakodást , alázatossá tesz, hiszen mindez csak úgy valósul meg
ha Krisztusban maradunk !
Molnár B Antal [ 2011-10-19 18:40 ]

OKTÓBER 19. A missziómunka terhei 2Korinthus 1,8–11 A missziómunka nem könnyű, Pál apostol idejében sem volt az, és ma is megvannak a nehézségei. Minden helynek vannak jellegzetességei és sajátos terhei. Olykor az emberek keménységével kell szembenézni, máskor anyagi nehézségekkel vagy a támogatottság hiányával, mert hiányzik az áldozat- készség a testvérek szívéből. Az is megtörténik, hogy a missziómunkás saját magában is csalódik, és elkeseredés környékezi. Mindezekben Pál megtanulta, hogy nem bízhat önmagában, képességeiben, ügyességében, szónoki tehetségében, egyedül csak Istenben. Amikor önmagamban vagy emberekben bízom, előbb-utóbb csalódás ér. Pál apostolt ezek a terhek nem hátráltatták a munkában, hanem a nehézségek, amikkel szembetalálta magát, a hitben való mélyebb meggyökerezést eredményeztek. A missziómunkának sokféleképpen lehetsz résztvevője, aki vállalod a rád eső részt, terhet, vagy lehetsz csupán szemlélője, aki esetleg még kritikával is „hozzájárulsz”. A korinthusiakról Pál ezt írja: „mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel” (11. v.). Ha az Úr kérdez, hova sorolod magad? „Oldd le sarudat...” 2Mózes 3,1–14 Valamikor még érdekelte Mózest Izrael fiainak sorsa, sőt olyan buzgó volt, hogy meggondolatlanságában, hirtelenségében gyilkosságot is elkövetett. Az a „saru” azonban már rég elkopott, és ő csupán egy egyszerű pász- tor, aki vigyáz a juhnyájra. Más „saruban” jár most, más a fontos számára. Negyven év múlva Isten felkeresi Mózest a puszta magányában, a Hóreb hegyénél, és megszólítja az égő csipkebokorból: „Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról” (5. v.). Az Istentől való új feladathoz, új megbízáshoz „sarut” kell cserélni. Te milyen „saruban” jársz? Hallottad Isten megszólítását? Feladattal akar megbízni, mint ahogy Mózest is. Mikor új feladatokról van szó, gyakran megtörténik velünk, hogy úgy teszünk, mint Mózes: megriadunk. „Ki vagyok én?” – jön a válasz, és soroljuk a kifogásokat. Nem is tudna az Úr olyan embert felhasználni, aki magát alkalmasnak találja, mert igaz az, amit Pál apostol megállapított: „amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12,10). Tőlünk csak annyit vár, hogy legyünk engedelmesek, és ne felejtsük el ígéretét: „Bizony, én veled leszek.” Oldd le ma régi „sarudat”!


Molnár B Antal [ 2011-10-19 18:39 ]

Ne hívj uram!
Uram ne hívj, én nem jöhetek
Nem jöhetek a kínban hozzád
Ki kacagva elkerültelek,
Uram ne hívj, én nem jöhetek.
Más utakon jártam mindig én
Nem tapostam soha ösvényedet
És most Uram, hogy összerogytam
Hajtsam meg fáradt fejem
És most, hogy erőmből kifogytam,
Nedvesítse könny a szemem.
Nem Uram, nem, pedig fáradt vagyok
Törékeny, mint a száradt kóró
És előttem ragyog a fényes út
De nem, inkább töviskoszorút,
De nem megyek hozzád én Uram
Hisz mindig más volt az én Uram
Más úton jártam, más házban háltam,
Elkerültem a te házadat
Fényben pompázó oltáradat.
Én hát nem jöhetek Uram,
Ne hívj, hagyj menni csak tovább
Előre meddig a szemem ellát,
Hagyj menni engem jó Uram.
molnár.b.antal [ 2011-10-19 18:39 ]

A vallástalan
Elázott szemmel s szánakozva nézem én
Az esztelenség vakmerő bolondjait,
Akik, magoknak tetszvén, a megtévedés
Egyik széléről a másikra térnek el;
S kevélyen néznek vissza már az elhagyott
Ösvényre, melyen a vakhit vasláncokon
Kötözve tartja vért könyvező foglyait.

Felfuvalkodva s lármázó kiáltozás
Között haladnak vert ösvényeken elébb;
S kérkednek a bolondság csengettyűivel.
Nézd, - ekként szólnak -, a mi utunk tiszta út,
Lépésidet nem fogja dudva gátlani.
Nincs itt tekervény; ezt zsinór jegyzette el,
S minden lépésünk távolabb és távolabb
Von el bennünket a megvakított sereg
Könnyhullatással áztatott oltáritól.
Őket setétség fogta el, s vastag homály,
S vakon s topogva vonják rest lépéseket,
Amerre papjuk a setétbe tévedez,
Amit parancsol, amit kíván, azt hiszik.
Barmokká lesznek, s rettegvén a büntetés
Előtt, édesség nélkül töltik élteket.

Ők így: de minket a Világosság vezérl,
Előttünk mindég nyitva áll szent temploma,
Hol színről színre látjuk elzárt titkait.
Nevetjük a csábulást, mellyel a ravasz
Papok sötétebb századinkban orrokon
Hurcolták a vak népet, mellyel ők
Világosb századinkban kincset gyűjtenek.
Magunktól függünk, s jobbunk mellett a szabad
Élet, balunknál a vígasság múlatoz;
Nem ijeszt minket a menny fellobbantott tüze,
Nem íjeszt földet rendítő dördűleti:
Ha csap, könnyebben s kínok nélkül dűlök el
A semmiségbe: hogy ha nem csap, hasztalan
S gyermekhez illő volt a gyáva rettegés.
Kedvemre élek s vígan töltöm éltemet,
Nincs semmi tisztem; vagy ha van, úgy kedvem az!
Hazám, barátom, istenem magam vagyok...

Molnár B Antal [ 2010-11-06 11:43 ]

/ 1/ Miért énekel a fülemüle?
Debrecenben sétálgatva - mindig megszoktam állni a hatalmas könyves kirakatok előtt, de nagyon kevés pénzem van arra, hogy új könyveket vegyek, de egyszer - megláttam egy kis könyvecskét, tenyérnyi volt. Ez volt a címe: Miért énekel a fülemüle?
Na mondom, ilyen szamár kérdést? Miért szalad a nyúl? Miért énekel a fülemüle? Miért van hosszú füle a szamárnak? Ilyen kérdések. De megveszem, csak 15 forint.
Nagyon jó, hogy megvettem. Aki megírta, az madártani tudós volt, és meglepte, hogy a fülemüle apukák - mert csak a hímek énekelnek -, amikor a kicsik kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. És ez ennek az okos tudósnak nem hagyott nyugtot. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel - nappal? Miért nem elég csak nappal?
Kivett három fiókát a hímek közül. Bevitte a lakásába és táplálta őket.Molnár B Antal [ 2010-11-06 11:42 ]


/ 2/ Három hét múlva visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, majd ivarérettek lettek, és ez a három, amelyiknek hiányzott az apukás három hét, olyan rikácsoló hangot adott, hogy a nőstények elmenekültek tőlük. Ilyen helyzetben nincs házasság, nincs fészek, nincs nemzedék, nincs folytatás. Mert az a kis buta állat, és milyen kicsi feje van, és még belül van egy pici agy és az tudja, - nekem hat hetem van, hogy beleénekeljem a szükséges dallamot a fiókák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsuk a jövőt.
A ti kezetekben legalább 18 évig ott voltak, meg ott vannak a gyerekek. Mit tudtatok beleénekelni a szívükbe? Bele tudtátok énekelni az egyetlen dallamot: "Jézus te égi szép, tündöklő fényű név", "Szeretlek Uram én erősségem!" ??
Sok szülő kesereg és mondja: itt hagyott a gyerek, elment, és miket csinált? Hát nem énekelte bele a szülő a dallamot. Az a kicsi madár tanú lesz nagyon sok keresztyénszülő ellen, mert tudja: hat hete van. Szünet nélkül énekel, végkimerülésig. Aztán elengedheti a fiókáit. Lesz házasságkötés, lesz új fészek. Jönnek a kis tojások, jön az új nemzedék, van folytatás. De sok szül? ezt nem tudja, 18 év az nem hat hét. 18 év, 16 év, és úgy mennek el, hogy nincsenek felkészítve. Igen! Szomorú!
Molnár B Antal [ 2010-11-05 15:01 ]

Három keresztyén típus
Egy lelkipásztor megállapította, hogy háromfajta keresztyén létezik: az ásítozók, a sántulást okozók, és a halálos csapást adók csoportja. A világosság és sötétség lelki harcában nekünk a kereszt katonáinak kell lennünk. Egyes hívők ásítozva vállalják a feladatot Isten országáért, és sohasem viszik előbbre Krisztus ügyét. Más keresztyének alkalmanként előállnak, de csak lesántítják a lelki ellenséget, és sohasem mérnek rá halálos csapást. A harmadik csoportba a végzetes csapást osztogatók tartoznak, akik komolyan veszik a lelki harcot, és odaszentelik magukat Krisztus ügyének. Kevesen vannak ugyan, de megfordíthatják a harc kimenetelét, mint Gedeon vagy Dávid tette. Ha valaki ma az ásítozók vagy a lesántítók csoportjához tartozik, átállhat azok közé, akik halálosan komolyan veszik a Sátánnal való harcot, és Jézus nevében közreműködnek a végső győzelemben.
A keresztyénség szükségszerű
Egy fiatal hitetlen ügyvéd elhatározta, hogy olyan településre költözik, ahol nincsenek templomok, vasárnapi iskolák, sem Bibliák. Végre talált egy ilyen helyet és letelepedett. Még el sem múlt egy év, amikor egykori osztálytársát, egy fiatal lelkipásztort arra kérlelte, hogy menjen oda, vigyen sok Bibliát, prédikáljon és kezdjen vasárnapi iskolát, "Mert meggyőződtem róla, hogy keresztyének, vasárnapok, egyházak és Bibliák nélkül nagyon hasonlít a környék a pokolhoz, ahol nem lehet élni."
Agresszív keresztyénség
A keresztyénség nem arra való, hogy megmaradjon a templom vagy imaház négy fala között. Küldetése az, hogy bejusson a városba, és megtisztítsa erkölcsi leprájától, és megszabadítsa az embereket az erkölcsi és fizikai betegségektől, amelyek szennyezik és pusztítják mind a lelkünket, mind a testünket, hogy a pokolba jussanak. Csak akkor végezheti el ezt a munkát, ha mindenkinek a szívébe kerül. Ezt személyesen, békességgel és jóakarattal kell végezni. Azok a prédikátorok és keresztyének, akik nem adják tovább az evangéliumot az elveszetteknek, szégyenére vannak a keresztyénségnek
Molnár B Antal [ 2010-11-04 10:29 ]

Miért énekel a fülemüle?
Egyszer Debrecenben sétálgatva - mindig megszoktam állni a hatalmas könyves kirakatok előtt, de nagyon kevés pénzem van arra, hogy új könyveket vegyek, de egyszer - megláttam egy kis könyvecskét, tenyérnyi volt. Ez volt a címe: Miért énekel a fülemüle?
Na mondom, ilyen szamár kérdést? Miért szalad a nyúl? Miért énekel a fülemüle? Miért van hosszú füle a szamárnak? Ilyen kérdések. De megveszem, csak 15 forint.
Nagyon jó, hogy megvettem. Aki megírta, az madártani tudós volt, és meglepte, hogy a fülemüle apukák - mert csak a hímek énekelnek -, amikor a kicsik kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. És ez ennek az okos tudósnak nem hagyott nyugtot. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel - nappal? Miért nem elég csak nappal?
Kivett három fiókát a hímek közül. Bevitte a lakásába és táplálta őket. Három hét múlva visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, majd ivarérettek lettek, és ez a három, amelyiknek hiányzott az apukás három hét, olyan rikácsoló hangot adott, hogy a nőstények elmenekültek tőlük. Ilyen helyzetben nincs házasság, nincs fészek, nincs nemzedék, nincs folytatás. Mert az a kis buta állat, és milyen kicsi feje van, és még belül van egy pici agy és az tudja, - nekem hat hetem van, hogy beleénekeljem a szükséges dallamot a fiókák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsuk a jövőt.
A ti kezetekben legalább 18 évig ott voltak, meg ott vannak a gyerekek. Mit tudtatok beleénekelni a szívükbe? Bele tudtátok énekelni az egyetlen dallamot: "Jézus te égi szép, tündöklő fényű név", "Szeretlek Uram én erősségem!" ??
Sok szülő kesereg és mondja: itt hagyott a gyerek, elment, és miket csinált? Hát nem énekelte bele a szülő a dallamot. Az a kicsi madár tanú lesz nagyon sok keresztyénszülő ellen, mert tudja: hat hete van. Szünet nélkül énekel, végkimerülésig. Aztán elengedheti a fiókáit. Lesz házasságkötés, lesz új fészek. Jönnek a kis tojások, jön az új nemzedék, van folytatás. De sok szül? ezt nem tudja, 18 év az nem hat hét. 18 év, 16 év, és úgy mennek el, hogy nincsenek felkészítve. Igen! Szomorú!
Molnár B Antal [ 2010-11-04 10:22 ]

Elvesztett bizonyságtétel
Valakinek volt egy énekes kanárimadara, és úgy gondolta, hogy tavasztól kezdve nem tartja a házban a madarat. Elhatározta, hogy a nyári időre felfüggeszti a madár kalitkáját egy nagy fa alatt az udvaron. A fán számos veréb lakott, és mielőtt a madár gazdája rájött volna, hogy mi történik, a kanárimadár elvesztette énekeit. Rossz társaságban volt egész nyáron, és a régi szép énekek soha többé nem tértek vissza, csak a csiripelés folytatódott egyhangú monotonsággal. Vannak hitvalló keresztyének, akik valamikor csodálatosan tettek bizonyságot Krisztusban rejtett életükről, de elvesztették bizonyságtételüket, mert rossz barátokat választottak.
Egyszer? bizonyságtétel
Egy püspök egy idős bíró betegágyánál ült, és fennkölt témákat hozott elő, amikor a haldokló férfi udvariasan így szólt: "Bocsásson meg, de tudja, hogy én a valósággal nézek szembe. Lenne szíves úgy beszélni velem, mint ahogy egy utcagyerekkel beszélne?" A püspök csöndesen így szólt: "Ön bűnös, mint én is. Jézus meghalt a mi bűneinkért. Bízzék benne, mint egy kisgyermek!" A bíró ezt válaszolta: "Köszönöm, püspök úr. Ezt elfogadom. Ez békét ad nekem."
Az ige és az imádság együtt munkálkodása
Egy kis ige egy kis imádsággal: halála a lelki életnek. Sok ige egy kis imádsággal: a beteges élet jele. Sok imádság egy kis igével: több éltető erőt ad, de állhatatosság nélküli. Sok ige és sok imádság mindennap: az egészséges és győzelmes élethez vezet.

Három keresztyén típus
Egy lelkipásztor megállapította, hogy háromfajta keresztyén létezik: az ásítozók, a sántulást okozók, és a halálos csapást adók csoportja. A világosság és sötétség lelki harcában nekünk a kereszt katonáinak kell lennünk. Egyes hívők ásítozva vállalják a feladatot Isten országáért, és sohasem viszik előbbre Krisztus ügyét. Más keresztyének alkalmanként előállnak, de csak lesántítják a lelki ellenséget, és sohasem mérnek rá halálos csapást. / 2 / A harmadik csoportba a végzetes csapást osztogatók tartoznak, akik komolyan veszik a lelki harcot, és odaszentelik magukat Krisztus ügyének. Kevesen vannak ugyan, de megfordíthatják a harc kimenetelét, mint Gedeon vagy Dávid tette. Ha valaki ma az ásítozók vagy a lesántítók csoportjához tartozik, átállhat azok közé, akik halálosan komolyan veszik a Sátánnal való harcot, és Jézus nevében közreműködnek a végső győzelemben.
Molnár B Antal [ 2010-11-03 10:22 ]

Gondolatok a bűnről: / 1 / - A bűn az Isten akaratával való ellenkezésből ered, vagyis az isteni törvénynek gondolatban, kívánságban, szóban vagy tettben való megszegése.
- A bűn magához szorítja a bukott ember természetét, ahogy az óriáskígyó átfonja áldozatát.
- Ha a bűnt kituszkoljuk a főkapun, betolakodik a hátsó ajtón, vagy bemászik az ablakon, vagy leereszkedik a kéményen.
- A bűnt el kell törölni a Megváltó vérével, nem pedig betakarni a vallásosság köpenyével. A bűn és köztünk felállítandó fal nem lehet soha túl széles, vagy túl magas.
Évekkel ezelőtt nagy vulkánkitörés következett be Washington államban, a St. Helen hegyen. Már azelőtt is az emberek állandó veszélyben voltak a hegy körül, mert figyelmen kívül hagyták az útlezárásokat. Ezért a vulkánkitöréskor számosan meghaltak és megsebesültek. Még ha a fizikai veszély a küszöbön áll is, az emberek nem engedelmeskednek az előírásoknak. A bűn és az engedetlenség mindig életveszéllyel és pusztulással jár.
A feljegyzés szerint az egyik híres prédikátor templomában volt egy óra, ami hírhedt volt pontatlanságáról. Néha sietett, máskor késett, és nem tudták megjavítani. Végül, amikor már széles körben elterjedt a híre, a prédikátor feliratot tett az órára: "Ne a mutatókat hibáztasd, a baj mélyebben van." Ugyanez érvényes az emberekre is: a baj mélyebben van, mint ami a felszínen látszik.
Molnár B Antal [ 2010-11-03 10:20 ]


/ 2 / Új lakóház külső munkálatait vállalta el egy szakember. A szerződésnek megfelelően igyekezett a legjobban elvégezni a munkát. Sikeresen be is fejezte. Egy másik mester az emeleti fürdőszobában végzett valamilyen munkát. Egy este nyitva felejtette a csapot. A víz megtöltötte a kádat, elárasztotta a helyiséget és áthatolva a falon, tönkretette a ház földszinti külső vakolatának egy jó részét. Senki sem ismerte el a hibát, így a mesternek újra kellett csinálnia a külső munkát. Amikor a munkát befejezte, valaki megjegyezte:
- Ez kellemetlen volt, de ezzel az ügy mégiscsak lezárult.
Erre a megjegyzésre a mester - aki keresztyén volt - így felelt:
- Nem, a dolog csak el van halasztva az utolsó ítéletig.
Két jó barát egy gyönyörű épület mellett ment el, melyet pompás kert vett körül. "Vajon mennyit érhet ez a villa?" - kérdezte az egyik. - "Nem tudom mennyit kérnek érte - mondta a másik. - Azt azonban tudom, hogy az első tulajdonosnak mennyibe került". - "Mennyibe?" kérdezte az előbbi. "A lelkébe" - volt a felelet.
A fiú összeveszett édesapjával, és a földre lökte. Ezután hajánál fogva elkezdte húzni ki a szobából. A küszöbnél az apa felkiáltott: "Csak eddig fiam és ne tovább, eddig a küszöbig húztam én is a hajánál fogva az apámat. A bűneink következménye előbb vagy utóbb utolér bennünket.
Egy arab mese beszél egy tevéről, amelyik egy sátorhoz érve, bedugta az orrát s mivel semmi ellenállásra sem talált, első lábával is belépett, s lassan egészen bement. Most már rászólt az arab, hogy ez a sátor két lakónak igen szűk.
"Úgy, - mondta a teve - jó lesz tehát, ha azon igyekszel, hogy elhagyd a sátrat."
Így fészkeli be magát a bűn is szívünkbe, míg egészen úrrá lesz felette.Molnár B Antal [ 2010-11-01 11:13 ]

Miért hallgat Isten a modern világban?

Dr. Joe Kidder iraki származású keresztény kutató, sok évvel ezelőtt Bagdadban lakott, és elhaladt az egyetlen iraki keresztény gyülekezet előtt. Körülnézett és bement, meghallgatta a prédikációt, beszélt a lelkésszel, titokban megkeresztelkedett, majd hazament, hogy elmondja családjának, hogyan lett tagja egy kis keresztény közösségnek. Összegyűltek a rokonai, kb. ötvenen, és megpróbálták együttes erővel lebeszélni erről a döntéséről. Amikor látták, hogy ez nem lehetséges, a hagyományt követve lehúzták cipőjüket és hozzávágták azokat, majd kidobták otthonról, mondván: - Számunkra te meghaltál! Ezután bátyja és az unokatestvére elvonszolták egy parkba, és véresre verték, mígnem azt hitték, hogy meghalt.
Amikor magához tért, persze nem ment többé haza. Elment katonának. Éppen abban az időben halálra vertek egy másik keresztény, aki nem volt hajlandó ünnepnapon istentisztelet helyett dolgozni. Tudta tehát, hogy mi vár rá. Felhívta a lelkészt, hogy tanácsot kérjen tőle. Ezt a választ kapta:
- Mióta Irakban dolgozom misszionáriusként, állandó stresszben élek, és mindazt, amit tettem az ima segítségével tettem. Nincs máshonnan erőm, nincs más válaszom. Vagy imádkozol, és olyan tapasztalatokat szerzel Istennel, mint soha azelőtt, vagy feladod.
Ez érvényes minden keresztényre a világon. Elkezdett tehát imádkozni és támadt egy ötlete. Azt mondta a parancsnokainak, hogy velük nem tárgyal, csak a feletteseikkel. Ők kinevették mondván, hogy amikor az ügy a felettesek kezébe kerül nincs tovább menekvés. És ő írt egy levelet a Nemzetvédelmi Bizottságnak, amire persze negatív választ kapott: "Vagy dolgozol, vagy meghalsz."
- Akkor nem tárgyalok veletek, csak Saddam Husseinnel.
Molnár B Antal [ 2010-11-01 11:12 ]


/1/ Gondolom értitek, hogy egy diktátorról van szó, aki nem problémázik sokat. Írt egy levelet és tovább imádkozott. Senki sem tudja hogyan, de a Szentlélek dolgozott és ezt a választ kapta: \"Megadom neked a vallásszabadságot, megtarthatod az ünnepnapokat, látogathatod istentiszteleteidet.\" Ott volt a kezében a levél, Saddam Hussein aláírásával. De rövid idővel azután hazaküldték. Akkor elhatározta, hogy lelkész lesz. Amikor a családja meglátta a Saddam Husseintől érkezett levelet így szóltak:
- Ha az elnök ezt írta, ez azt jelenti, hogy ez az igaz hit.
És mind az ötvenen megkeresztelkedtek. A bátyja és az unokatestvére, akik megverték, lelkészekké váltak. Ő is szeretett volna lelkészként dolgozni, de előbb teológiát akart tanulni. Mivel Irakban nem létezett semmilyen iskola, írt Walla Wallába, Amerika egyik adventista egyeteméhez, akiktől pozitív válasz érkezett, de az iraki hatóságok nem adtak neki vízumot... Akkor írok Saddam Husseinnek! - gondolta. Ez alkalommal az egész családja vele együtt imádkozott, 51-en, és ezt a választ kapta: \"Elmehetsz tanulni abba az intézménybe.\" És ott volt alul Saddam Hussein aláírása.
Elment Walla-Wallába, lelkész lett belőle, és a gyülekezetében, ahová küldték először 80 tagot talált, mely előbb 50-re, majd 30-ra csökkent. Elveszítette minden reményét és így szólt a feleségéhez:
Hol van Isten? Én lemondok.
A felesége azonban így válaszolt:
- Már elfelejtetted hogyan imádkoztál Irakban, hogyan éltél Isten közelében? Most hogy Amerikában vagy nem imádkozol többé. Imádkozzunk!
Tudta, hogy feleségének igaza volt, és mérges volt. Nem könnyű éjjel-nappal imádkozni.
Molnár B Antal [ 2010-11-01 11:10 ]


/2/ Mivel általában nagyon elfoglalt volt, eldöntötték, hogy kora reggel imádkoznak, hajnali 4-kor, azonkívül egy héten egyszer bezárkózott egyedül az imaházba, és egész nap ott imádkozott. Pár hónap múlva egy hétfői napon éppen a gyülekezetben imádkozott, amikor azt hallotta, hogy kopognak az ajtón.
Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a válasz nem érkezett meg egy nap után. A tanítványok 40 napig imádkoztak, Jézus a pusztában 40 napig imádkozott, Mózes a hegyen szintén 40 napot, emlékeztek? A válasz nem jön meg egyik napról a másikra.
De visszatérek, kopogtak az ajtón, kinyitotta, a szomszéd volt az:
- Felfigyeltem rá, hogy itt vagy minden hétfőn, látom, hogy a kocsid itt áll. Hónapok óta szörnyen vitatkozok valamin a feleségemmel. Nemrégen született meg a fiunk, és nem akarjuk, hogyha majd felnő drogfüggővé váljon. Szeretnénk istentiszteletre járni, hogy fiunk is Isten közelében nőhessen fel. De nem tudunk dönteni. Feleségem katolikus, én lutheránus vagyok. Ő azt szeretné, hogy a katolikusokhoz járjunk. Én nem akarok sem a katolikusokhoz, sem a lutheránusokhoz járni. 20 éve Alaszkában dolgoztam, és a főnököm adventista volt. Minden este együtt töltöttük az időnket és ő megmutatta nekem a Bibliából, hogy mit jelent keressztyének lenni. Tanítanál bennünket a Bibliára?
Később dr. Kidder így mesélt arról az időszakról:
- Előbb én kerestem fel az embereket és senki sem akart megkeresztelkedni. Azután viszont ahhoz volt hasonló, mint amikor Isten az állatokat Noé bárkájába vezette. Ők kerestek fel engem. Nem kellett különösebb erőfeszítéseket tennem és minden nap újabb és újabb keresztségeket kellett szerveznem.
Miután tanította a szomszéd házaspárt, megkeresztelkedtek mind a ketten. Így szólt a szomszéd:
- Azt tanultam a főnökömtől, hogy amikor megkeresztelkedsz nem gyülekezeti taggá válsz, hanem tanítvánnyá. Tehát köteles vagyok elmondani a jóhírt másoknak is, hogy ők is megmeneküljenek. Mondd meg nekem, mit kell tennem!
- Menj és mondd el nekik!
- Nem, nem, az első alkalommal gyere te is velem, azután majd egyedül megyek.
- Jól van, menjünk. És kihez?
- A szomszédasszonyomhoz.
Becky-nek hívták, 74 éves volt, drogot, alkoholt és dohányt fogyasztott. Már régóta egyetlen rokona sem látogatta, szégyent hozott a családjára. Kétszer vett részt elvonókúrán, de úgy tűnt senki sem tudta rávenni, hogy abbahagyja a drogozást. Amikor bekopogtunk és kinyitotta az
ajtót, részeg volt és éppen dohányzott.
Dr. Kidder allergiás a füstre. Amikor meglátta a cigarettát a kezében, így imádkozott: \"Uram, kérlek, add, hogy bárki más legyen, csak ne ő, add hogy ne érdekelje a Biblia!\" És megkérdezték tőle:
- Szeretnél Bibliát tanulmányozni velünk?
És ő igent válaszolt. Lemondott az alkoholról, a dohányzásról és a drogról, és megkeresztekedett. Megtudták ezt a rokonai is.
Molnár B Antal [ 2010-11-01 11:04 ]


-/3/ Mindent megpróbáltunk, hogy segítsünk neki, kétszer még börtönben is volt, néhányszor elvonókúrán, és sosem sikerült neki felhagyni előző életmódjával. Mit csináltatok vele?
Összegyűlt az egész családja. Összesen 57-en. Az ő története még a tévében is szerepelt, és az összes amerikai konferencián elmesélték. Ugyanis mind az 57-en megkeresztelkedtek. Becky hozta el őket a gyülekezetbe. Négy év múlva ennek a gyülekezetnek 800 tagja volt. És mindez Amerikában történt, nem Afrikában, vagy Indiában. A lelkész szerint:
- Én nem csináltam semmit, csupán imádkoztam és Isten elvezette őket hozzám. Megtanultam, hogyha bármilyen problémám adódott ahelyett hogy idegeskedtem volna, imádkoztam.
Miért van tehát, hogy Isten hallgat? Ha gondolkodásod olyan lesz, mint Joe Kidder-nek, amikor még Irakban volt, megérted, hogy Isten hogyan válaszol. De ha engeded, hogy a világ befolyásoljon, sodródsz, és elfelejtkezel Istenről...
Mert tettekben válaszol, akkor és úgy, amikor és ahogyan Ő akarja!
Molnár B Antal [ 2010-10-31 16:55 ]

/ 2 / Vajon olyan nap volt ez, amikor Dávidnak már nem volt ereje? Nem volt ereje harcba vonulni, nem volt ereje hittel reménykedni, a győzelemben bízni, másokat Istenhez vezetni? Ha előfordulnak ilyen napok és órák életünkben, Dávid ajánlata a következő: Ne felejts el Istenhez kiáltani, Ővele beszélni! Isten várja hívó szavadat (olv. Jer 33:3; 1Kir 18:36-39;Zsolt 18:4,10-20.) A mi Istenünk imádságot meghallgató Isten. Abban a csodálatos kiváltságban van részünk, hogy bármelyik pillanatban kapcsolatba léphetünk az élő Istennel, és megbeszélhetjük vele mindazt, ami felzaklatott bennünket. Őneki nyugodtan elmondhatunk mindent, a legkisebb részletekig. Előtte kiönthetjük szívünket, mindazt, ami felhalmozódott, mindazt, ami annyira nyugtalanít bennünket.“Öntsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr előtt” (Jer Sir 2:19).

Luther Márton a következő szemléletes magyarázatot fűzte Dávid bátorításához: “Tanulj meg Istenhez kiáltani! Ne csak fejcsóválva, lecsüggesztett fővel ücsörögj, vagy feküdj ágyadon gondolataidon rágódva és azon tépelődve, hogyan is szabadulhatnál a gondoktól és találhatnál valami kiutat, nem gondolva semmi másra, minthogy mi lesz veled, és milyen nagy bajban vagy... Szedd össze magad, Te szegény földi halandó, és térdelj le! Ide figyelj! Hát nem tudtad, hogy Isten előtt a legkedvesebb áldozat az, ha imádságban Őt keresed, ha a nyomorúság idején segítségül hívod őt, ha kezeidet fölemeled hozzá? Ő kimondottan azt szeretné, hogy mondd el neki helyzetedet, ahelyett hogy te cipelnéd a gond terhét és magadat gyötörd, megkettőzve, sőt talán megtízszerezve vagy megszázszorozva a bajt, ami téged ért. Ő azt akarja, hogy belásd, te gyönge vagy ilyen bajnak az elhordozásához és leküzdéséhez, és megtanulj Őbenne erősnek lenni, hogy az Övé legyen a dicsőség, az Ő hatalmának köszönhetően.” (olv. 1Sám 1:9-17; Zsolt 142:2-6).

Molnár B Antal [ 2010-10-31 16:52 ]

Hálanap – de hogyan? /1 /

“ ..hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” Kol 2:7/b

Mozgalmas képek elevenednek föl bennem, amikor a hálaadónapra gondolok. Zsúfolásig megtelt imaház, hálanapi versek, énekek, középen terményektől roskadozó hálaoltár. Mindenki hozzáadott valamit az önfeledt ünnepléshez. A hosszú istentiszteletet vidám szeretetvendégség követte. Valami különös érzés vibrált mindenkiben, közel éreztük magunkhoz a gondoskodó Istent, jó volt számba venni mindazt, amit egy éven át nekünk adott. Nem is elégedtünk meg egy hálanappal, sorba vettük a környék gyülekezeteit, örültünk egymásnak, nemcsak szívünk hálája erősödött, de a tágabb testvéri közösség is. Vigyük tovább e szép örökséget. Miként a zsoltárírók szívében se fért meg a hála, hanem Istennek szóló buzgó hálaadásra hívták a gyülekezetet, sőt az egész világot, úgy engedjünk mi is szabad folyást a köszönetnek. Egy esztendő bőséggel ad erre okot. Legyen az 2010-es év hálaadónapjainak célja a buzdító hálaadás! Panasz szó helyett hálaadásunk legyen egyre bőségesebb, mert van okunk rá, s a lélekemelő örvendezésben együtt emeljük magasra Isten nevét e világban!

“Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, s egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.” (2 Kor 4:15.)

A hit ajtaján kilincs a hálaadás

“Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt .– Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet! Mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a tebenned bízókat a támadóktól.\"(Zsoltár 138:3; 17:6-7). A Zsoltárok könyvében újra és újra tanúi lehetünk, hogy Dávid csodálatos módon tapasztalta meg Isten kegyelmét és hűségét. \"Magasztalom nevedet kegyelmedért és hűségedért” – olvassuk a 138. Zsoltár 2. versében. Dávidot itt nem annyira az indítja Isten dicséretére, hogy valamilyen konkrét helyzetben imameghallgatást élt volna át, hanem inkább az - az alapvető tudat, hogy bármi történjék is, Isten megtartja szavát, és hű marad ígéreteihez. Ez az, amiről élete során újra és újra meggyőződhetett. Ha Isten dicsérete és a szívből jövő hála rendszeres részét képezi életünknek, akkor a mindennapi élet terhei és gondjai alatt nem roppanunk össze, hanem megtapasztaljuk Isten beavatkozását. “Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt” (Zsolt 138:3). Mekkora nyugodtság és bizalom érezhető ki ezekből a szavakból! Isten nem olyan Isten, aki némán és ölbe tett kézzel hallgatná kiáltásunkat!Molnár B Antal [ 2010-10-30 09:37 ]

Változtasd meg a nevedet!

Nagy Sándor hadseregében volt egy katona, akit szintén Nagy Sándornak hívtak. Míg a vezér híressé lett hősiességéről, addig a katona nagyon gyáva volt. A fővezér egyszer nagy felháborodással így szólt hozzá: "Vagy változtasd meg a nevedet, vagy pedig az életedet".

A világ

Moodyhoz, a híres evangélistához beállított egyszer egy ember ezzel a kérdéssel: "Mivel én megtértem, ugye most szakítanom kell a világgal?" Moody így válaszolt: "Nem kell szakítania, hanem tegyen vallomást Jézusról mindenütt és akkor majd a világ fog igen gyorsan szakítani önnel".

Napfény a szívben

Egy fiatal leány nagyon elégedetlen volt otthonával. Mindig körülményeire panaszkodott és emiatt állandóan bosszús és rosszkedvű volt. Egy napon találkozott barátnőjével, aki csodálkozva látta, hogy folyton rosszkedvű barátnője vidám, derűs arccal integet feléje. Mikor közelébe ért, megkérdezte tőle:"Talán megváltoztak nálatok a körülmények, hogy ilyen vidám vagy?" "Nem - válaszolta a leány, - én változtam meg".

Amint vagyok

Az 1800 - as évek első felében egy kis városban táncmulatság volt készülőben. Egy fiatal leány, Elliot Sarolta, boldogan ment szabónőjéhez, hogy megrendelje báli ruháját. Útközben találkozott lelkipásztorával, aki megkérdezte tőle, hogy hová megy s igen komolyan figyelmeztette a fiatal leányt, hogy ne menjen el a táncmulatságra. De a leány hallani sem akart erről, sőt sértődötten azt felelte, hogy törődjön a tiszteletes úr a maga dolgával. A bálban táncolt egész reggelig, az udvarlók körülrajongták., mégsem tudott igazán örülni. Mindig eszébe jutott lelkipásztora intése. Három napig gyötörte a lelkiismeretét. Végül nem bírta tovább, terhével a lelkipásztorához menekült és azt mondta: "Három nap óta én vagyok a legboldogtalanabb leány a világon. Mit tegyek, hogy Isten gyermeke lehessek?" - "Add át magad gyermekem, úgy amint vagy, Isten Bárányának". - Úgy amint vagyok? - kérdezte ijedten a leány, - hát tudja azt a tiszteletes úr, hogy én vagyok a világ legnagyobb bűnöse;" - "Éppen ezért kell meg tenned - felelte a lelkész. - Jöjj csak úgy amint vagy". A fiatal leány követte a tanácsot, nyomorúságában segítségül hívta az Urat, s az Úr csodálatos békességgel töltötte meg a szívét. Asztalhoz ült és még aznap megírta ezt az éneket:
"Amint vagyok sok bűn alatt, De mert hallom hívó szavad,
S mert értem áldozád Magad, Bárány Jézus jövök."
Molnár B Antal [ 2010-10-29 17:28 ]

/Hála/2 "Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását." Zsoltárok könyve 50 . "Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5:18 "Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!" Zsoltárok könyve 95:2 "Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért." Timótheushoz írt első levél 2:1 "Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!" Zsoltárok könyve 100:4 "Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az ÚR: Meggyógyítom őt!" Ézsaiás könyve 57:19 "Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele." Timótheushoz írt első levél 4:4 "Hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek." Jeremiás könyve 30:19 "Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál." János evangéliuma 11:41 "De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! „ Korinthusbeliekhez írt első levél 15:57 "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt." Filippibeliekhez írt levél 4:6 "A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek." Kolossébeliekhez írt levél 3:16 "Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz." Jelenések könyve 11:17

--Molnár B Antal [ 2010-10-29 17:25 ]


Mit ír a Biblia a háláról és a hálaadásról? \"Most már hálát adok az Úrnak. Ezért nevezte el őt Júdának.” Mózes első könyve 29:35 \"Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!\" Zsoltárok könyve 42:6 \"Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni \"Kolossébeliekhez írt levél 4:2 \"Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!\" Zsoltárok könyve 50:14 \"Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt.\" Thesszalonikaiakhoz írt első levél 3:9 \"Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.\" Zsoltárok könyve 50:23 \"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.\" Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5:18 \"Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!\" Zsoltárok könyve 95:2 \"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért.\" Timótheushoz írt első levél 2:1 \"Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!\" Zsoltárok könyve 100:4 \"Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az ÚR: Meggyógyítom őt!\" Ézsaiás könyve 57:19Molnár B Antal [ 2010-10-29 17:20 ]

A hívő ember ne legyen falucska a völgyben, hanem legyen város a hegyen!

A lárma felőröl – a csend táplál.

Ne csak szántsatok, hanem vessetek is!

Az nem arat, aki fél felszántani a talajt!

Nem jó a fejet fárasztani, ha a szívet akarjuk megnyerni.

A lényeg nem a korai felkelésben, hanem a nap kihasználásában van.

Az őszinteség a legjobb politika.

A legjobb orvosok: dr Elégedettség, dr Jókedv és dr Jókedély.
Aki azt akarja, hogy a félelem és kétely ne kínozza annyit, az időzzön többet Krisztus keresztje alatt!(C.H.Spurgeon)

Molnár B Antal [ 2010-10-28 17:31 ]

Imádkozunk, de ...
- Mi ébredésért imádkozunk - mondta egy őszinte lelkületű istenfélő asszony - de talán nem várjuk gyermeki hittel.
Mások is imádkoznak, de vajon ki várja komolyan az ébredést? Aki kételkedik.... ne gondolja... hogy bármit is kaphat az Úrtól, viszont: nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének.
Fontos ma feltennünk a kérdést, hogy mi egyáltalán elkezdtünk-e már hittel imádkozni az ébredésért, vagy csak beszélünk ennek szükségességéről. És ha elkezdtük már az imádkozást, akkor igaz, őszinte hittel tesszük-e?

Milyen az imaéleted?

Némely ember imaélete olyan, mint a rángatós kút: csak különféle nyomorúságok, betegségek rángatják meg alkalmilag. Másoké olyan, mint az artézi kút: ezek követik az Úr intéseit, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restül-ni. De van ennél magasabb fokozat is: a szökőkút, amikor a szív úgy megtelik hálával és dicsérettel, hogy mindig ujjongva szökik elő belőle az imádság. Tudunk-e olyan lelkesen imádkozni az ébredésért, mint ahogyan a szökőkút lövelli az ég felé a vizet?

Taníts Uram , meghajlani!
Taníts Uram, meghajlani! Mint szélben az aranykalász, Hajoljak meg, ha Lelked így Reám fuvall és porig aláz. S dacos szívem, ha ellenáll, Midőn a Lélek rálehel, Jöjj tűz gyanánt s a dac s a gőg Lelked tüzében égjen el! Mint parthoz érve megtörik A hab, melyet paskolt a szél, Úgy törjön össze szívem is, Amint Tebenned partot ér.

Uram tehozzád száll imám, Fohászom téged áld. Csak te vagy éltem reménye, Szívem csak hozzád vágy. Ha földi sorsom terhes, Csak rád tekint bús orcám. Eloszlik bánatom könnye, Mint nyári felhőfoszlány. Szemem a könnytől már nem ég, Lelkemben béke él. Jézusom téged vár szívem, Várja, hogy visszatérj. Ó szállj hát zengve ének, Ó, dicséret, hála szállj! Istennek szent Fia eljön, És rám a boldogság vár.


-------- ------- [ 2009-11-15 13:48 ]

szep volt:DSz. László [ 2009-10-31 13:13 ]

Köszönöm a biztató szavakat. Valóban Istennel minden lehetséges, ezt számtalanszor tapasztaltam életemben. Egy nagyon fontos dolog : Ő tudja mi a terve velünk Így bele kell tudnunk egyezni akaratába, még akkor is ha nem egyezik a mienkkel.
" Azoknak akik Istent szeretik :Minden javukra van!" Áldott napot kívánok, Laci.bogdaneszter [ 2009-10-30 17:44 ]

JEZUS AZ UR ES O A KIRALY.

Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)