Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Kenneth Copeland - könyv

1. fejezet: Az Isten szeretetébe vetett hit


Egy prófécia

Dr. Kenneth E. Hagin, Isten egyik erőteljes embere, 1979-ben prófétikus üzenetet fogalmazott meg a texasi Houstonban tartott szolgálata alkalmával. Ez az üzenet valósággal beleégett a tudatomba. E prófécia hatására született meg ez a könyv. Most meg szeretném osztani veletek az üzenetét.

Olvassátok el többször is. Nemcsak megörvendeztet és felvillanyoz majd, hanem felszítja bennetek azt az elhatározást is, hogy részesei legyetek az új nemzedéknek.

Még nem érkezett el a vég. Igen, eljön majd az Úr, de ezekben a napokban Isten Szellemének erős mozgása érkezik el, most még csak a határán vagytok, de már mindegyikőtök megérintette a csodálatos birodalmat.

Akkor értetek hozzá, amikor újjászülettetek. A szellemetek, a belső emberetek abban a pillanatban megújult Jézus Krisztusban - új teremtménnyé lettetek - a régiek elmúltak, minden újjá lett; megérintettétek a csodálatost, azonban ez a legtöbb amit néhányan elértetek.

Mások beléptek az Atya Isten Szentírásának szent oldalaira. Megtapasztalták, hogy a magasságból kapott Szellem által hatalmat kaphatnak. Még beljebb hatoltak a csodálatos birodalomban és beteltek Szent Szellemmel és új, mennyei nyelveken kezdtek szólni.

Igen, a szívük ujjongott és a szellemük boldog volt, de hamarosan beszivárogtak életükbe a világ gondjai. Ahelyett, hogy az Igében maradtak volna és minden nap megújították volna elméjüket vele, ahelyett hogy telve lettek volna a Szellemmel, épphogy csak megérintették a csodálatos birodalmat.

Néha ima közben, vagy olykor-olykor nagy szükség idején, vészhelyzetben ismét belépnek ebbe a birodalomba. Isten Szelleme szolgálja őket, sőt néha még rajtuk keresztül is szolgál. Azután azonban gyorsan visszasüllyednek a természetes világba.

Néhányan mégis megújították szellemüket az Ige segítségével. Rájöttek, hogy nekik adattak a Szellem ajándékai és megnyilvánulásai. Odaszánták magukat és elválasztották magukat a világtól és a természetestől, megszentelték magukat, hogy a Mester használatára szánt szent edények lehessenek. Beljebb hatoltak a csodálatos birodalomban.

Volt már, és most is van ébredés - megújulás, ahogy sokan nevezik. Ezekben a napokban a Szellem megnyilvánulása megérintette minden egyház minden népét, de még nincs vége. Mert még éppenhogy csak beléptetek abba a vízbe, amelyről az Ószövetség prófétája szólt. Még csak térdig ér a víz. A próféta azt mondta: addig mennek egyre beljebb, amíg a víz az ágyékukig nem ér, és még tovább; a víz pedig Isten Szelleme.

Ezekben a napokban nemcsak azok a megnyilvánulások folytatódnak, amelyeket bizonyos mértékig már megtapasztaltunk, hanem a szolgálati ajándékok is megnyilvánulnak. Az emberek prófétai szolgálatba lépnek, és nemcsak részben - mint én vagy mások - hanem egészen. És az emberek örvendeznek majd.

Ugyanakkor a gonoszok és megrontók egyre rosszabbak és gonoszabbak lesznek. A rászedettek, akik nem az igazságot keresik, hanem a sötétséget szeretik, még sötétebbek lesznek. Sokan a világot szemlélve így szólnak: A Sátán és az ő munkája túlteng a világban. Szemük csukva marad Isten dolgai iránt. De Ő készít magának egy Testet. Igen, a hívők testületét, Egyházát, amely erős lesz hitben. Erősek lesznek és hőstetteket hajtank végre.

Az Úr felkel és létrehozza azt, amit a természetes világ új nemzedéknek nevez. Ők azok, akiket nem gátolnak múltbéli tradíciók, nem csüggesztenek el a múlt negatív tendenciái, és nem fog vissza és nem hátráltat az emberi gondolkodás. De mivel ismerik a jogaikat és kiváltságaikat Krisztusban, felkelnek a Úr Jézus Krisztus nevében és ugyanazt mondják majd róluk, amit az Újszövetségiekről: Akik feje tetejére állították a világot, ide is elérkeztek.
Készítsétek el az Úr útját, mert eljön az Úr. De addig is töltekezzetek be!


Kenneth Copeland üzenete

Hívőként éppcsakhogy átléptünk azt a szellemi küszöböt, melyen át Isten Szellemének a földön eddig soha nem tapasztalt kiáradásába jutunk. Ma azt látjuk, hogy a televízión keresztül végigsöpör Isten hatalma, és azt tapasztaljuk, hogy soha nem látott, hatalmas tömegeket vonz Isten országába a Szent Szellem.

Isten felállította a hívők seregét, és az már meg is indította a hadműveleteket. Ez a sereg egyre nő, ahogy új megtérők csatlakoznak hozzá, és már elmúlt a betanítás ideje. Hála Istennek, mozgásba lendültünk! Isten kiküldött seregei a harcmezőn vannak, és mi ennek részesei vagyunk!

Az elmúlt években nagy megvilágosodás volt tapasztalható az újjászületéssel kapcsolatban. Volt idő, amikor az emberek eretneknek hitték Dwight L. Moodyt azért, amit Isten Igéjéből tanított. Nem értették, hogy mondhatja azt egy ember, hogy Isten szereti a bűnösöket. Ma kétség nélkül állítjuk, hogy Isten a földön minden embert szeret. Beláttuk a János 3:16 igazságát: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta.

Azóta Isten nagy mozgását tapasztalhattuk meg. Láttuk a nagy gyógyító ébredést. A 60-as években Isten nagy megújulást hozott, melynek során a Szent Szellem végigsöpört Krisztus Testén. Mindenki a Szent Szellembe való bemerítkezésről beszélt. Isten munkája ma két különös területen zajlik, amelyről még nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az emberek: az egyik a bővölködés birodalma. A bővölködés nem pusztán anyagi dolgokra vonatkozik és nem korlátozódik csupán a személyes szükségletek betöltésére. A világ a prosperitást ezüstben és aranyban méri, de Istennél ez nem pénzügyi rendszerre épül, az igazi bővölködés az a képesség, hogy Isten erejét és hatalmát az emberiség szükségeinek betöltésére használjuk. Természetesen ez magában foglalja a pénzügyeket is, de minden olyasmit is, amit nem lehet pénzen megvásárolni - mint pl. a gyógyítás, a elme békessége, a szociális és politikai problémák megoldása stb. Mindez része annak az ébredésnek, amely ma zajlik a világban.

A másik terület Isten szeretetének felfedezése, kinyilatkoztatása. Isten évekkel ezelőtt azt mondta nekem: “Isten szeretetének kijelentése az Egyház legnagyobb kinyilatkoztatása mert magam vagyok a szeretet.” Isten szeretetének kijelentése olyan kinyilatkoztatás, amely nem arról szól, mit cselekszik Isten, hanem Róla Magáról beszél. Isten maga a szeretet, és ma úgy jelenti ki a szeretetét a világnak, ahogyan eddig még soha. Teljes szívemből hiszem, hogy Isten szeretetének kijelentése készíti elő és vezeti be az Egyházban a Feltámadást.

1979. március 23-án Isten szólt hozzám, hogy minden lehetséges módon és eszközzel hirdessem Isten szeretetét. Akkor kaptam a megbízást, hogy igét hirdessek. Azt mondtam: “Istentől való elhívásom, hogy létesítsek egy helyet, amely olyannyira megtelik szeretettel, hogy mindenkit eláraszt, aki csak kapcsolatba kerül vele - egy helyet, ahol a szeretet a király! Ezt a szeretetet kell hirdetnem a rádióban és a televízióban, amíg ébredést nem okoz mindenütt. Ez a szeretet Békét teremt a dolgozók és a vezetők, a férjek és feleségek között, a felekezetek sőt még a kormányok között is. Fáradhatatlanul fogok munkálkodni hogy teljesítsem ezt a megbízatást.”

Az Úr azt mondta nekem: “ Azt akarom, hogy prédikálj és mondd el az embereknek, hogy az Én kegyelmem örökké tart. Tanítsd őket és mondd el nekik, hogyan kell szeretetben járni. Képezd ki őket és mutasd meg nekik, hogy az Én szeretetem élő, erőteljes, és hogy a hit szeretet által működik, hogy a szeretetben nincs botladozás, hogy az Én szeretetemben járhatnak és tökéletesedhetnek még mielőtt a mennybe kerülnének, hogy az Én szeretetem megvédelmezi őket. Azt akarom, hogy felismerjék a szavaim valóságát, amikor azt mondom: Mindenek felett, buzgón szeressétek egymást”. Az 1 Péter 4:8-ban a görög szöveg így szól: Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre. A Biblia azt mondja, hogy Szent Szellemmel és tűzzel kereszteltetünk meg (Lukács 3:16). Az a tűz pedig Isten mindent elemésztő szeretete. Isten szeretete felemészti a bűnt. Felemészti a halált. Felemészti a Sátán munkáját és teljesen elnyeli azt.

A múltban Isten népe arra kényszerült, hogy a falnak vesse hátát és nem volt lehetősége arra, hogy előremenjen és megérintse a csodát. Mára férfiak és nők hatalmas serege döntötte el, hogy a csodálatos birodalomban akar élni és járni. Isten szeretete a kulcs ehhez a birodalomhoz. Ha Isten szeretetében járunk olyan dolgok válnak elérhetővé számunkra, amelyek másképpen nem megszerezhetőek. Minden egyes probléma, amely valaha a Krisztus Testében bárkinek gondot okozott, azért jelentkezhetett, mert nem jártunk Isten szeretetében. Isten, Isten Igéje, az Ő Szelleme és az Ő Neve kitűnően működnek minden helyzetben, minden birodalomban sikeresek.

Ma, ebben az órában mi, mint Isten népe elfoglaljuk a minket megillető helyet, s közben odaszánjuk magunkat Istennek, megújítjuk az elménket az Igével, elválasztjuk magunkat a világtól és elkötelezzük magunkat arra, hogy Isten szeretetében fogunk járni. Ha körülvesz az Ő szeretete, a csodák birodalmában járunk.


1. fejezet
Az Isten szeretetébe vetett hit


Amikor kijelentést kapsz Isten szeretetéről, betekintést nyersz valamibe, ami soha sem merül ki, nem fogy el és nem fullad kudarcba. Gondolkozz el ezen. Ebben a világban, ahol semmi sem kudarcbiztos, korlátlan hozzáférési lehetőséget kaptunk Isten szeretetéhez. A szeretet Isten egyetemes és mindent átható törvénye - és soha sem mond csődöt. Helyezd üzembe Isten szeretetét és sikeres leszel (1 Korinthus 13:8).

Meg kell tanulnod, hogyan működj Isten szeretetében. Ehhez pedig hit kell. Addig kell fejlesztened az Ő szeretetébe vetett hitedet, amíg az nem irányítja minden gondolatodat a beszédedet és a cselekedeteidet. Meg kell újítanod az elmédet, hogy teljesen Isten szeretete szerint létezz és működj, ne a világ módszerei és rendszerei szerint.

A világ rendszereit és gondolatait az emberek normaként fogadják el, de ez nem igaz: nem ezek jelentik a követendő mintát. Isten Igéje az élet mintája és szabványa, s nekünk ezt kell megtartanunk. Az Ember arra teremtetett, hogy Isten szintjén működjön. Ádám azon a szinten is működött az Édenkertben; de amikor engedetlen lett Istennel szemben, kiesett az Istennel való közösség és egység állapotából. Jézusnak kellett eljönnie a földre, hogy visszavegye a hatalmat, amelyet Ádám átengedett a Sátánnak. Ma minden újjászületett hívőnek lehetősége van arra, hogy a Szent Szellem hatalma által ismét azon a természetfeletti szinten éljen. A János 16:13 azt mondja, hogy a Szent Szellem azért jött, hogy elvezessen minket minden igazságra.

Mint újjászületett hívőnek, ugyanazok a szellemi képességek állnak rendelkezésedre mint Jézusnak. Ha rászánod az időt és tanulmányozod Isten Igéjét, és gondolkodsz rajta, és úgy élsz az Igében, mint Jézus tette, minden csepp hit, bölcsesség és megértés, ami Jézusban megvolt földi szolgálata idején a tiéd lehet. Mindez rendelkezésedre áll, mert a Szent Szellem is elérhető a számodra.

És nemcsak ugyanaz a hitre való képesség lehet a tiéd, mint Jézusé, hanem megkaphatod ugyanazt a szeretetre való képességet is. Ez könnyen bebizonyítható Isten Igéjének segítségével. A Róma 5:5 így szól: ... mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Lélek által, aki adatott nékünk.” Jézus azt mondta az Atyának, amikor imádkozott: “És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen őbennük, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.” (János 17:26) Figyeljük meg, hogy azt mondja: ugyanaz a szeretet van bennünk is, amellyel az Atya szereti Őt! Ezt nehéz elfogadni, de tudjuk, hogy Jézus nem mondott valótlant az imájában, és nem imádkozott úgy, hogy arra ne érkezett volna válasz. Tehát a szívetekben Istennek magának a szeretete van - és nem csak része annak, hanem az egész! Dicsérjétek az Urat! Engednetek kell, hogy ennek az igazságnak a kijelentése odáig növekedjen a tudatotokban, hogy teljesen megértsétek, a Mindenható Isten lakozik bennetek!

Ezt az igazságot soha sem fogadta el teljességében a Krisztus Teste. A vallásos tradíciók miatt alábecsültük magunkat azzal, hogy nem fogtuk fel, kik vagyunk a Jézus Krisztusban, és nem értettük meg Isten teljességét, amely Jézus által bennünk van. A tudatlanság elrabolta tőlünk Isten legnagyobb áldását, és nem engedett minket azon a szinten élni, amelyen Isten akarta szerint élnünk kell.

A te szellemed ugyanakkora, mint Istené, mert általa születtél. A fiamnak ugyanolyan képességei vannak, mint nekem. Pont annyi izomköteg van a testében, mint nekem; csak most, mivel még kicsit sem olyan erős, mint én. Miért? Mert az izomzata még nem fejlődött ki teljesen. Még növésben van. Mindene megvan, amije egy felnőtt férfinak - csontjai, izmai, szervei - mégsem férfi még. Az, hogy hogyan fejlődnek majd az izmai, azon múlik, hogyan kezeli majd a testét. Táplálhatja megfelelő módon, de tönkre is teheti. Fel is építheti, de le is rombolhatja. Ember ő - akinek joga és kiváltsága, hogy maga válasszon.

Két tényező játszik itt szerepet: a képesség és a választás. Egyik sincs a másik nélkül. A választás azonban felelősséggel jár. Felelős vagy azért, hogy mit teszel a testeddel. Ugyanígy a szellemedért is felelős vagy. Amikor újjászülettél, a szellemed teljesen megújult - nagy képességet szerzett a hitre, reményre és a szeretetre. Ha eltékozlod a szellemedet, viselned kell a következményeket.


“Irgalmassága örökké tart”

“Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a földet. Tiszteljétek az Urat mert igen jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága.” (Krón. I. 16:33-34)

Az irgalom ugyanaz a szó, mint amelyet a “könyörületnek” és “szeretetnek” is fordítanak. Az Újszövetség fordítói gyakran használják az “emberszeretet vagy jótékonyság” szót is e kifejezés visszaadására, mert megpróbálják közvetíteni a szó adást is kifejező tartalmát. Nem önző vagy birtokolni vágyó, hanem adakozó szeretetről van tehát szó.

Mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztök vala egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, czimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága; akkor a ház az Úrnak háza megtelék köddel, annyira hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az úr dicsősége töltötte vala be az Istennek házát. (Krón. II. 5:13-14.)

Amikor arról beszélünk, hogy megindít a szeretet, akkor Isten indít meg, mert ő maga a szeretetet! ( 1János 4:8). Irgalmassága örökké tart! Nézzük meg a 2 Krónika 7:1-3-at:
És amikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészté az egészen égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat, annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába; mert az Úr dicsősége betölté az Úr házát. És az Izrael fiai mindnyájan látták a mikor alászálla a tűz és az Úr dicsősége a házra, és arczczal leborulának a föld felé a padlózatra, s imádák és tisztelék az Urat, hogy jó és az ő kegyelme mindörökké való!

Most pedig olvassuk a 20:20-21-et:
És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának onnan, megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága;

Ellenséges hadseregek támadták meg Izraelt és Jósafát kihirdette a népnek, hogy énekeseket küld ki a hadsereg előtt. Képzeljétek magatokat ebbe a helyzetbe. Hogyan reagálnátok, ha ti is a kiválasztott énekesek közé kerülnétek? Az lenne a dolgotok, hogy a sereg előtt járjatok, és szembe találnátok magatokat néhány ezer ellenséges katonával. Ez aztán a kemény feladat!

És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet; az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai és a Mohábiták és a Seir hegyén lakozók ellen a kik Júdára jövének és megverettetének. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók ellen támadának, hogy őket levágnák és elvesztenék; és mikor mind elvesztették a Seir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig méne Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordulának: ímé csak elesett holttestek valának a földön, és senki sem menekült meg (2 Krón. 20:22-24).

Nem a katonai géniusz ereje, hanem Isten cselekedett, amikor azok az emberek Isten szeretetében járva tették a dolgukat. Az eredmény pedig az ellenség totális veresége volt.

Amikor elméne Jósafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találának nálok temérdek gazdagságot és a holttesteken drága szép ruhákat, melyeket lefosztának rólok, oly sokat, hogy alig vihették el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok vala.(Krón. II. 20-25).

Ezek hadseregek voltak - képzett csapatok. Nem Isten küldte ki az erejét, hogy végezzen velük: ők választottak így - ők tették meg azt saját magukkal. Elmehettek volna Izraelbe és azt mondhatták volna: “ Áldozatot mutatunk be a magasságos Istennek. Eléhozzuk kincseinket és javainkat. Csatlakozni akarunk hozzátok. Istent akarjuk szolgálni veletek együtt. “ Izrael erre ezt válaszolta volna: “ Gyertek, imádjuk és dicsérjük együtt a magasságos Istent, mert az ő irgalmassága örökké való.”

Azok a dicséretet éneklő emberek engedelmeskedtek Istennek, és tanúbizonyságot tettek Isten jóságáról és irgalmáról. Ez az Isten szeretetébe vetett hit csodálatos illusztrációja. Elménkbe kell azonban vésni a következőt: aki a szeretet ellen küzd, az Isten ellen támad; és Isten (a szeretet) sohasem vall kudarcot. Akkor ki vall hát kudarcot?

Adott számodra a választási lehetőség. Ha nem a szeretet útját választod, a Sátán minden lépésnél megpróbál ebből hasznot húzni. Minden lehetséges alkalmat megragad arra, hogy ellened dolgozzon.

Isten szeretete küldte Jézust a keresztre. Nem voltunk méltók erre, Isten mégis megtette értünk! Irgalmassága örökké tart! Halleluja!

A hit a szeretet által működik

Ha mélységében akarjuk tanulmányozni Isten szeretetét, János első levelével kell kezdenünk. Jánost a szeretet apostolának is nevezik. Az első fejezetben elmondja, miért írta a levelet: hogy közösségbe kerüljünk Istennel az Atyával és az Ô Fiával, Jézus Krisztussal. Isten szeretetének felfedezése nélkül soha nem kerülhetünk vele szoros közösségbe és egységbe. Mindig indokolatlan istenfélelem lesz bennünk, amíg nem vesszük tudomásul, hogy Isten szeret minket.

Nézzük az 1 János 4:15-16-ot. A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ez a válasz Jézus imájára, amelyet a János 17-ben mondott. Azért imádkozott, hogy az Atya iránta érzett szeretete legyen bennünk is. “...hogy az a szeretet legyen ő bennük, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek” (János 17:26). Isten a szeretet, és a szeretet Isten, így hát, aki szeretetben lakozik, az Istenben lakozik és Isten őbenne.

A következőkben egy prófétikus kijelentést mutatok, amelyet egy olyan összejövetelen kaptunk, amikor Isten szeretetével foglalkoztunk.

“Felejtsétek el - mondja Isten -, hogy a szeretet csak egy üres formaság. A szeretet nem üres formaság, és nem is egy elmeállapot, hanem maga a valóság. Én vagyok a szeretet. Amikor a szeretetről beszéltek - mondja az Úr -, nem érzelemről szóltok; nem olyasmiről, ami valamilyen állapotban van; egy létező, élő személyről beszéltek: rólam. Amikor szeretetről beszéltek - mondja a Kedvesség Szelleme - mindenről beszéltek, ami én vagyok, amit tenni tudok, ami valaha voltam, és ami valaha is leszek.”

Egy nap Isten Szelleme azt mondta nekem: “Nem értetted meg a szándékomat, amikor azt mondom fordítsd oda a másik orcádat is. Ha a szeretetemet hittel viszonzod, a tökéletességig fejlesztheted magadban az erőmet és a szeretetemet, és én mindenkor megvédelek.”

Amikor Jézus azt mondta: “Fordítsd oda a másik orcádat is”, nem azt akarta, hogy jól megverjenek, hanem, hogy járj Isten szeretetében, méghozzá olyan erővel, hogy amikor odafordítod a másik orcádat, az ellenséged ne tudjon megütni! Nézzük meg az 1 János 5:18-at: “...aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.” Ez a legnagyobb bizonyság a szeretetről a fizikai valóságban. Isten soha nem kérte tőlünk, hogy levágásra szánt bárányok legyünk. Jézus volt Isten báránya, ő vágattatott le helyettünk.

Ha félreértjük a szándékát, azzal odahajtjuk fejünket a guillotin alá, és hagyjuk hogy a Sátán leüsse. Az Ige nem mondja, hogy szolgáltassuk ki és rendeljük alá magunkat a Sátánnak, hanem, hogy: “álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” (Jakab 4:7). Azonban az ellenállásról alkotott fogalmaink fókuszában a természetes és fizikai valóság birodalma áll. Nem fizikai küzdelemben állunk a Sátánnal. A Sátán szellemi lény; ezért szellemi fegyverekkel is kell harcolnunk ellene. “Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem, erősek az Istennek erősségek lerontására” (2 Kor. 10:4). Ezek az erősségek nem emberi eredetűek. “Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban lakoznak” (Efézus 6:12). Ha egyszer gátat vetsz a Sátán működésének, nem lesz többé bajod az emberekkel.

Látványos illusztrációját adja ennek Jézus reakciója, amikor tudomást szerez Bemerítő János meggyilkolásáról. Tudjuk, hogy Jézus és János a fizikai világban rokonok voltak: unokatestvérek, de a kapcsolatuk sokkal mélyebb volt a pusztán vérségi rokonságnál. János volt az egyetlen ember abban az időben, aki tudta, hogy Jézus a Messiás. Ő volt az egyetlen ember, aki a Szent Szellem erejében, hatalmában járt és prófétai hivatalt töltött be Jézus földi szolgálata idején. Ôk ketten szolgálati rokonságban és kapcsolatban voltak egymással.

Később Jánost brutálisan meggyilkolták. Amikor Jézus tudomására jutott János halála, elment a pusztába, hogy egyedül lehessen; de az emberek utána mentek. Szerették volna megtapasztalni a képességeit. “És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná ôket, és azoknak betegeit meggyógyítá.” (Máté 14:14) Amikor meglátta ôket megindította a könyörület - de nem a könyörület érzése, hanem Maga a Könyörület.

A Könyörület így szólt: “Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”. A Könyörület ezt mondta: “Vessétek a kezeteket a betegekre és meggyógyulnak.” A Könyörület mondta Jézusnak, hogy gyógyítsa meg a betegeket és mentse meg az elveszetteket.

A Könyörület nyilvánult meg abban, ahogy Jézus a kezét a betegekre helyezte a pusztában. Nem Heródes volt Jézus ellensége, hanem a Sátán. Jézus elégtételt vett János haláláért, de nem természetes módon, hanem szellemben. Nem az öklével küzdött Heródes ellen. A szellem birodalmában, a hit és a szeretet világában válaszolt. Igazi ellenségét, a Sátánt támadta meg azzal, hogy meggyógyította a betegeket!

Hogy megértsétek ezeket a dolgokat, meg kell értenetek Isten motívumait. Isten nem azt akarja, hogy mi legyünk a világ bűnbakjai. Nem azért teremtettünk, hogy szellemi lábtörlôk legyünk, amelybe a Sátán beletörölheti a lábát. Isten olyan helyzetbe akar hozni minket, hogy soha se kellejen kudarcot vallanunk. Mennyire szeretnénk nulla kudarc rátával élni. És meg is tehetjük! Egyetlen módja van: a szertet. A Biblia azt mondja, a szeretet soha sem vall kudarcot.

Nézzük meg ismét az 1 János 5:18-at. “Tudjuk, hogy valaki Istentôl született, nem vétkezik...” Ez nem azt jelenti, hogy ha vétkeztél, nem Istentôl születtél. Azt jelenti, hogy nem vagy gyakorlott bűnös, nem azt keresed, hogyan vétkezhetnél, hanem minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy távol tartsd magadtól a bűnt. Aki a szeretet által született, nem vétkezik. Egy lépésnyi eltávolodás a szeretettől, egy lépés közeledés a bűnhöz.

A vers második része így szól: “...hanem, aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.” Aki Istentől született, az a a szeretettől született. Ha szeretetben jár, belenevethet a Sátán képébe. A Sátán nem árthat neked, ha szeretetben jársz.

Istennek van egy szellemi kapszulája, amely akkor lép működésbe, amikor közösséged van az Igével és engeded, hogy Isten szolgáljon. Isten, a Szelleme által köréd építi ezt a kapszulát és megvéd mindentől, ami a külvilágban történik. Ha az Igével jársz, minden időben védelmet kapsz a gonosszal szemben, akinek nem lesz módja elérni téged. A kapszula a hit védő pajzsa. “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róma lev. 10:17).

A hit a szeretet által működik. A Biblia azt mondja az Efézus 6:16-ban, hogy a hit megoltja a gonosz minden tüzes nyilát - nem csak néhányat, mindet! Amikor ezt először hallottam Kenneth Hagin testvéremtől, igen nagy izgalomba jöttem. A Sátánhoz beszélt és ezt mondta: “Sátán, az én házam népe tiltott terület a számodra!” Mintha kihelyezett volna egy plakátot a szellemvilágban: “Tiltott terület! Sátán ez neked szól!” Dicsőség az Úrnak! Mindig azt gondoltam, hogy a Sátánnak kulcsa van a házam hátsó bejáratához, és azon át jön-megy, kénye kedve szerint. És akkor rájöttem, hogy mint hívőnek, hatalmam van felette.

Az Isten szeretetébe vetett hit kialakulása


Most azt kérdezhetnéd: “Honnan tudod, mikor fejlődik ki a hited egy bizonyos területen?” A hit kialakulására ugyanazok a szabályok érvényesek az élet minden területén. A hit az hit minden bibliai tárgykörben - legyen az újjászületés, a Szent Szellemmel való betöltekezés, megállás Istenben, az isteni egészség, az isteni bővölködés vagy bármely más terület. Ugyanazzal a szellemi lényeggel van dolgunk, amely minden helyzetben egyformán működik.

1.) HELYEZD ISTEN IGÉJÉT AZ ELSŐ HELYRE, ÉS NE HAGYD, HOGY AZ ÉRZELMEK BEFOLYÁSOLJANAK. Hogy kifejleszd a hitedet Isten szeretetében vagy bármiben, ami Istentől való, meg kell ismerned, mit mond erről az Ige. “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róma lev. 10:17). Például a 23. Zsoltár 6. verse ezt mondja: “Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján.” Helyezd Isten Igéjét mindenek elé. Soha se élj aszerint, hogy mit gondolsz vagy hogy érzel Isten szeretetével kapcsolatban. Semmi mást ne vallj meg. Légy meggyőződve arról, hogy Isten jósága és kegyelme követ téged életed minden napján. Újra meg újra olvasd el János első levelét.

2.) FOGLALKOZZ SOKAT AZ ISTEN SZERETETÉRÔL SZÓLÓ IGÉKKEL. Ez fejleszti a hitre való képességet. Ahogy forgatod magadban Isten Igéjét és a képesség növekedni kezd benned, fel fogod ismerni azt az erőt, amelyet Isten szeretete hoz létre az életedben, és amint felfedezed Isten Igéjének teljességét, a Sátán dolgai összezsugorodnak és elvesztik hatalmukat az életed felett.

3.) CSELEKEDJ ISTENNEK A SZERETETRE VONATKOZÓ IGÉJE SZERINT. Az 1 János 4:11-12 azt mondja: “Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ô szeretete teljessé lett bennünk.” Ha gyakoroljuk ezt a szeretetet egymás iránt, Isten szeretete kiteljesedik bennünk. A kiteljesedés szó azt jelenti: teljes mértékben megvalósul. Hagyhatod, hogy Isten munkája teljes mértékben megvalósuljon az életedben. A szeretet soha sem mond csődöt: és ezzel megint elérkeztünk a nulla kudarc ráta fogalmához. Ez lehetséges, és el is fogod érni! Hogy hogyan? Nem úgy, hogy magunkat teljesítjük ki, hanem azzal, hogy Isten igéje szerint élünk és cselekszünk és engedjük, hogy Isten szeretete, amely teljes és tökéletes, teljes mértékben megvalósuljon - kiteljesedjen az életünkben.

4.) HATÁROZD EL, HOGY SZERETETBEN ÉLSZ, HOZD MEG EZT A MINÔSÉGI DÖNTÉST. Ahhoz, hogy kifejleszthesd magadban az isteni gyógyításba vetett hitet, el kell határoznod, hogy jól érzed magad, különben nem gyógyulsz meg soha. A minőségi döntés szükségszerű feltétele a szeretetben való járás megtanulásának.

Mi az a minőségi döntés? Olyan döntés, amelyből nincs visszaút. Egyszerűen azt jelenti, hogy ” Istennel, mennyei segítőmmel, minden rosszat legyőzök, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Visszautasítok mindent, ami megakadályoz abban, hogy szeretetben járjak. Most minőségi döntést hozok arról, hogy szeretetben fogok járni, függetlenül attól, hogy mások is így tesznek-e vagy sem.”

Szükségszerű, hogy megújítsuk az elménket Isten szeretetének természetfeletti erejét illetően. Ki kell fejlesztenünk a hitünket , és meg kell újítanunk az elménket, hogy szeretetben reagáljunk, anélkül, hogy gondolkodnánk rajta. Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk szeretetben, hogyan járjunk szeretetben, hogyan beszéljünk szeretettel és hogyan építsük egymást szeretetben, mert így, amikor jön a teher, a nyomás, amikor nehéz idők járnak ránk, nem kell majd törnünk a fejünket, azonnal tudjuk majd, hogyan kell reagálnunk: szeretettel.

A Sátán elleni harc sikerének titka a szellemben való reagálás. A szeretetben való járás száz százalékosan a szellemi birodalmába tartozó dolog. Isten azt akarja, hogy a Krisztus Teste ebben a birodalomban járjon. Azzal, hogy kifejlesztjük a hitünket Isten szeretetében, ez megvalósul, és megteremti a nulla kudarc rátát is.

Most pedig mondjátok el a következő megvallást: “ Ó Istenem a mennyben, ma odaszánom magam arra, hogy kifejlesztem a hitemet a Te szeretetedben. Odaszánom magam a Te Igédnek, hogy tetsszem Neked - elhatározom, hogy szeretetben fogok járni, ahogy Jézus tette. Meghozom a minőségi döntést, hogy szeretetben fogok járni, szeretettel fogok beszélni, szeretettel fogok gondolkodni, és mindenre szeretettel fogok reagálni. Megtagadom az önzést a Jézus nevében. Nincs hozzám köze az önzésnek. Szeretetből születtem, ezért szeretetben fogok járni.”

A szeretetben gyökerezve

Az 1 János 2:5 ezt mondja: “A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete.”

Két módja van annak, hogy teljessé legyen az Isten szeretete az életünkben:
1.) Megtartjuk Isten Igéjét.
2.) Gyakoroljuk a szeretetet másokon.

A szeretetet gyakorolni kell, és egymáson kell ezt tennünk. Eleinte persze nem fog tökéletesen menni a dolog, de ha tartod magad ehhez, mindig jobban és jobban megy majd. Ha nem sikerül, egyszerűen csak valld meg a sikertelenséget mint bűnt, fogadd el a bűnbocsánatot és lépj tovább. Szeress, és nézd el mások hibáit. Keresd a többi emberben Jézust.

Gyakorolnunk kell a szeretetet, amíg képessé nem válunk arra, hogy támogassuk benne egymást. Mert így, amikor az egyik ember elcsügged, a többi lelkesedik és ez segít abban, hogy egészében mindig feldobottak legyünk. A Biblia azt mondja egy ember ezret kergethet meg, kettő már tízezret. (5 Móz. 32:30). Sokkalta nagyobbak és erősebbek vagyunk, ha harmóniában és egyetértésben egyesítjük erőinket. Együtt meg tudjuk tenni!

Az Efézus 3:16-19-ben Pál apostol így imádkozik: “Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.”

Isten megígérte nekünk. hogy megismerjük az Ő szeretetét. Az 1 János 4:16 így szól: “És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” Mivel hisszük, hogy a szeretet így működik, működésbe hozzuk a hitünket. Amikor pedig ezt tesszük, olyan régiókba érünk el, amelyek meghaladják az emberi értelmet és ismereteket.

Ismét csak az Efézusiakhoz írt levélből (3:17) idézek: “Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén...”

Gyökeret kell vernünk és alapot kell vennünk az Isten szeretetében. A magvetőről szóló példabeszédében Jézus ezt mondta:
Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyst hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett igét. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincsen őbennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak (Márk 4:15-17).

Örömmel hallják az Igét, de amikor üldöztetés és konfliktus támad miatta, azonnal megbotránkoznak. Nem Isten szeretetében reagálnak, hanem a természetes világ szerint, és a Sátán elrabolta az Igét, amely addig bennük lakozott. Nem gyökereztek meg a szeretetben.

Isten kijelentette, hogy megismerhetjük és megérthetjük az Ő szeretetét, annak magasságát mélységét, szélességét és hosszúságát. Ha a szeretetét ismerjük, akkor Őt is megismerjük, mert Ő Maga a Szeretet. Isten azt mondja nekünk: “Megtanítalak mindenre, amit tudni kell rólam.” Az idők kezdetétől fogva szeretné megosztani Magát velünk és nem rész szerint, hanem egészen! Gondolkodjatok el ezen! Isten azt ajánlja neked és nekem, hogy megérthetjük az Ő magasságát és mélységét, szélességét és hosszúságát. Ez szinte hihetetlen, de való igaz.
íkövetkezik a második fejezet..


2. fejezet: Az Isteni Szeretet kifejlesztése


A János 15:7-12 így szól:

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. A miképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket; maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradtam az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömötök beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképpen én szeretlek titeket.

Úgy kell járnunk, ahogy Jézus tette. Meg kell bocsátanunk, ahogy Ő teszi. Az Ő szeretetében kell lennünk, ahogy Ő is az Ő Atyja szeretetében van.
Hogyan lehet úgy járni, megbocsátani és szeretni, ahogy Jézus teszi? Csak egyféleképpen: hit által. A szeretetben való járás szellemi erőt és megértést követel, mert a hit a természetfeletti birodalmába tartozik, emberi elme azt fel nem foghatja.

Amikor újjászülettünk, belénk költözött Isten szeretete. Tudunk Jézus szeretetével szeretni és a jézusi hitben létezni. A Biblia azt mondja: istenhit adatott a szellemünkbe. Ez Isten hite. Ha nem lennénk erre képesek, akkor Isten nem adta volna nekünk. Biztosan nem parancsolta volna nekünk, hogy olyasmit tegyünk, amire nem vagyunk képesek.

Az újjászületés tesz minket képessé Isten szeretetére és az Isten hitére. Az ó-ember nem képes ilyen erőben járni. Ezt Jézus szavaiból tudjuk, a Márk 2:22-ből: És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Egy olyan szellem, amely nem született újjá, nem létezhet Isten erejében.

Amikor az ószövetségi emberek kapcsolatba kerültek a Mindenható Isten valóságos erejével, meghaltak. A II Sámuel 6-ban egy férfiú holtan esett össze, amikor megérintette a Szövetség Ládáját. Isten ereje túl erős volt az ő természetes testének. Mi, mint újjászületett hívők, minden további nélkül felvehetnénk a Szövetség ládáját és elsétálhatnánk vele. Képesek vagyunk ennek az erőnek a jelenlétében élni. Hogy miért? Mert ettől az erőtől születtünk. Ez az erő újította meg a szellemünket.

Isten parancsolata a számunkra az volt, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek, tegyünk tanítványokká minden népeket, és az Ő nevében űzzünk démonokat, vessük kezünket a betegekre és azok meggyógyulnak.

Úgy adta nekünk ezt a parancsolatot, hogy közben gyakoroljuk egymáson, egymással és egymásért a szeretetet. Felelősek vagyunk azért, hogy egymást szeressük, méghozzá úgy, ahogy Jézus szeretett minket.

Ez nemcsak az apostoloknak szóló parancsolat volt, hanem Krisztus egész Testének is adatott. Ebből az következik, hogy Krisztus egész Teste számára rendelkezésre áll Isten szeretete, és a parancsolat része az is, hogy ebben a szeretetben járjunk és megtartsuk Isten Igéjét.

Ha elolvassuk az Efézus 5:1-2 igéit azt is megtudjuk, hogyan. Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.

Az a görög szó, amelyet követőnek fordítanak ebben az igében a mimetes. Az imitál és a mimika szavak is ebből a szóból eredeztethetőek. Olvassuk hát az igét ekképpen: “Legyetek annakokáért [imitálói] Istennek, mint szeretett gyermekek. Imitálnunk kell Istent, éppúgy ahogyan a gyermekek imitálják, utánozzák a szüleiket. Mit jelent az, hogy imitáljuk Istent? Azt jelenti, úgy teszünk, ahogyan Ő és úgy járunk, ahogyan Ő. Hogy úgy járunk, ahogyan Ő, az pedig azt jelenti, hogy az élet minden területén Őt utánozzuk - a mindennapi viselkedésünkben, gondolatainkban, beszélgetéseinkben. Hogy tehetjük meg ezt? Jézus azt mondta: Ha engem láttatok, az Atyát is láttátok. (János 14:9).

Mit mondhatunk arról, hogyan szeret minket Jézus? Vegyük például a földi szolgálatát. Mit tett Jézus? Az Apostolok cselekedeteiben, a 10:38-ban ez áll: ...ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak. Úgy járni, ahogy Ő tette, azt jelenti, kapcsolatban kerülni másokkal, mások problémájával és helyzetével. El kell jutnunk oda, hogy készek legyünk magunkat átadni magunkat egymásnak. Jézus Magát adta a földi szolgálata során. Amikor elfogadtuk Jézust Urunknak, beléptünk az Ő szolgálatba, és arra hívattunk el, hogy odaadjuk magunkat. Mint keresztényeknek, kicsit nekünk is Jézussá kell lennünk. Ahhoz, hogy az elhívást betöltsük, Isten szeretetében kell járnunk. Ha az eszedre vagy a testedre hallgatsz, sohasem fogod betölteni Isten akaratát az életedben.

Az odaadásnak van egy olyan területe, amelyet az emberek gyakorta félreértenek. Nem helyes, ha egy ember csak dolgozik és gürcöl és a végkimerülésig sanyargatja magát, mert a fizikai megerőltetés olyan állapotba hozhatja, hogy már szellemileg sem lesz hatékony, és ekkor már nem mondhatjuk, hogy odaadóan szolgálja az embereket, hanem inkább el kell ismernünk, hogy teherré vált a számukra.

Amikor Isten szeretetét tanulmányozzuk, egy dolgot mindig szem előtt kell tartanunk: Isten a szeretet, Isten Maga a szeretet. Ha az Ő szeretetében járunk, Istenben járunk. Engedned kell, hogy Isten kiteljesedhessen az életedben. Az Ő kiteljesedése pedig nem azt jelenti, hogy kiugrasz a csónakból, megteszel néhány lépést a vízen, aztán elsüllyedsz, hanem azt jelenti, hogy elmégy egészen Jézusig, majd szépen visszasétálsz a csónakba!

Mondhatná erre azt valaki, hogy “No álljunk csak meg egy pillanatra. Ha Isten szeretetében járok, és jézusi szeretettel szeretek, akkor levágásra szánt bárány leszek! Hiszen te nem ismered azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom!”

Isten szeretetében járni, nem azonos azzal, hogy levágásra szánt bárányok leszünk. A Róma 8:36 ezt mondja: A mint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk; olybá tekintenek mint vágó juhokat. Tehát nem azt mondja, hogy vágó juhok vagyunk, hanem, hogy “olybá tekintenek”. Ki tekint olybá? Isten? Nem: a világ. Ha Isten szeretetében cselekszel, az emberek rád néznek, megvakarják a fejüket és azt mondják:” Valami nem stimmel veled! Ha én így tettem volna, már az egész város lerohant volna.” A világ a vágó juhok közé sorol minket, mert nem ismerik Istent és az Ő szeretetének erejét. A világ csak az emberi szeretetet ismeri; az pedig önző, birtokolni vágyó és szellemileg romlott.

Isten szeretetének ereje, hatalma

Ha Isten szeretetében járunk, felszabadítunk egy olyan erőt, amely a mi javunkat szolgálja és értünk működik - egy erőt, amely látszatra gyengeség, de valójában minden más hatalomnál erősebb. Szeretetben járni annyit tesz: félreállni, és hagyni, hogy a világegyetem hatalma közénk és a közé a dolog közé álljon, amellyel éppen foglalkozunk.

A Róma 8:37-ben ez áll: “De...” Másszóval: “Nem, nem vagyunk levágásra szánt bárányok.” Pál így folytatja: De, mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, a ki minket szeretett. Felettébb diadalmaskodunk! Egy dolog győzni, és más dolog felettébb diadalmaskodni! Dicsőség Istennek!

Egy szellem vagyunk Istennel. Dicsőség az Ő Nevének! Kifizette az árat, hogy nekünk ne kelljen. Nem kell felmennünk a keresztre; mert Ő már felment helyettünk. Felettébb diadalmaskodunk általa aki szeret minket, azaz az Ő szeretetének ereje és hatalma által. Láthatatlan erő lép működésbe, amikor valakiben kifejlődik Isten szeretete és azt is tudja, hogyan kell abban járnia. Amikor a világ lerohan minket, mert gyengének látszunk, ebbe a láthatatlan hatalomba ütközik, amely körülvesz minket. Ez a hatalom bennünk van - mindenre készen, bármi történjék is. Isten azt akarja, hogy tele legyünk az Igével és félelem nélkül használjuk az Ő Nevét. A miénk az - és használhatjuk; Isten támogat az erejével és hatalmával, ahogy megígérte.

Isten szeretetének egyik legkiemelkedőbb példája nyilvánult meg Jézus szolgálata alatt. A János 8-ban Jézus konfliktusba került néhány zsidóval, amikor a templomban tanított. A farizeusok hagyománytisztelő gondolkodása nem tudta feldolgozni Jézus erőteljes szavait, ezért dühösek lettek. Az 59. vers ezt mondja: Követ ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

Jézus sarkon fordult és átment a tömegen. Megpróbálták megkövezni, Ő meg elsétált. Még csak nem is látták. A vers azt mondja, elrejtőzött: láthatatlan páncél vette körül - Isten szeretete.

Láttam már embereket ilyen védelemben élni, és magam is jártam ilyenben olykor. Isten szeretetének óvó pajzsa védelmében járhat minden hívő, de csak kevesen tudják, hogyan kell. Jézus azt mondta: “ Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” (Máté 7:14). De hála Istennek azért a néhányért, aki megtalálja! Én úgy döntöttem, szeretnék közéjük tartozni!

A szeretetben járás azt jelenti, hogy a létező legmagasabb szellemi birodalomban járunk. Jézus is ebben a birodalomban járt, ezt láthattuk a földi szolgálata során. Isten szeretete hatalmának másik példája az Apostolok cselekedetei 7-ben van. Ez István története, ahogy ott áll a főpap előtt, aki istenkáromlással vádolja. A 6. fejezet úgy ábrázolja őt, mint egy férfiút, aki tele van hittel és Szent Szellemmel: István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.

István védekezésképpen az evangéliumot hirdette, a vádlói pedig tomboltak.

Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek és fogaikat csikorgatják vala őellene. Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és monda: Ímé látom Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának; és kiűzvén a városon kívül megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézusvedd magadhoz az én lelekemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván elaluvék (Ap.csel. 7:54-60).

István Isten szeretetét mutatta be itt. Ugyanazt mondta, amit Jézus a kereszten:
Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cselekszenek. István bebizonyította, hogy ugyanúgy képes a szeretetre, mint Jézus. Isten szeretete kiteljesedett az életében, imitálta Jézust.

Hogyan tanulta ezt meg? Az asztal mellet, felszolgálás közben. Úgy, hogy szolgálta az embereket. Istvánon és az ő szolgálatán keresztül nagy csodák történtek; hogy hol? Az emberek között.

Az 1 János 5:1, és 4-5 így szól: Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született...Mert mindaz, a mi Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!

Isten a szeretet és mi a szeretettől születtünk. Minden újjászületett keresztény a világ legyőzője. Te is az lehetsz, és az is lehet, hogy soha sem győzöl. Lehetsz gazdag, de éhen is halhatsz. Önálló akarattal rendelkező teremtmény vagy, a választás joga a tiéd. Lehet, hogy soha sem szembesülsz ezzel az életed folyamán, de ami Istent illeti, te már győztél.

Olvassuk el a Róma 5:3-5-öt: Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is , tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk
Biztosan tudjuk, hogy ugyanolyan képességünk van a szeretetre, mint Jézusnak, mert Isten szeretete az, ami a szívünkbe kitöltetett a Szent Szellem által. Gondolkozz el ezen! Isten szeretete ktöltetett a te szívedbe is, és benned van, mert Ő is benned lakozik. Tőle születtél. Egy szellemben vagy az Úrral. Mi ez a szellem? A Szent Szellem, és hogy ki Ő? A könyörület, a kegyelem és a szeretet.


Szóval és tettel


Hogyan lehetünk olyannyira tudatásban Isten szeretetének, hogy minden helyzetben szeretettel reagáljunk és minden ember iránt szeretet érezzünk?

Ennek két módja van: a szánk megvallása és a cselekedeteink által.
Beszéljünk egy kicsit erről. Az 1 János 4:15-ben ez áll: A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. Ha megvalljuk az Isten szeretetéről szóló Igét, és aszerint is cselekszünk, az valóssággá válik az életünkben és hatással van a tudatunkra is.

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta: Vegyétek eszetekbe... Minél többször vallod meg Isten Igéjét, annál inkább lerakódik az Ige a szellemedben. És amikor már nagyon sok rakódott le benne, akkor túlcsordul. És akkor előbb a szellemedből árad ki, majd a szádból is, méghozzá hittel teli szavak formájában.

Jézus azt mondta: A jó ember a az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. (Máté 12:35). Mindaz, ami az életben történik annak a következménye, ami a szívedben van. A szíved, banki hasonlattal élve: elszámoló központ - klíringintézet. A dolgok csakis a szádon keresztül jöhetnek ki a szívedből. Először kimondod; aztán a szavak és cselekedetek engedélyezik egy szellemi ügynökségnek, hogy megvalósítsa, amit mondasz. A földön két szellemi ügynökség működik: az egyiket a Sátán vezeti, a másikat Jézus. A Sátán birodalma magában foglalja a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság lelkeit, amelyek a magasságban vannak (Efézus 6:12). Jézus birodalmában pedig Isten angyalai lakoznak, akik azért küldettek, hogy az üdvösség örököseinek szolgáljanak (Zsid. 1:14).

Amikor szavakat mondunk ki, vagy a Sátán ügynökségének, vagy Jézusénak adunk felhatalmazást arra, hogy szavainkat megtámogassák. Mi vagyunk a kronatanúk.

Amikor azt mondod: “Ha a városban megjelenik az influenza járvány én biztosan megkapom”, akkor nem Isten angyalainak adsz megbízást, hanem a Sátánnak és az ő ügynökségének. A tetteid a szavaidat támasztják alá és ezzel folyamatos felhatalmazást adsz arra, hogy beleszóljanak a dolgaidba. Amikor megjön az influenza járvány, elmész a patikába és vásárolsz kilenc doboz gyógyszert és minden megfázás elleni szert beszerzel, amit csak kapni lehet. A cselekedeteid alátámasztották a szavaidat.

Másrész viszont, ha Isten Igéjével összhangban beszélsz, Isten angyalai fogják alátámasztani a mondanivalódat. Amikor megtelik a szíved Isten Igéjével, akkor azokat fogod kiejteni a szádon is. A megvallásod az lesz: „Az Ő sebeiben meggyógyultam. Megváltott a betegség átkából. Jézus elhordozta betegségeimet, nem leszek influenzás.”

Isten Igéjének szánkkal való megvallása a hit gyakorlása. Lehetséges hinned, hogy kigyógyulsz az influenzából, még mielőtt a hited teljesen kialakul; de minden alkalommal, amikor kimondod ezt, a sátánt és az influenzáját néhány méterrel odébb rúgod. A kulcs, hogy mondogatni kell, és ebben kell járnod. Eljön majd az a nap, amikor végleg győzöl az influenza felett. Isten Igéje nincs alárendelve a kudarcaidnak. Ez pedig a körülményektől és az adott helyzettől függetlenül igaz.

A kimondott szavak működésének és a te szellemi növekedésednek sebessége egyenes arányban van a vele eltöltött idővel. Jézus azt mondta a János 15:7-ben: Ha én bennem maradtok, és azén beszédeim bennetek maradnak, kérjétek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.

Nincs rövid út. Rá kell szánnod az időt és be kell töltened a szívedet Isten Igéjével. VEDD AZ IGÉT, ÉS MONDD KI!

Ennek az elvnek a működésében a kulcskifejezés a következő: “Jézus nevében.” Jézus nevének használatával felhatalmazod az angyalokat a mennyben, hogy védelmezzenek és őrködjenek Isten Igéjének beteljesülése felett az életedben. Abszolút szükségszerűség, hogy a cselekedeteid összhangban legyenek ezzel. Ha a cselekedeteid és a megvallásaid összhangban vannak az Igével a kívánt eredmény nem fog késlekedni.

Nézzük az 1 Korinthus 13:4-8-at: A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha sem vall kudarcot. Ne feledd, Isten a szeretet. Olvassuk el a verseket úgy, hogy a “szeretet” szó helyére az “Isten” szót illesztjük: Ezzel képet kapunk az Ő természetéről.

Isten hosszútűrő, kegyes; Isten nem irigykedik, Isten nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Isten soha sem vall kudarcot.

Mint hívők Istentől születtünk. Mivel Isten a szeretet, a szeretettől születtünk. A Biblia azt mondja utánoznunk, imitálnunk kell Istent, úgy kell szeretnünk, ahogy Ő szeretett. Olvassuk el még egyszer a fenti verseket egyes szám első személyben, legyen az a szeretet megvallása a részünkről.

“Én hosszútűrő vagyok, kegyes; nem irigykedem, nem kérkedem, nem fuvalkodom fel. Nem cselekszem éktelenül, nem keresem a magam hasznát, nem gerjedek haragra, nem rovom fel a gonoszt. Nem örülök a hamisságnak, de együtt örülök az igazsággal; Mindent elfedezek, mindent hiszek, mindent remélek, mindent eltűrök. Soha sem vallok kudarcot.”

Írd le magadnak ezeket az igéket. Kezdd el minden nap megvallani őket. Valld meg újra és újra, helyettesítsd a “szeretet” szó helyére a saját nevedet.

Hallottam, már olyat is, hogy a szeretetben való járást a következőképpen fogalmazták meg: “ Szeretetben járni - az isteni szeretetben élni - olyan, mint amikor az ember a sűrű, reggeli ködben jár. Az ember megy, mendegél és a ruhája átitatódik nedvességgel, míg csak a víz nem kezd csepegni a kalapja karimájáról.” Járhatsz úgy Isten szeretetében, hogy egy idő után az egész lényed átitatódik szeretettel. Minden szavadból, amelyet kimondasz a szeretet cseppjei hullanak, és akivel csak találkozol vagy kapcsolatban kerülsz megérzi ezt. Hallelúja!

Én magam eltökéltem és elhatároztam, hogy átadom magam a Szent Szellemnek. Azt szeretném, ha teljes erővel és mindent elsöprő módon működne az életemben. Az az akaratom, hogy így legyen! És nem azért adom át magam, hogy csak azokat a dolgokat tegye meg, amiket akarok, vagy épp azokat amiket nem akarok. Azért adom át magam, hogy azt tegye velem, amit csak akar és úgy, ahogy akarja. Elhatároztam, hogy eljutok oda a szeretetben és teljes erővel és mindent elsöprő módon azon leszek, hogy megteljek Szent Szellemmel a lényem minden területén. Ahhoz, hogy ezt megtehessem, kijelentésre van szükségem Isten szeretetéről, és arra, hogy abban járjak.

Tégy te is megvallást. Olvasd fel hangosan a következő mondatokat: “ Hívő vagyok. Szeretettől születtem. A szeretetben járás nekem való, mert ez Isten útja és én Istentől születtem”.

Következik a 3. fejezet.


3. fejezet: Tartsd magad a szeretetben

Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvaló, sem következendők, sem magasság sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban (Róma 8: 35, 38-39).

Semmi sem választhat el Isten szeretetétől. Isten soha sem fog “kiszeretni” belőled. Az Ő szeretete soha sem ér véget, mert örökkévaló. Nem számít, milyen mélyre süllyedsz el a bűnben, Isten mindig szeretni fog. Egyes szülők azt mondják a gyerekeiknek: “Ne légy rossz fiú, mert Jézus nem fog szeretni, ha rosszalkodsz.” Micsoda hazugság! Ne használd Istent vagy Jézust verőlegénynek!

Ki választhat el a Krisztus szeretetétől? A problémák elválaszthatnak? Vagy a gondok, az üldöztetés, az éhínség, a ruhátlanság, veszedelem vagy fegyver? Nem, semmi esetre sem!

Ki választhat el a Krisztus szeretetétől? Csak egy valaki: te magad. Isten szeretete nem múlik el irántad, de te elválaszthatod magad az Ő szerelmétől.

A Júdás 19-21 így szól: Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

Ha elválasztod magad Isten szeretetétől, testivé, érzékivé válsz. Ez nem azt jelenti, hogy haragszol Istenre vagy visszamész a bűnbe, de nem leszel többé szoros kontaktusban az Atyával. Amikor pedig erre a testi területre lépsz, könnyen belecsúszhatsz a bűnbe. Először becsapod magad. A Jakab 1:22 szerint, az az ember, aki hallja az Igét és nem cselekszi meg, önámító. Isten szavának fogod vélni, amit a tested és az elméd tanácsol.

Sokan tették már meg, hogy a saját világi elméjük szüleményéről prédikáltak és aszerint szolgáltak. Odaállnak a pulpitusra és azt mondják: “ A szívinfarktusom után, ott feküdtem a kórházban és azt mondtam: Istenem miért történt ez velem? És Isten így szólt hozzám: Azért küldtem rád ezt az infarktust, hogy megtanítsalak valamire, higgadj le, dolgozz kevesebbet” Ez nem Isten volt, nem. Saját csalóka énjüket hallották. A körülményeiktől függő következtetetésekre jutottak, és ezt Isten szavának vélték. Nagyon veszélyes dolog szellemi kérdésekre testi válaszokat keresni.

Az Isten szeretetében való járás erőfeszítést és fegyelmet igényel. Ez nem könnyű, de megéri. Időről időre emlékeztetned kell magad arra az elkötelezettségre, amelyet megtérésedkor vállaltál. Az újjászületésbe való belépés Isten szeretetének hatalmába való belépést jelent. Ettől a szeretettől születtünk újjá, és ennek meg kell nyilvánulnia életünk minden területén.

Az Efézus 4-ben Pál apostol konkrét instrukciókat ad , hogyan járjunk ebben az erő szeretetben.

Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. (Efézus 4:25) Az Ige szerint így kell bánnod a felebarátoddal. Az aranyszabály azt mondja ki: Tedd azt másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Ez nem csak egyszerűen egy megszívlelendő, jó szabály. Jézus mondta ezt a hegyi beszédben. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. (Máté 7:12)

Szellemi törvényszerűség, hogy amit másokkal teszünk, azt fogják ők is velünk tenni. Ez egy titokzatos szellemi egyensúly megnyilvánulása. Ha egy ember keményen él és kemény az őt körülvevő emberekhez, ő lesz a legnyomorultabb fickó a világon. Jézus azt mondta, ha fegyverrel élsz, fegyver által halsz is meg. (Máté 26:52). Szellemi törvény, hogy azt aratjuk, amit vetettünk. Csak egyetlen módja van, hogy megtörjön ez a törvény: Isten Igéjével és Jézus nevével, aktív megtérés útján kell megállítani. A megtérés azt jelenti, hogy megfordulunk, és az ellenkező irányba indulunk.

A vetés és aratás törvénye vagy értünk vagy ellenünk működik. Egy adakozó típusú ember számára ez Isten legnagyszerűbb törvénye. Annak, aki szeretetben jár van mit várnia az élettől.

A 26. versben ez áll: Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokon. Hogyan vétkezel, amikor mérges vagy? Kétféleképpen: (1) a száddal és (2) a tetteiddel. Ne cselekedj haragból vagy dühből, állj Isten Igéjének szilárd alapjára és tartsd a szád. Ne maradj dühös napnyugta után. “De hát nem tudod el se képzelni, mit tettek velem!” Nem is érdekel. Ne engedd, hogy a düh megmaradjon benned napnyugta után. Isten megmutatja, hogy járjunk szeretetben az embertársaink iránt.

27. vers: Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Kinek íródott ez? A hívőnek. Ne adjunk lehetőséget a Sátánnak!

28. vers: A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ez azt mondja meg, miért dolgozol. Azért dolgozol, hogy adhass. Isten abból akarja betölteni a szükségleteidet, amit másoknak adtál. Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki. (Példabeszédek 19:17). Nem sarcolhatod meg Istent a szükségleteiddel, bármilyenek is legyenek azok. Isten el akar halmozni - és százszor többet akar adni, mint amennyit a munkáddal keresel. Az Ige azt mondja: .Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak; (2Krónika 16:9).

Isten adakozó természetű. Az Efézus 2:6-7-ben ezt mondja az Ige: És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. A 10. vers pedig így szól: Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Az egész világmindenséget egyetlen gyermek - Jézus - számára teremtette, mert mi benne vagyunk, és így részesülünk a neki jutó áldásokból.

A 29. vers ezt mondja: Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos és szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Itt van egy törvény, mellyel kordában tarthatjuk és fegyelmezhetjük a nyelvünket: a rothadt beszédbe beletartozik a pletyka, a káromkodás, a rossz hír terjesztése és a negatív beszéd is. Ne hagyd, hogy ilyenek jöjjenek ki a szádon.

Van egy kitűnő szabály, amelyet felhasználhatunk arra, hogy a szeretettel kapcsolatos szókincsünket meghatározza: Közvetít-e kegyelmet a mondandónk? Ha nem, ne mondjuk ki! A kegyelem Isten szeretetének megnyilvánulása. Tedd fel magadnak a kérdést: Amit mondok érdemtelen kedvességet fog-e közvetíteni annak az embernek a számára, akivel beszélek? Még ha igaz is lenne, hogy az illető érdemtelen, ha mondandód nem közvetít kedvességet a hallgató számára, ne mondd ki.

Ha kinyitjuk a szánkat és Isten kegyelmével szólunk, Isten támogatni fogja, amit mondunk. Ha olyan dolgokat mondunk, amelyek összhangban vannak Isten Igéjével, akkor az egész menny ránk figyel. Isten angyalainak az a dolga, hogy gondoskodjanak arról, hogy amit mondunk, meg is valósuljon. Ha a hit szerint szólunk, az angyalok a mi oldalunkon cselekszenek; de nem tehetik meg, hogy a gyűlölet, a viszálykodás, a hitetlenség, és az önzés szavait támogassák. Amikor nem kedvességből és szeretetből beszélünk, Isten parancsolatát szegjük meg. Ilyenkor a Sátán lendül támadásba. Isten nem teheti, hogy megvalósuljanak a szavaink, mert a betegség, a viszály és a félelem szerzője nem Ő, hanem a Sátán! Azoknak a szavaknak a kimondásával felhatalmazzuk a Sátánt, hogy cselekedjen az életünkben.

Amikor romlott beszédet hallunk, sarkon fordulhatunk és elmehetünk, ahelyett, hogy magunk is belekeverednénk. Vigyázzunk a nyelvünkre, és ne beszéljünk másokról.

A 31-32 vers így szól: Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen Isten is a Krisztusnak megengedett néktek - Így kell bánnunk az embertársainkkal és egymással a Krisztus testében.
Az Efézus 4 alapvető fontosságú Isten szeretetének tanulmányozásában. Az egész fejezet azzal foglalkozik, hogy őrizhető meg a harmónia Krisztus testében. Azt javaslom szánjatok időt ennek a fejezetnek az olvasására, és gondolkodjatok el a tartalmán; engedjétek, hogy mélyen beleivódjon a szellemetekbe.

A megbocsátás hatalma, ereje


Jézus rendkívül nagy hangsúlyt helyez a harmóniára és a hívők közötti egységre. A megbocsátás pedig életfontosságú szerepet játszik a szeretet és a harmónia szempontjából a földi életben.

Nagy hatalom van a megbocsátásban Meg kell bocsátanunk, éppúgy, ahogy Krisztus kedvéért Isten is megbocsátott nekünk.

Hogyan bocsát meg Isten? Megbocsát, de nem felejt? Nem. Az isteni megbocsátás azt jelenti, hogy megbocsátani és elfelejteni a bűnöket. Hogy Isten elfelejti a bűneinket, nem pusztán azt jelenti: félreteszi azokat. Isten teljesen félresöpri és eltörli a bűneinket, úgy, hogy azok soha többé nem léteznek az emlékezetében.

Hogy másoknak úgy bocsássunk meg, mint Isten nekünk, hitbeli cselekedetet követel meg tőlünk. Az isteni megbocsátás az a természetfeletti képesség, hogy teljes mértékben kitöröljük a tudatunkból egy bizonyos eset gondolatát vagy emlékezetét.

A megbocsátásnak van egy birodalma, amelyben mindenki járhat, de nem a saját természetes képességei szerint. Ez természetfeletti cselekedet, amelyben a hitünket gyakorolhatjuk, amíg teljesen és végérvényesen ki nem töröljük a tudatunkból azt a bizonyos esetet, ahogy Isten is teszi. Minden hívőnek meg kell tanulnia, hogyan járjon a megbocsátás birodalmában.

Jézus a megbocsátást a hitélet alapvető fontosságú elemének tekinti. Nézzük meg a Márk 11:22-24-et. Ez kell legyen a létező legismertebb Ige a hitről. Jézus az isteni hitről és annak működéséről tanít.

...Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek és meglészen néktek.
Figyeljük meg mit mond a 25-26 versben:
És amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. HA pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
A 26. versben Jézus világosan kimondja a szellemi törvényt: Ha nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.

A Máté 18:21-ben Péter megkérdezi Jézustól, hányszor kell megbocsátanunk a testvéreinknek. Jézus erre azt felelte: Hetvenszer hétszer (Ez azt jelenti 490-szer!). Jézus elmond itt egy példabeszédet:
Annakokáért hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, a ki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, a ki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala és fizessenek. Leborulva azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, a ki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt mígnem megfizeti, a mivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai a mik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén mindent megjelentének az ő uroknak, a mik történtek vala. Akkor előhívatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem; Nem kellett volna-é nlked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeit. (Máté 18:23-35).

A neheztelést Isten gonoszságnak tartja. Ez a példabeszéd megmutatja milyen következményekkel jár ha az ember nem jár megbocsátásban. Az ura elengedte a szolgának a nagy adósságot, de az nem engedte el a sokkal kisebb, jelentéktelen adósságot a szolgatársának. Ez a viselkedés aztán többe került neki, mint maga a tartozás. A 34. versben az áll, hogy az ura átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizette az adóságát. A neheztelés egyenesen a Sátán kezébe ad téged. (2 Timót. 2:23-26)

Nincs helye az életedben ennek a viselkedésnek. Ha nem akaródzik megbocsátani, automatikusan olyan helyzetbe hozod magad, ahol a Sátán kínozhat és támadhat téged. Ha valaki olyasmit mond nekünk, amivel megbánt, általában úgy reagálunk, hogy megpróbáljuk lerázni magunkról a dolgot; de éppen ez az, amit a Sátán ki tud használni.

A kis megbocsátatlan adósságok azok, amelyek helyet készítenek a Sátánnak az életünkben - a kis dolgok, amiket kimondunk vagy teszünk, a sértő szavak és kellemetlenkedő megjegyzések. Ezek a kis incidensek gyakorta olyan világiakkal való kapcsolatunk folyamán esnek meg, akiket kevéssé vagy egyáltalán nem ismerünk; az esetek hamar elfelejtődnek, de soha sem nyernek bocsánatot. Lehet, hogy ezek a dolgok nem tűnnek fontosnak, de ne feledjük: Az a megbízatásunk, hogy elvigyük a megbocsátás hírét és üzenetét a világnak, nem pedig az hogy elvegyük tőle (2Kor. 5:18-19). Isten egy egész élet bűneit bocsátotta meg nekünk, mi pedig kis sérelmeket dédelgetünk egymással szemben.

Amikor erről imádkoztam, Isten Szelleme megmutatta nekem, mi történik, ha a megengedjük, hogy a neheztelés befészkelje magát a szellemünkbe. Egy csövet láttam, amely Isten és közöttem vezetett. A cső egy tölcsérben végződött, melyen Isten hatalma ömlött keresztül. A cső Isten felé eső végén át a hatalom és az erő hatalmas tömege zúdult a csőbe; a felém eső végén épphogy csak csordogált. A csövet eldugaszolta kosz és a mocsok. Az Úr elmagyarázta, hogy a mocsok maga a neheztelés, és egyszerre mindig csak egy kis morzsa kerül belőle a csőbe. Isten nem tartja vissza a hatalmát, ereje árad a csőbe. A cső azonban annyira eldugult, hogy szinte semmi sem jut át rajta.

Nagyon fontos, hogy megbocsátó szívünk legyen. Ahhoz, hogy mi hívők hatékonyan érhessük el a világot az evangéliummal - a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel - engednünk kell, hogy Isten hatalma és ereje akadálytalanul folyjon keresztül rajtunk. A Szent Szellem nem tud minket használni, ha a szellemünket eldugaszolja a keserűség, a neheztelés és a megbántottság. Ez komoly felelősséget ró ránk. Meg kell nyitnunk magunkat Isten előtt, és meg kell tisztítanunk a szívünket a nehezteléstől. Nagy házban pedig nemcsak arany és ezüstedények vannak , hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. (2Timót. 2:20-21)

Jézus tisztában volt a megbocsátás fontosságával, ezért kötötte olyan szorosan össze a hit működésével a Márk 11-ben. A hit nem működik egy neheztelő szívben. A Galata 5:6 azt mondja, hogy a hit szeretet által működik. Ha tartogatunk magunkban valamit a másik emberrel kapcsolatban, az akadályozza hitünk működését. A neheztelés dédelgetésável - bármilyen kicsiségről legyen is szó - szó szerint megkötözöd Isten kezét. Emlékezz arra, amit Jézus mondott: Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez szellemi törvény.

Minden hívőnek megbocsátó szívűnek kell lennie. Csak így tud eljönni az igazi harmónia az otthonainkba, és csak ez hoz teljes összhangba minket Istennel és egymással. Itt az ideje, hogy Krisztus teste éretté váljon ebből a szempontból. Éveken keresztül arra koncentráltunk, hogyan fejleszthetnénk a hitben járást: sokat tanulmányoztuk azt a kérdést, hogyan lehet “profi módon” hitben járni és hittel élni. Most ugyanilyen profi módon kell átélnünk a szeretet és megbocsátás működését.

Amit most megosztok veletek, az szellemi igazság. Teljességgel ellentmond a világ gondolkodásának és ellentétben áll a világban megszokott emberi viselkedéssel. Ahhoz, hogy megbocsátásban éljünk és járjunk, ellent kell állni a büszkeségnek. Időről időre oda kell menni a testvérünkhöz, és a bocsánatát kell kérni. És nekünk is meg kell bocsátanunk neki, még akkor is, ha minden porcikánk azt kívánja, hogy behúzhassunk neki egyet. Meg kell bocsátanunk másoknak, mint ahogy Krisztus kedvéért, Isten megbocsátott nekünk.

A megbocsátás, az akarat megnyilvánulása: akarni kell. Nem hagyatkozhatunk az érzéseinkre. A legtöbb esetben nem azért bocsátunk meg, mert szeretnénk, hanem mert azt kell tennünk, mert az Ige azt mondja.

Egyszerű megtisztítanunk a szellemünket a nehezteléstől; annyit kell csupán tenni, hogy hittel meg kell tartani az Igét.

1. Valld meg a neheztelés bűnét az 1János 1:9 szerint.
2. Bocsáss meg, méghozzá akaratból és engedelmességből, nem az érzések alapján. Bocsáss meg hitből és Isten megjutalmaz érte.
3. Hidd és fogadd el, hogy minden bűnöd megbocsátást nyert, és hogy megtisztultál azoktól. Isten ereje tisztító erő. Megbocsátást nyertél, ahogy ő is megbocsátott. Ez tökéletesen megtisztítja a tudatodat.
4. Dicsérd és áldd Istent, adj hálát Neki, hogy ez megtörtént. A dicséret rendkívül fontos. Isten papja vagy; Ő megtisztított és megmosott téged. Most tökéletesen alkalmas vagy arra, hogy a dicséret és imádás áldozatát hozd Isten elé. (Zsid. 13:15)

Ha a Sátán előhozza a neheztelés tüneteit, állj ellent neki, és mondd a következőt: “Nem, már hitből megbocsátottam annak az embernek, és én is elvettem a bűnbocsánatomat Isten ígérete szerint. Nem vagyok hajlandó emlékezni a sérelmemre.”

Legyen az egyik legfontosabb célod, hogy kifejleszd és fenntartsd magadban a megbocsátó szemléletet. Gondoskodj a szíved megtisztításáról Isten előtt. Gyorsan bánd meg a bűneidet, amikor viszály lehetőségével kerülsz szembe. Ne hagyj egy talpalatnyi helyet sem a Sátán számára az életedben.

Használd Isten Igéjének következő megvallását, hogy aktivizálódjon életedben a szeretet hatalma és, hogy minden ajtót becsaphass a Sátán orra előtt. Tartsd tisztán a csövet, hadd áradjon Isten hatalma!

“Atyám, Jézus nevében, újra elkötelezem magam, hogy békességben és harmóniában élek - nemcsak a testvéreimmel a Krisztus testében, hanem a barátaimmal, ismerőseimmel, szomszédaimmal és a családommal is. A keserűség, neheztelés, irigykedés és viszály minden formáját kivetem magamból. Nem adok teret az ördögnek, Jézus nevében.

Most pedig Atyám, kérem a bocsánatodat, és hit által elfogadom azt. Jézus Krisztus által megtisztultam minden bűntől. Ahogy én megbocsátok mindenkinek, aki megbántott vagy megsértett engem, kérlek, Te is bocsáss meg, és engedd el nekik. Tartsd meg őket a kegyelmedben és szerető kedvességedben.

Ettől a perctől fogva, elhatározom, hogy szeretetben járok, keresem a békességet, hogy egyetértésben élhessek másokkal, és úgy viselkedem mások iránt, hogy az kedves legye előtted.

Megíratott a Te Igédben, hogy Isten szeretete kiöntetett a szívember a Szent Szellem által. Hiszem, hogy a Te szereteted árad ki belőlem mindenkire, akivel kapcsolatba kerülök. Jézus nevében, ámen.”

A viszálykodás - a szeretet ellensége

Isten soha sem “szeret ki” belőlünk, de mi magunk elválaszthatjuk magunkat az Ő szeretetének áldásaitól, mégpedig azzal, hogy belesétálunk a viszálykodás csapdájába. A viszály halálos! A Sátán elméjének szüleménye.

Szeretném, ha felismernétek a Sátán stratégiáját a Krisztus teste ellen. A hívőknek - hitben és szeretetben együttműködve, a Szellem ajándékainak segítségével és Isten hatalmában mozogva - megvan a lehetőségük arra, hogy megsemmisítsék a Sátán erőfeszítéseit. Ahhoz, hogy a Sátán ezt megakadályozza, meg kell állítania a Szent Szellem működését a hívők között. Hogyan teheti meg ezt? Kiküldhetne kilenc különböző gonosz szellemet, hogy mindegyik egy-egy ajándék ellen támadjon, de erre nincs is szüksége. Mindössze egyetlen dolgot kell tennie: egy kis viszályt kell kavarnia. Ha felhasználhatja a viszályt a hívők között, gátat vethet Isten erejének.

A viszálykodás a legveszélyesebb dolog! Végy hatalmat felette már rögtön az elején, ne várj, amíg elhatalmasodik.

Az 1 Korinthus 13:1-3-ban olvashatunk a viszály okozta legteljesebb megsemmisülésről.
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. Amikor a szeretet nem működik egy gyülekezetben, a nyelveken szólás ajándékának semmilyen értéke sincs. Lehetnek megnyilvánulásai, de nem lesz ereje. Olyan lesz mint a zengő érc - csak hangos ricsaj!

És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Ezek az ajándékok - prófécia, bölcsesség, ismeret, hit - semmire sem jók szeretet nélkül.

És ha vagyonomat mind feléltem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet nélküli adakozás hiábavaló pocsékolás. Nem lesz haszna.

Az 1 Korinthus 3 valami nagyon fontosat mutat meg a szeretetben való járásról. Pál azt írta: Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? Egy olyan gyülekezetben ahonnan hiányzik Isten szeretete, megtorpan a kijelentésből származó ismeret. Még Pál sem tudta azt átadni a gyülekezetnek, noha benne természetesen megvolt az ismeret. Ahol viszály van, ott zavarodottság van, és szabad a pálya a gonosz számára. (Jakab 3:16).

Legyetek szeretet-központúak


Amikor Isten szeretetét tanulmányozzátok ne feledjétek: szeretetben járni nem pusztán annyit jelent, rendesnek és kedvesnek lenni másokhoz. Jézus maga volt a szeretet megtestesülése, de voltak esetek, amikor egyáltalán nem tűnt kedvesnek. Egyszer például kígyónak nevezte az embereket. Azt mondta: Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai! (Máté 23:33). Máskor egy sir-feníciai asszonyt hasonlított kutyához (Márk 7:27). Ez nem hangzott valami negédesen, de Jézus szavai igen hatásosak voltak. Megragadták az asszony figyelmét és áthatoltak a hitetlenségén. Amikor Jézus odaért hozzá, már nem könyörgött többé, egyenesen Jézus szemébe nézett és azt mondta: “Még az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékából.” Tudatta Jézussal, hogy nem megy el addig, amíg a lánya meg nem szabadul. Jézus akkor így szólt: E beszédért, eredj el; az ördög kiment a te lányodból.

A szeretet - életforma, melyben szeretet- és nem énközpontúak vagyunk. Ha nem vagyunk szeretetközpontúak, biztosak lehetünk benne, hogy önzőek leszünk. A szeretetközpontúság persze nem jön létre automatikusan; edzeni kell hozzá. Az Ige azt mondja, gyakorolnunk kell a szeretetet. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az Ő szeretet teljessé lett bennünk. (1 János 4:12). Ahogy egymást szeretjük, Isten szeretete kiteljesedik bennünk. Már láthatjátok, miért mondtam, hogy a szeretetben járás a létezés legmagasságosabb szellemi birodalmában való járással egyenlő - Istenben járunk és Isten bennünk jár.

Olvassátok el Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost és látni fogjátok, milyen eredményt képes hozni a szeretetben való járás. Egy ember állt a hajóban és megintette a tengeri vihart: Csendesedj el! A szél elült és hullámok elsimultak. Az az ember Istennel járt. Istenben volt és Isten is Őbenne. A neve Jézus.

Jézus a szeretet mindenek fölött való példája a világ előtt. Követhetjük a példáját, mert bennünk is van Szent Szellem. Nem vagyunk ugyan tökéletesek, de a szeretet az. Rajtunk múlik, hogy hittel elhatározzuk-e, engedelmeskedünk a szeretet parancsolatának. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, a mik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata , hogy higyjünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.” (1 János 3:22-23)

Figyeljük meg a fogalmazást. Ha azt kérdezed, melyik az az egy parancsolat, amelyet Jézus adott nekünk, a legtöbb keresztény azt válaszolja: “Szeretnünk kell egymást.” Ez persze igaz, csakhogy ez csupán a fele a parancsolatnak. Az első fele legalább olyan fontos, mint a második. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.

Ez a Újszövetség egyetlen parancsolata. Ez az egy beteljesíti az összes többit. Ha szeretsz engem, nem fogsz tőlem lopni. Ha szeretsz, nem fogsz bántani. Isten fogod szeretni teljes szívedből és teljes lelkedből. Ha Isten szeretetében jársz, betöltöd a törvényt.

Valahányszor gyakorolod a hitedet Jézus nevében, lehetőséged van arra, hogy Isten szeretetét használd. A szeretet és a hit ugyanis együtt járnak.

Ha a kezedet a betegekre veted, szeretettel kell tenned, mert a hit szeretet által működik. A szolgálat azt jelenti, hogy valakit Isten szeretetével szeretsz, nem emberi szeretettel.

Ha emberi szeretettel kísérletezel, nem lesz ugyanaz az eredmény. Az emberi szeretetnek nagyon csekély a szellemi értéke, önzést és birtoklási vágyat szül. Isten szeretet szabaddá tesz; soha sem fog elnyomni. A birtoklás és Isten szeretete nem fér meg egymással. Jézus neve nem funkcionál a birtokolni vágyás, dominanciára törekvés légkörében.

Jézus Azt mondta: ..ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18:19-20). Jézus neve akkor működik, amikor a hívők egységben és békességben vannak együtt. Ha Testként - és nem egyenként vagy kisebb nagyobb csoportokban - harmóniára jutunk és egyetértésben járunk, semmi sem lesz lehetetlen a számunkra!


4. fejezet: Szeretetben járva


Az egész Újszövetség - minden, amit tartalmaz - szeretettel van átitatva. Isten Igéje szerint, már itt, a földi életünkben is járhatunk tökéletes szeretetben. Isten a szeretet, tehát a szeretet már önmagában tökéletes; de engednünk kell, hogy Isten tökéletesítsen minket. Ezt azzal érhetjük el, hogy megtartjuk a szavát.

A szeretetben nincs félelem

“A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1 János 4:18). Ha szeretetben járunk, megszabadulunk a félelemtől. A mikor Isten parancsolatai szerint élsz, nincs mitől tartanod. A félelemnek nincs hatalma fölötted.

A földi ember tele van félelemmel, az irányítja az életét, az újjászületett szellemű ember azonban Isten szeretetével van tele. Amikor újjászülettünk, a szeretettől születtünk, és a szeretetben nincsen félelem. Amikor belép a szeretet, kiűzi a félelmet. Ha azonban továbbra is táplálod a félelmet, a szíved továbbra is befogadja, elraktározza és újra termeli azt. A szellemedben megvan a hit lényege; de ha nem táplálod Isten Igéjével, soha sem fog kifejlődni. Ha továbbra is táplálod magadban a félelmet, beszélsz róla, és benne élsz, Isten Igéjét kizárod az életedből.

A félelem szellemi erő. Ha beszélsz róla, a szellemi erők nem a javadra, hanem a károdra munkálkodnak. Szabadulj meg a félelemtől. Ha a félelem érzete ólálkodik körülötted, nyíltan és bátran dorgáld meg. Ne élj együtt vele. Ne hagy magad. A félelem kínozza az embert. Kit nevez a Biblia kínzónak? A Sátánt. A Biblia azt mondja, nem a félelem szellemét kaptuk (2 Timót. 1:7). Amikor félelem fog el, egy szellemmel van dolgod. Én határozottan megtagadom, hogy Isten Szent Szellemén és a vele szövetséges erőkön kívül, bármilyen szellemnek kiszolgáltassam magam. Nem adom át a testem, az elmém, a szellemem vagy a beszédem egyetlen gonosz hatalomnak sem.

Annyira meg kell edződnünk Isten Igéjében, hogy valahányszor megjelenik a félelem az életünkben, képesek legyünk azt megdorgálni, visszautasítani és ellene állani, a Biblia által felsorakoztatott minden lehetséges módon. A félelem a Sátán egyik kedvenc fegyvere. Állítsd meg! Fedd meg! Tagadd meg! Valahányszor csak átsuhan az elméden, hangosan mondd ki: „Engem Jézus megváltott és megszabadított a félelemtől.” (Galata 3:13-14 Zsidó 2:15)

A Biblia azt mondja: Továbbá Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jóhírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondoskodjatok. (Filippi 4:8).

A félelmet az intellektusodon keresztül táplálod, azon keresztül jut a szellemedbe. Ne feledd, a félelem nem természetes jelenség a hívő számára; külső hatalomtól származik. A Máté 6:28-ban és 31-ben Jézus azt mondta: mit aggodalmaskodtok? (Ne) vegyétek eszetekbe ... ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

Hogyan veszünk az eszünkbe valamit? Csak mert eszedbe jut valami, az nem jelenti azt, hogy eszedbe is kell venned, el is kell fogadnod azt a gondolatot. A Biblia azt mondja: Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak; (2 Korinthus 10:5) Jézus az mondta: (ne) vegyétek eszetekbe...ne mondjátok Hogyan veszel eszedbe valamit? Úgy, hogy kimondod. A Máté 12:34-ben Jézus így beszélt: ...mert a szívnek teljességéből szól a száj. Hogy juttatod el a gondolatot a szellemedbe? Úgy, hogy kimondod. Az elméden, intellektusodon keresztül jut a gondolat a szellemedbe azzal, hogy az “eszedbe veszed” és kimondod. Fejleszd ki magadban azt a szokást, hogy inkább Isten Igéjét mondod ki. Ne gyakorold a félelmet azzal, hogy naponta beszélsz róla. Az nem Istentől való, tehát nincs is rá szükséged!

Angyali védelem


Az Isten szeretetében való járás birodalmában van egy hely, ahol maga Isten van a színen. És nemcsak jelen van, hanem igen aktívan tevékenykedik is. Amikor Izrael az Istennel kötött szövetségben járt, és megtartotta a parancsolatait, nem volt mitől félnie. Isten Igéje azt mondja: Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked...Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet a kik rád támadnak; egy úton jönnek ellened és hét úton futnak előled.” (V. Móz. 28:1,7)
Nézzük a Zsidó levél 1:13-14-et: Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?

Isten jelenlétének láthatatlan ereje van, amely körülzár minket. Angyalok láthatatlan serege vesz körül - Isten szolgáló angyalainak armadája - és velünk mozog minden időben. Ez az angyali erő akkor tud a leghatékonyabban működni, amikor szeretetben járunk, akkor védelmez, és gondoskodik róla, hogy Isten teljes fegyverzete az érdekünkben munkálkodjék, és az imaéletünket semmi se gátolja. Ha egyetértésben, egy akaraton vagyunk, Jézus benne lesz abban az egységben és tesz róla, hogy ami felől egységben vagyunk, meg is valósuljon. A Mindenható Isten ereje mozgatja az embereket, és megváltoztatja a dolgokat.

Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. (2 Korinthus 10:4). Az angyali erők a fegyverzetünk részét képezik. Szolgáló szellemek ők, akik kiküldettek a földre, hogy szolgálják az üdvösség örököseit. Az Újszövetségben az “üdvösség(-megváltás-megmentés)” szónak több jelentése is van. Legtöbbször az újjászületés kontextusában használjuk. A megmenteni szó azt jelenti: “jó állapotba hozni”. Ez történik, amikor újjászületünk. Azt is jelenti “meggyógyítani” és “megszabadítani a gonosztól, a veszedelemből”. Isten szabadításának örökösei vagyunk, a szabadítás pedig akkor történt, amikor feltámasztotta Jézust a halálból. Megszabadultunk a sötétség hatalmából, az átokból és a Sátán kezéből. Dicsőség Istennek!

A 2 Királyok 6-ban az ellenség seregei bekerítették a várost, ahol Elizeus tartózkodott. A szolgája azt mondta: Jaj, jaj édes uram! mit cselekedjünk? Elizeus azt felelte: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök. Azután így imádkozott: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Elizeus nem félt. Tudta, hogy Isten seregei körülötte vannak, mert az Istennel kötött szövetség azt ígérte. Elizeus hitben járt. A Zsidó 1:7 azt mondja: És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává.

Az angyalok nem akkor lettek valósággá, amikor a szolga meglátta őket. Végig azok voltak, és mindvégig jelen voltak. Elizeus pedig már korábban megmondta: “többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök”.
Amikor Isten szeretetében jársz, egyúttal Isten parancsolatában is jársz. A 103. Zsoltár 20. verse így szól: Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Mi az Újszövetség egyetlen parancsolata? A szeretet parancsolata. Ha Isten szeretetében cselekszel és beszélsz, azzal felhatalmazod az angyali seregeket arra, hogy a nevedben járjanak el. Ha nem teszed, nem fognak!

Maradj meg szeretetben és egyetértésben. Az 1 János 2:10 elárulja az egyik előnyt, amely ebből származik: A ki szereti az ő atyjafiát, a világosságban marad és nincs benne botránkozásra való. Ha szeretetben jársz, nem botránkoztatsz meg senkit, Isten benned és körülötted van. Az angyalok körülötted állomásoznak, és megoltalmaznak attól, hogy akár jobbra akár balra letérj az útról.

Ha szeretettel reagálsz a dolgokra, sebezhetővé válsz. Ezért vannak jelen az angyalok. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézben hordoznak téged, hogy meg ne üssed a lábadat a kőbe. (Zsolt. 91:11-12). Ha a szeretet erejében és hatalmában jársz, védett helyen lépkedsz. Isten gondot visel rád.

A ki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dög-vésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége. (Zsolt. 91:1-4).


5. fejezet -A természetfeletti birodalomban járva

Az ember természetfeletti lény. Mindenki vágyik arra, hogy a természetfeletti régiókban járjon. Ez a vágy motivál minket arra, hogy kezünket Isten felé nyújtsuk.

Az első lépés


Először akkor érintettük meg a természetfeletti birodalmát, amikor újjászülettünk. Valaki hirdette nekünk Isten Igéjét. Segítségül hívtuk Jézus nevét, és beléptünk abba a bizonyos birodalomba. Az újjászületés élménye a legcsodálatosabb esemény, ami az ember életében történhet. Újjászülettünk, kikerültünk a halál és a bűn hatalmából, és életre keltünk Istennek. Újjáteremtettünk, és bűn nélkül élhetünk - a Mindenható Isten makulátlan gyermekeiként. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.” (2 Korinthus 5:17). Egy pillanat alatt új teremtményekké lettünk. Az egyik fordítás szerint “új faj lettünk, amely nem létezett soha azelőtt.”

Egyesek csak az újjászületést tapasztalják meg, és nem veszik észre, hogy Isten ennél sokkal többet nyújt. Sokan egy lépéssel tovább jutottak és átélték a Szent Szellemmel való betöltekezést is, annak tanúbizonyságával, a nyelveken szólással együtt. És amikor pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok. (Ap.csel. 2-1,4)

Az elkötelezettség


Néhányan elhatározták, hogy abban a birodalomban akarnak és fognak élni, megújítva az elméjüket az Igével és elválasztva magukat a világ testi dolgaitól.

Kérlek azért titeket atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szbjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12:1-2).

Ennek eredménye az elkötelezett hívő - aki meghozta azt a döntést, hogy tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas (2 Timót. 2:21) Isten újjászületett gyermeke, az Ő testéből és az Ő csontjaiból való, egy lélek Ővele (Efézus 5:30; 1 Korinthus 6:17).

A Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére...

Ez Isten hatalmának végső birodalma - az a hely, ahol a szolgálat különböző fázisai összeadódnak és a legnagyobb kapacitással képesek működni.

Isten beszélt nekem arról, milyen az, amikor a Szellem ajándékainak teljességében jár az ember. Becslésem szerint azonban mindaz, amit én láttam a szellemi ajándékok működéséből, meg sem közelíti azt, amit Isten tenni akar.

Áldásnak tartom, hogy nagy, csodálatos és természetfeletti dolgokat láthattam a gyülekezetekben és az utcán is. Láthattam Isten erejének működését, de soha nem ültem elégedetten, ölbe tett kézzel, azt gondolva, hogy Isten már mindent megtett, amit csak akart. Eljön és közel van már az az idő, amikor működésbe lép a Szellem ajándékainak teljessége, amikor Isten megteszi mindazt, ami mindvégig a tervei között szerepelt. Jézus azt mondta: ...cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekszem; és nagyobbakat is azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek” (János 14:12). Olyan dolgokat szeretnék most megosztani veletek, amelyek lehetővé teszik számunkra a nagyobb cselekedetek teljességében való járást.

Még nem értük el azt a helyet, de arra felé tartunk, azon az úton járunk. Dicsőség Istennek! Végre elértük, hogy sokan közülünk összefognak és egységben imádják Istent. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére” (Efézus 4:13). Ez a legfontosabb lépés, amelyet meg kell tennünk.

(Az pedig, hogy fölment mit jelenthetne mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) És Ő adott némelyeket apostolokúl, némelyeket prófétákúl, némelyeket evangyélistákúl, némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl. A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére” (Efézus 4:9-12).

Isten azt mondta nekem: “Közel van az idő, amikor az emberek elhívásuk teljességére jutnak.” Az apostolok ideje tehát nem múlt el. Nincs vége a próféták idejének sem. Nem az evangelistáé és a pásztoré a két kizárólagos szolgálat, amelyeknek napjainkban működnie kell. Közel a nap, amikor láthatjuk embereken működni a prófétai és apostoli szolgálat erejét. Tanúi leszünk, hogy az evangélista szolgálatban járó emberek megdöbbentik és megrengetik a világot.

Az 1 Korinthus 12:28 beszél a Krisztus testének rendelt szolgálatokról. És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokúl, másodszor prófétákúl, harmadszor tanítókúl; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.

Egyes embereket elsősorban egyetlen szolgálatra hív el Isten, mint pl. a csodatétel vagy a gyógyítás. Vannak olyanok, akik csak csodát tesznek és olyanok, akik csak gyógyítanak a gyülekezetben. Kathryn Kuhlman például ebben az utóbbi szolgálatban járt. Olyan embereknek prédikált, akik nem ismerték az Igét. Isten elhívta, hogy gyakorolja a gyógyítás ajándékát és hála az Úrnak, Kathryn elfogadta azt!

A segítő szolgálat a legkevésbé fejlett hivatal ma Krisztus testében - pedig életfontosságú szolgálatról van szó, amely éppolyan valódi és szükséges, mint a pásztoré. Isten olyan embereket támaszt ezekben az utolsó napokban, akik ennek a szolgálatnak a teljességében járnak. Isten azt is mondta nekem: “Megáldom őket az Én szövetségem iránti elkötelezettségükért. Látni fogják, hogy a halottak feltámadnak, a vakok látnak és bénák járnak!” Dicsőség Istennek!


Az új nemzedék


Az a dolgunk, hogy egymás iránti szeretetben járjunk a természetfeletti fantasztikus birodalmában.

Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban. A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.” (Efézus 4:15-16).

A görög szövegben a “fölépítés” szó feltöltést jelent, abban az értelemben, mint amikor egy akkumulátort feltöltünk. Amikor fölépítjük egymást szeretetben, tulajdonképpen energiát pumpálunk egymásba. Azzal, hogy az igazságot szóljuk szeretetben, mindenestől fogva növekedünk Őbenne és a földön teljes jogú hívőkként járhatunk.

Jézus nem jön vissza egy gyenge, betegeskedő Egyházért, amelyet a Sátán megvert és legyőzött. De nem így lesz: hála Istennek, tündöklő dicsőségben távozunk majd innen!

Járhatunk a természetfeletti birodalmában, használhatjuk Isten hatalmát, de csak akkor, ha Isten Igéjét első helyre állítjuk az életünkben és szeretetben járunk. Ez a természetfeletti birodalma!

Senki sem képes ezt a lépést megtenni, anélkül, hogy elfogadná a szeretetről szóló parancsolatot annak, ami - azaz Isten parancsolatának! Ugyanolyan rossz ennek a parancsolatnak a megszegése, mint mondjuk a “ne ölj” vagy “ne paráználkodj” parancsolat, vagy Isten akármelyik más parancsolatának áthágása. He a szeretetről szólót megtartod, az távol tart majd a többi megszegésétől is. Ezért ez a parancsolat fontosabb, mint az összes többi együttvéve.

Amíg a gondolataidban ez a parancsolat csak tessék-lássék ajánlásként szerepel, nem fogsz tudni Isten szeretetének hatalmában járni. Túl nagy ugyanis a nyomás. Abban a pillanatban, amikor megkísérled, hogy szeretetteljesen élj, a Sátán olyan támadást intéz ellened, amelyet nem leszel képes kibírni. Ezért öntötte Isten parancsolat formájába a szeretetről szóló tervét. Nincs választási lehetőségünk!

Ha elfogadjuk a szeretetről szóló parancsolatot, az a részünkké válik a támadás pillanataiban. Ez kiemeli a szeretetet abból az állapotból, hogy csak akkor szeretünk, ha minket is szeretnek, vagy ha nem bántanak meg minket és beviszi Isten szeretetének erős és hatalmas birodalmába. Ha egyszer beléptünk oda, attól fogva Isten Igéje iránti elkötelezettségből szeretünk, és azért, mert az Ő szeretetről szóló parancsolata valósággá vált a szívünkben.

A szeretet parancsolatként való elfogadása azt követeli tőlünk, hogy ne legyünk tekintettel arra, hogy mások megtartják-e ezt a parancsolatot vagy sem. Arra azonban fel kell hívnom a figyelmeteket, hogy Isten nem változik.

Egyszer már megmondta: Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát [most csak egy van amelyet meg kell tartani és cselekedni], a melyeket én parancsolok ma néked.....reád szállnak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad (V. Móz. 28-1,2) Akkor hit által a lehető legmagasabb szintre juthatunk és ott járhatunk. Isten csodálatos és természetfeletti ereje fog működni bennünk; nagy és hatalmas dolgokat látunk majd történni.

Az új nemzedékhez tartozunk majd, amely kimegy a világba. Nem járunk többé úgy, ahogy a pogányok: hiábavalóságokkal az elméjükben, hanem abban a szeretetben járunk, amelyben Jézus járt - más férfiakkal és nőkkel együtt, ismerve a jogainkat és kiváltságainkat a Jézus Krisztusban. Felkelünk és hirdetjük Jézus hatalmas nevét és előkészítjük az Úr eljövetelének útját!


6. Befejező rész: Isten a szeretet

Isten - szeretet. A Biblia nem azt mondja: Istenben van szeretet vagy Istennek van szeretete, hanem, hogy Isten maga a szeretet. Ez a kulcsa minden bibliai kijelentésnek. Amikor Pál azt mondta: És megismerve a Krisztus szeretetét, azzal azt mondta, hogy meg fogjuk ismerni Istent. Krisztus szeretete - Isten szeretete. A szeretet - Isten. Jézusban nincs más, mint Isten. Ha volna, nem Jézus lenne - nem lenne az élő Isten bűntelen, feltámadott Fia. Mint újjászületett hívőknek megvan bennünk Istennek az képessége, hogy megismerjük és megértsük az Ő nagy szeretetét, azaz, hogy megismerjük és megértjük Őt.

Isteni megértésre van szükség ahhoz, hogy Vele járjunk, az Ő szeretetében járjunk, és véghezvigyük azt a munkát, amelyet Ő kijelölt a számunkra. Pál így imádkozott: hogy megérthessétek minden nemzetekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának.” (Efézus 3:18). Intim közelségből ismerhetjük meg a Krisztus szeretetét.

Mit jelent a megértés? Felfogást. Isten tudása meghaladja az emberi megértést. Hogy miért? hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. (Efézus 3:19-20) Miféle erő? Az az erő, amely megerősíti a belső embert, az az erő, amely a szeretetben gyökerezik. A szeretetben való meggyökerezés nélkül sohasem tudjuk beteljesíteni azt, amit Isten elrendelt a számunkra.

A szeretetnek kell lennie az első és legfontosabb célunknak és törekvésünknek. Mindenkor a szeretetet kell a cselekedeteink és gondolkodásunk középpontjába állítanunk. A szeretet legyen a legfontosabb küldetésünk, mert Isten azt a parancsolatot adta, hogy szeressünk. Ez az ég és a föld törvénye. Jakab királyi törvénynek nevezi (Jakab 2:8). Ez a szeretet - parancsolat.


A szeretet - parancsolat

Az egyháznak azt a parancsolatot adta Isten, hogy “szeressétek egymást”. Egyszer megkérdeztem Istentől: “Mi a jelentése a parancsolatnak?” Isten azt válaszolta: “A parancsolat egy tőlem jövő parancs, amely elől nem lehet kitérni, és amellyel kapcsolatban nincs választási lehetőség.” Ez tehát a hívőknek adott parancsolat jelentése.

Az 1 János 3:23-ban Isten Igéje azt mondja: ..hogy higyjünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk. Nem azt mondja tehát, hogy talán lehetséges, hogy így történt. Egyenes állítással állunk szemben. Mondhatná valaki azt: “Hát nem tíz parancsolatnak kell engedelmeskednünk?” Nem, tizenegy parancsolatunk van. Nem mentesültünk a többi tíztől, de ha engedelmeskedünk a szeretet parancsolatának, automatikusan betöltjük a többit. (Róma 13:10).

A szeretet szabja meg totális győzelmünket Jézus Krisztusban. Jézus azt mondta: Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ha szeretjük egymást, világosságban járunk (1 János 2:10), és az Ő szeretete kiteljesedik bennünk (1 János 4:12). Akkor ugyanaz a világosság és szeretet fog kiáradni belőlünk, mint amely Istenben van, és ahogy szolgálunk egymás felé testvéri szeretetben, túláradó mértékűvé növekedik bennünk.

Jézus a következő kijelentést tette a János 13:34-ben: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Megkérdezhetnénk, mi ebben az új? III. Mózes 19:18-ban azt mondja az Ige: szeresd a felebarátodat, mint tenmagadat. Amit Jézus új elemként hozzátett ez: szeressétek egymást; a mint én szerettelek titeket. (János 13:34) Ezzel azonban nincs vége. Jézus imádkozott, hogy az a szeretet legyen bennünk, amellyel Isten Őt szerette (János 17:26) Ez azt jelenti, hogy nemcsak a parancsolatot kaptuk meg, amelyet teljesítenünk kell, hanem Istentől megkaptuk azt a képességet is, hogy azzal a szeretettel szeressünk, amely Istenben van.

A Róma 5-ben Isten nekünk adta a szeretetét, és az a szeretet kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által (Róma 5:5,8). Isten szeretete bennünk van. Amikor elfogadjuk Jézust Úrnak az életünkben, Isten lakozást vesz bennünk; és ha Isten bennünk van, akkor az Ő szeretete is bennünk van, mert Ő maga a szeretet. Az újjászületés képessé tett minket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan Isten. Csak az akaratunkon, az elhatározásunkon múlik, milyen szintre fejlődik ki bennünk ez a szeretet.

Az akaratunk határozza meg minden cselekedetünket. Meghatározza sikereinket és a kudarcainkat. Kitárja vagy bezárja a pénzügyi sikerhez vezető ajtót is. Ez határozza meg mik vagyunk és mivé leszünk. Senki sem határozhatja meg az életünket, senki sem dönthet a sorsunkról, csak saját magunk. Egy parancsolat képes arra, hogy elég erősen befolyásolja akaratunkat ahhoz, hogy legyőzze az érzéseket.

Az Úr emlékeztetett engem egy esetre, amely alkalmas az akarat illusztrálására. Amikor még kisfiú voltam, apám nagyon sokat utazott, ezért az a kis idő amit vele tölthettem, nagyon értékes volt a számomra. Apám gyakran mondta: “Korán reggel felkeltelek, és elmegyünk horgászni.” Ettől mindig annyira izgatott lettem, hogy minden rendelkezésre álló időt a horgászbotom ápolásával töltöttem, hogy mire kell, rendben legyen. Semmiről sem akartam megfeledkezni, kikészítettem a ruháimat is, hogy kéznél legyenek. Előfordult, hogy apámnál is korábban keltem, felöltöztem és az ágytakarón fekve vártam, nehogy egyetlen értékes pillanatot is veszítsek, amikor szól, hogy menjünk. Amikor apám szólított, ugrottam, még akkor is ha csak hajnali négy óra volt, fogtam a horgászkellékeket, a dobozt az egyik kezembe, a botot és a hálót a másikba, és már indulhattunk is.

Ha azonban apám előző este azzal jött be a szobámba, hogy: ”Korán reggel felkeltelek és együtt fogunk dolgozni az udvaron”, az már más eset volt. Legalább háromszor kellett szólongatnia, míg felébredtem és kikecmeregtem az ágyból. Mindent kitaláltam, csakhogy kihúzzam magam a munkából. Persze, ha apám, azt mondta volna: ”Hagyd fiam a fűnyírót, menjünk horgászni”, nem kellett volna kétszer mondania. A különbséget az akaratom okozta. Az akaratom, amely folyamatosan kontrollálta, irányította az elmémet és a testemet.

Amikor fiatalemberként futballoztam, egy palackozó üzemben dolgoztam. A csapat egyik tagjának édesapja dolgozott ott, és sokunknak szerezett állást nyaranta. Délutánonként fél négy, négy óra felé azon kezdett járni az eszem, de jó lesz, ha végre kiszabadulok innen, hazamegyek és lefekszem. Más fiúk azt tervezték, szórakozni mennek este. Engem is hívtak, de én azt mondtam nekik, nincs kedvem hozzá, inkább hazamegyek és lefekszem. Azt gondoltam, alig tudom kivárni, hogy hazamehessek végre, lezuhanyozzam és jól kialudjam magam.

A munkaidő vége előtt, öt óra körül, már jobban éreztem magam. Mire megtehettem volna, hogy hazamegyek és lezuhanyozom, azt mondtam magamban: “Majd holnap kialszom magam, ma inkább elmegyek a fiúkkal.” Ez nagyon jó példa arra, hogyan határozza meg az ember akarata a cselekedeteit.

A testünk reagál az akaratunkra. Az akaratunk információt közvetít a szellemünknek, az elménknek és a testünknek. Amikor elhatározzuk például, hogy Isten szeretetében fogunk járni, mert Ő ezt parancsolta nekünk, akkor ez a döntés kiárad a szellemünkbe, az elménkbe és a testünkbe. Akkor pedig világosságban fogunk járni, mivel Ő a világosság.

A szeretet eltökéltsége


Az az ember, aki Istenben, Isten szeretetében jár, és engedi, hogy az kiáradjon belőle, áthatolhatatlan lesz. Az Igében számos férfival és nővel találkozunk, akik olyan dolgokat tettek meg, amit nem tudtak volna Isten szeretetének ereje nélkül véghez vinni.

Egy közeli barátom osztotta meg velem a következő bizonyságot, amelyet most én továbbadok nektek: Ő és a fia együtt dolgoztak. Egy kis traktorral egy fatörzset vontattak. A fa egyszer csak beleakadt valamibe, a traktor pedig felborult. Az apa próbálta kimenteni alóla a bennrekedt fiát, de ő is alácsúszott. Gyorsan kikúszott a másik oldalon, ám ekkor a traktor kigyulladt, és a fia még mindig alatta volt. Az apa a jármű mögé került, megmarkolta a lökhárítóját és minden erejét megfeszítve megpróbálta felemelni a traktort, de nem járt sikerrel. Akkor azt mondta: “Jól van, Istenem, ha valaha is segítesz nekem az életemben, az most lesz”, majd ismét megmarkolta a lökhárítót, felemelte a traktort és kiszabadította a fiát.

Ha ez az ember nem használta volna az akaratát, a fia bennégett volna, és a férfi Istent hibáztatta volna érte. Ő azonban gyakorolta a hatalmát, amellyel hívőként rendelkezett. Hozott egy döntést, hogy megmenti a fia életét. Azt is elhatározta, hogy Istentől kap hatalmat és erőt ehhez, és úgy is lett! Dicsőség Istennek! Szeretném azért hozzátenni, hogy az az ember mindenkor hitben járt, nem csak akkor, amikor bajban volt. Folyamatos közösségben volt az Igével. Ez nagyon fontos.

Isten által készített, Isten által belénk lehelt és vér által megvásárolt akaratunk van, amely ép és egészséges. Használnunk kell azt. Isten megvásárolta és kifizette a szabadításunkat és a földi hatalmunkat. Az a férfi pedig használta ezt az Istentől kapott hatalmat, és az eredmény a fia kiszabadulása volt.

Felépítve szeretetben

A Biblia azt mondja Krisztus testének fel kell építtetnie szeretetben, hogy növekedjék Abban, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, ahogy a hívők szólják az Igét egymásnak szeretetben. (Efézus 4:13, 15,16) Az Újszövetség az Isten világosságában járó Pál, János, Jakab Júdás Péter és mások által lejegyzett igékből áll. Leveleket írtak a gyülekezeteknek, amelyek tagjai épültek az ő szeretetük és hitük által. Amikor pedig egybegyűltek csodálatos dolgok történtek.

Az Efézus 4-ben azt mondja az Ige, hogy Krisztus testének szolgálata az, hogy felépüljön szeretetben. Mindenestől fogva növekednünk kell Jézusban eljutva az Isten Fiának teljességével ékeskedő kornak mértékére. A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Efézus 4:16).

Ez a vers azt mondja, hogy a test részei vagyunk: mi vagyunk az ízületek és az ínszalagok, amelyek szeretetben összetartják azt. Ez azt jelenti, hogy valahányszor felmerülnek a diszharmónia, az egyet nem értés jelei, azonnal elejét kell vennünk. Minden olyan gondolat, tett vagy szó, amely nem szeretetet fejez ki elválaszthat minket egymástól.

Az Efézus 4:11-12 megállapítja: És Ő adott némelyeket apostolokúl, némelyeket prófétákúl, némelyeket evangyélistákúl, némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl: A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére A görög szövegben eredetileg nincs központozás. A fordítón múlott, hogy milyen központozást alkalmaz.

A fenti részlet a következőképpen szól tehát: És Ő adott némelyeket apostolokúl némelyeket prófétákúl némelyeket evangyélistákúl némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl a szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára a Krisztus testének építésére. Ezek az ajándékok tehát a Krisztus testének adattak, azért, hogy tökéletesedjen és felkészülhessen a szolgálatra. A szolgálat pedig a szeretetben való egybeszerkesztődés.

Krisztus testének kétféle szolgálata van: szolgálat a világ felé valamint saját maga felé. Ez utóbbi pedig az, hogy épüljön szeretetben.

A 13-16 vers a következőt mondja: így eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Nem Jézus tartja össze Krisztus testét. Ő már egyszer egybeszerkesztett minket, most pedig mi épülünk fel az Istentől kapott szeretetben. Jegyezzétek meg, hogy a testet ez egyes ízületek munkája tartja össze.

Krisztus teste minden egyes tagjának van feladata ebben. Szólnunk kell Isten világosságát egymásnak, felépítve és táplálva egymást szellemben, amíg mindenestől fogva fel nem növekedünk Jézusban eljutva az Isten Fiának teljességével ékeskedő kornak mértékére.

A Krisztus testének világ felé való szolgálatáról a Filippi 2:14-16 beszél. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, Életnek beszédét tartván elébök.

Elhomályosodott értelem

Az Efézus 4:17-18 azt mondja: Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjök hiábavalóságában. Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennök.

Az Efézusbeliekhez írt levél további fejezetei (a 4. és 5. sőt a 6. fejezet egy része is) azt mondják el, mi homályosítja el az elmét. Minden mérgesség, fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.

A haragtartás a méltóság és a visszafogottság hiánya. A haragtartó ember azt gondolja: „Éppenséggel megbocsáthatok, de sohasem felejtek, bolond lennék, ha megtenném.” Ha hagyod, hogy ez legyen az álláspontod, azzal akarattal azt engeded meg, hogy a Sátán elhomályosítsa a gondolkodásodat. Ha elfogadod a sötétséget, abban is fogsz járni, és megkötözöd Isten kezét. Megszeged Isten szeretetről szóló parancsolatát. Amikor ezt teszed, elidegeníted magad az isteni élettől.

Aztán amikor a helyzet úgy követeli, mert például gyógyulásra van szükséged, nincs élet. Amikor arra lenne szükséged, hogy tudd, mit kell tenned egy bizonyos helyzetben, nincs világosság. Benned van ugyan, de te a halálban jársz. Isten Igéje nem tud kiáradni a szellemedből az elmédbe és a testedbe.

Ha csak néha próbálsz az isteni szeretet parancsolatának megfelelően viselkedni, de közben még mindig viszályban és haragvásban, neheztelésben élsz, nem fog a dolog működni. Pál apostol a korinthusi gyülekezetet szolgálva azt mondta: Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg (1 Korinthus 3:2). A gyülekezetben ugyanis viszály és megosztottság volt. Az elméjük elhomályosult. Nem tudták volna megemészteni a húst, azaz az Igét még magától Pál apostoltól hallva sem.

A viszály elhomályosítja az elmét és a szellemet is, még Isten világosságát is a gyülekezetekben. Valaki azt mondhatja erre: “Azt hittem az az abszolút világosság, amiben semmi homály vagy sötétség sincsen.” Ez az igazság. Vagy azt is mondhatná valaki: “ Azt hittem, az az abszolút szeretet, amiben semmi félelem sincsen.” Ez az igazság.

“Akkor hogyan homályosulhat el?” Kérdezhetné erre az illető. A válasz egyszerű. Nincs akkora sötétség, amely legyőzhetné például egy szobában gyújtott fény erejét. Mindegy milyen sötét lesz, nem tudja semmissé tenni a világosságot. Ha azonban valaki kioltja a fényt (leoltja a villanyt) - az eredmény a sötétség lesz. Ha a viszályt választjuk a szeretet helyett, akkor az akaratunkkal kioltjuk a fényt, a világosságot. Az eredmény pedig a sötétség és a homály lesz.

Amikor akarattal úgy határozunk, hogy Isten világosságában járunk, nincs az a sötétség, amely áthatolhatna rajta. Amikor azonban belépünk a viszály, a diszharmónia, a neheztelés és a félelem felségterületére, Isten világossága eltávozik tőlünk, és bejön a sötétség, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Miénk a választás. Eldönthetjük, hogy világosságban (szeretetben) vagy sötétségben (viszályban, neheztelésben, diszharmóniában) járunk-e. az életet és a halált adtam előtökbe , az áldást és az átkot: válaszd azért az életet...” (V. Mózes 30:19).

Ki választ? Mi. Mi választunk az üdvösségre. Mi választunk, hogy meggyógyulunk-e, és isteni egészségben járunk-e. Mi választunk, hogy Isten szeretetében járunk-e. Ha a szeretet helyett a viszályt, a hit helyett a félelmet, az élet helyett a halált választjuk, a beszédünk az élet és a Názáreti Jézus Krisztus ellen támad. Ilyenkor Istennek már nincs választása. Kioltottuk a fényt, és az eredmény: a sötétség.

Másrészt viszont, a Sátánnak nincs joga ezt a sötétséget megvalósítani az életünkben, ha a megtérés mellett döntöttünk. Fordulj a védőügyvédedhez, Jézus Krisztushoz. Ő bűnné lett azért, hogy mi Isten igazsága lehessünk Őbenne (2 Korinthus 5:21). Ő a mi főpapunk. Ha megvalljuk a bűneinket, Isten hűséges és igazságos, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden bűntől (1 János 1:7). Újra világosság támad.

Ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk kell az életünk folyamán. A Galata 6:8 azt mondja, hogy ha a testnek vetünk, abból aratunk veszedelmet, de ha a szellemnek vetünk, abból aratunk örök életet. Meg kell térnünk mindenből, ami közénk és Isten Igéjének teljes befogadása közé áll. Isten parancsolatát az életünk céljává kell tennünk.

Ha elkezdünk szeretetben járni, a szellemi emberünk fokozatosan asszimilálja azokat az erőket, amelyekre szükségünk van a testünkben és az elménkben, és ezek az erők működésbe is lépnek, amikor szükség van rájuk.

Az isteni élet és Isten világossága a szellemünkben van és kiárad ha hittel kiengedjük. Isten abszolút szeretete teljességre jut bennünk, ha a szeret parancsolatát megtartjuk. Isten szellemünkből kiáradó szeretete pedig gyümölcsöt fog hozni. Ha azt látod, hogy valaki viszálykodik, állj Isten elé és mondd azt: “ Atyám, a Jézus nevében, kérlek, add hogy a te életed, erőd és szereteted kiáradjon ezekre az emberekre. Kérlek, bocsáss meg nekik. Kérlek, add meg ezt nekem. A Jézus nevében elveszem a megbocsátást a számukra, és hált adok Neked érte.” És akkor add át nekik, amit Istentől kaptál. Amikor ezt teszed, olyan kenet alatt mész hozzájuk, hogy az megtöri a viszály erejét, lesöpri a homályt a szemükről és ismét szeretetre indulnak egymás iránt. (1 János 5:16).

A mi gyülekezetünkben úgy állunk ellen a viszálynak, ahogy a betegségnek szokás. Határozottan megtagadjuk, hogy az működhessen közöttünk, hogy erőre kaphasson Kenneth Copeland gyülekezetében. Ilyenkor Isten szeretetről szóló parancsolatának engedelmeskedünk. Ez a szeretet elejét veszi a viszálynak.

Ha abbahagyjuk a viszálykodást, megakadályozzuk a Sátán arra irányuló kísérleteit, hogy eltávolítson minket Isten igéjétől és a szeretetre vonatkozó parancsolatától. Nem is gondolnátok mennyi gond és baj közvetlen kiváltója a viszálykodás. Például a kis dolgoké, amelyekből nem tértünk meg. A nagy dolgok eléggé nyilvánvalóak ahhoz, hogy észrevegyük, és gyorsan megtérjünk belőlük. A kis, mindennapi dolgok, amelyeket társadalom nem is tekint elítélendőnek, azok, amelyekből csak lassan vagy vonakodva térünk meg. Szinte nem is vesszük észre őket, ezért gyakran elmegyünk mellettük. Ha nem fogjuk fel parancsolatnak a szeretetről szóló parancsolatot, soha sem fogjuk észrevenni mindazt a bántást a sok bűnös szót és tettet, amelyet nap mint nap elkövetünk.

Krisztus testében annyira kellene szeretnünk egymást, hogy szinte ne is tudjunk meglenni egymás társasága nélkül. Meg fogunk lepődni, amikor felmegyünk a mennybe. Olyanokkal is fogunk találkozni akikről nem gondoltuk volna, hogy ott viszontlátjuk őket. Eljön a nap, amikor át kell ölelned olyanokat, akiket itt a földön nem szívesen öleltél volna kebledre. Amikor azonban elkövetkezik ez az idő, boldog leszel, hogy megteheted. Most és itt pedig meg kell tanulnod szeretni. Most kell Isten szeretetről szóló parancsolatát betöltenünk hitből és engedelmességből.

A szeretetről szóló parancsolat Isten tökéletes akarata számodra és számomra. Ha betöltjük ezt a parancsolatot, az élet szelleme törvényének engedelmeskedünk, az pedig teljesen kiűzi a bűnt és a halált.

A szeretet közbenjár

Mint Krisztus testének, felelősségünk, hogy Isten szeretetről szóló parancsolatának üzenetét elvigyük az embereknek. Soha sem járunk szeretetben, ha nem nyújtjuk ki a kezünket a bűnösök, a nyomorékok, a vakok és gyengék felé Isten világosságával és szeretetével. Ha szólunk nekik ezekről az erőkről, ők is újjászületnek és győzedelmeskedhetnek. De soha sem érjük el az üzenettel ezeket az embereket, ha egymás iránt szeretetlenek vagyunk!

Annak kell elfogadnunk Isten parancsolatát, ami - a Krisztus testének szóló parancsolatnak. Isten Szelleme összeköt minket, és szoros kapcsolatban és összefonódásban kell élnünk egymással is az Ige által.

Amikor megtanuljuk, hogyan járjunk szeretetben és hogyan járjunk közben imával, elérhetővé tesszük magunkat a Szent Szellem számára. Eljutunk arra pontra, ahol tudni fogjuk, mikor kell egymásért imádkoznunk. A közbenjáró ima folytán pedig az Ige szerint, minden hatalom együttműködik az érdekünkben, mivel Istent szeretjük és ő végzése szerint vagyunk hivatalosak (Róma 8:26-28). Tudni fogod mikor van szükségem imára, és én is tudni fogom, mikor kell, hogy közbenjárjak érted.

Nem igaz az, hogy minden rossz, ami a világon van azon munkálkodik, hogy az Istent szeretőknek a javára legyen. Ezt az Igét gyakran kivették a szövegkörnyezetéből és arra használták, hogy keresztényeket raboljanak ki, csapjanak be és lehetővé tegyék a Sátán számára, hogy szabad prédának tekintse a hívők életét.

Amikor Pál apostol azokat a szavakat írta a római gyülekezetnek, a közbenjáró imára utalt. A Szent Szellemről beszélt, aki a szíveket vizsgálja, ismeri az emberek elméjét és Isten tökéletes akaratának beteljesedéséért jár közben az Ő nevében.

Egy barátommal beszélgettem erről, aki pásztor egy gyülekezetben. Éppen ezt az Igét tanulmányoztuk, amikor a Szent Szellem egyszer csak rám szállt és szólt rajtam keresztül:
„Hát említettem abban a versben az ördögöt? Nem, nem mondtam azt, hogy bármi, amit az ördög tesz, az Isten által elhívottak javára válik. A Krisztus testének dolgairól beszélek itt: Jézus nevéről, a fegyverekről, amelyek rendelkezésünkre állnak a harcban, a Szellem ajándékairól, Isten igéjéről és minden olyan hatalmas dologról, amely kiküldetett a földre, hogy a Krisztus testét erőssé, hatalmassá és győztessé tegye. Ha az én népem tagjai imával közbenjárnak egymásért és szeretik egymást, én is imádkozom a Isten tökéletes akaratának megvalósulásáért a szentek életében, és Krisztus teste együttműködik majd a azoknak a jóvoltáért, akik szeretik Istent, és az ő végzése szerint hivatalosak. Akkor a Sátán gonoszságai nem válnak be.”

Ha annyira szeretünk, hogy hajlandóak vagyunk közbenjárni, akkor felhatalmazzuk Isten Szellemét, hogy cselekedjen. Gondoljunk csak arra mi lenne, ha a több ezer hívő végezné a közbenjárás szolgálatát. Isten Szelleme összekötne minket, mind egyszerre cselekednénk. Hogy nem tudunk erről többet, az azért van mert nem gyakoroltuk az egymás iránti szeretetet, nem fejeztük ki szeretetünket egymás iránt.

Ezt otthon kell elkezdeni. He szeretjük egymás az Isten bennünk marad, és az Ő szeretet teljessé lett bennünk. (1 János 4:12). Gyakorlat teszi a mestert. Soha sem fogunk fejlődni Isten szeretetében, ha nem gyakoroljuk. Amikor elkezded, lehet. hogy botladozol és esetleg el is esel, de térj meg és gyakorolj tovább. A szeretet soha sem keresi, ki a hibás. Bármit képes megtenni a megbocsátásért, mert nem viseli el a viszályt és a neheztelést. Minél többet gyakoroljuk, hogy Isten szeretetről szóló parancsolata szerint éljünk, annál inkább kiárad majd belőlünk Isten világossága. Ha pedig világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1 János 1:7).

Jézus vére megtisztít minden bűntől. Ha Isten világosságában - azaz a szeretetében - járunk, és kísértésbe esünk, hogy bűnt kövessünk el, nem fogunk megbotlani és elesni. Látni fogjuk a sötétséget. A bensőnkben feltámad az élet és pontosan megmutatja, hogy mit tegyünk, és melyik utat válasszuk. Isten világossága kijelenti, hogy az adott helyzetet hogyan kell helyesen kezelni. Az első dolog, amit meg kell kérdeznünk magunktól a kísértések idején tehát nem más mint: Mit tenne a szeretet ebben a helyzetben?

Az egyetlen dolog, ami Isten dicsőségével összeköt minket, az a mi saját elkötelezettségünk az iránt, hogy Isten szeretetről szóló parancsolatát betöltsük. Akaratunkból fakadó döntést kell hoznunk, hogy ebben a szeretetben járunk, függetlenül attól, hogy más megteszi-e vagy sem. Isten akarata az, hogy engedelmeskedjünk a szeretet parancsolatának.

Istennek ez az akarata fejeződik ki a parancsolatban. Ha nem így akarná, akkor nem parancsolta volna meg. El kell hát fogadnunk, úgy ahogy van, és teljesen be kell töltenünk: így szerzünk érvényt az élet törvényének.

Minden cselekedet re létezik egy válaszreakció. Minél jobban szeretem Jézust, annál eltökéltebb leszek, hogy ellene állja a Sátánnak. Mindent megteszek, hogy Isten szeretetének hatalmában járhassak.

Mint Krisztus testének, nekünk annyira meg kell telnünk Isten Igéjével, hogy minden szavuknak, cselekedetüknek és reakciónknak összhangban kell állnia az Igével, és nem a természetes világhoz kell alkalmazkodnia.

Amikor Isten szeretetének hatalmában élünk, veszélyesek leszünk a Sátán számára: amikor hittel cselekszünk, remegni fog mint a kocsonya. Elvesszük tőle mindazt a prédát amit az évek során zsákmányolt. Isten bennünk működő élete, világossága és szeretete szétrombolja a Sátán munkáját és tehetetlenné teszi őt magát. Amikor elhatározzuk, hogy a szeretet parancsolata szerint élünk, Isten egyre inkább ránk ruházhatja a hatalmat. Amikor életünket a szeretet irányítja, Isten prosperitással is megáld minket. A földi életben a bővölködést is az határozza meg, hogy tudunk-e szeretetben maradni a nyomás és a nehéz idők esetén.

Ha Isten szeretetében járunk érvényt szerzünk az élet törvényének. Isten ajándéka az élet, az élet pedig - Jézus. Szeretetben járni tehát az életet jelenti. Itt az ideje, hogy Krisztus teste közösségben legyen Istennel az Ő Igéje által és egymással szeretet által. Helyezzük át a szeretetet a fizikai valóságból, ahol az érzelmeink akadályozzák a működését, a szellemi világba, ahol pusztán azért szeretjük egymást, mert Isten szeret minket, és semmi másért.

Lépjünk be Isten szeretetének természetfeletti, csodálatos birodalmába, és akkor képesek leszünk megtapasztalni és használni Isten természetfeletti erejét, életét és világosságát, amely szétárad bennünk és kiárad belőlünk, hogy betöltsön minden szükséget.


Ima a megváltásért és Szent Szellem keresztségért

Mennyei Atyám, eléd járulok Jézus nevében. Az Igéd azt mondja: mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik (Apcsel. 2:21). Segítségül hívom a neved Uram. Imádkozom, és kérem Jézust, hogy jöjjön be a szívembe, és legyen Úr az életem felett a Róma levél 10:9-10 szerint. Mert ha ta te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Ezt én most megteszem. Megvallom, hogy Jézus az Úr, és szívemből hiszem, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból.

Most azért újjászülettem! Krisztusé vagyok - a Mindenható Isten gyermeke! Megváltást nyertem. Uram, Te azt is mondtad, az Igében: Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik (Lukács 11:13). Én is kérlek, hogy tölts be engem Szent Szellemmel. Tölts be engem Szent Szellem, ahogy dicsérem Istent. Teljesen elfogadom, hogy más nyelveken szóljak, ahogy a Szellem adja nékem szólanom (Apcsel. 2:4).
Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)