Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

IMA


Változásra van szükséged az anyagi életedben? Ez a Biblián alapuló imádság nagy segítséged lesz ebben. Csak egy szellemi alapelvet ne feledj: Isten megáld, hogy te is áldás lehess! Uralkodj te a pénzen, ne az uralkodjon rajtad. Mert a pénz lehet a legkegyetlenebb úr, ha alá veted magad. Ha viszont szabad vagy a pénz szerelmétől, nagyszerű szolga.

IMA:

Atyám, a Te elsőszülött Fiadnak, Jézusnak nevében állok most előtted teljes hittel, Szellemmel teljesen, Jézus hatalmával. Szeretlek Uram, én Istenem teljes szívemből és teljes lelkemből, teljes elmémből és teljes erőmből és teljes vagyonomból. (Mát. 22,37. Márk 12,30. Luk. 10,27)

Abba, Atyám, örökkévaló szerelemmel szeretlek, és szellemben és igazságban imádlak téged. Azzal a szerelemmel szeretlek, amellyel te szereted Jézust, és amely szerelmet bőségesen kiöntöttél a szívembe a gyönyörűséges Szent Szellem által. (Róm. 5,5) Elismerem, Uram, hogy mindenem, amim van, tőled vettem Uram, és a te kezedbe adom most vissza, rendelkezz vele. (1Krón. 29,14)

Atyám, tudom, hogy a tökéletes akaratod a szent gyarapodás az életemre. Legyen meg, teljesedjen be a tökéletes akaratod az életemben, annak minden területére, így a gyarapodásomra és bővölködésemre is. Szent hittel hiszem az Igédet a gyarapodásról, és most a számmal vallást teszek arról, hogy mindaz, amit az Igében tanítasz, a Főpapom és a Szent Szellem közbenjárásával és az angyalok segítségével be is teljesedik az életemben. (Zsid. 4,16)

Eléd járulok azért is, hogy emlékeztesselek a szent Igédre, amit azért küldtél el a szívembe, hogy a hitem által beteljesítsd az életemben. (Ésa. 43,26) Emlékeztetlek Abba, Atyám, Istenem, az Igédre, miszerint meg van írva: Jézus Krisztus gazdag lévén, szegénnyé lett érettem, hogy én az Ő szegénysége által gazdaggá lehessek. Megköszönöm neked, hogy ezt elvégezted és beteljesítetted az életemben. Köszönöm Uram, hogy gazdaggá lettem, mert Te megcselekedted az életemben. (2Kor. 8,9)

Te adtál nekem hatalmat és erőt a gazdagság megszerzésére (5Móz. 8,18), és a Te akaratod, hogy uralkodjak az életben az egy Jézus Krisztus által, a Királyok Királyának hatalma által.
Ezzel a szent hatalommal, amellyel felruháztál, hatalmat veszek most a világ gazdagsága felett, és a hozzám folyó pénzáram felett. (Róm. 5,17) Jézustól rám ruházott hatalommal, Atyám a te színed előtt, a Főpapom, Jézus Krisztusom színe előtt, a Szent Szellem színe előtt, és az anyagi gyarapodásomra kirendelt angyali seregek színe előtt felszólítom a világban kint lévő gazdagságot, a világban áramló pénzfolyamokat, hogy Isten Igéje szerint mindezek hozzám jöjjenek az Úr szolgálatára. (Márk 11,23)

Pénz, halld meg az Úr szolgájának szavát! Pénz, felszólítalak és a hit parancsszavával megparancsolom neked, hogy engedelmeskedj, és Jézus Krisztus Gyülekezeti Testéhez jöjj, nagy gyorsasággal. (Márk 11,23) Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, Isten Igéjével az ajkaimon: Világ gazdagsága, Krisztus Testéhez jössz, Jézus nevében! (Dán. 4,17) Meg van írva: Rendeld el, és meglesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik. (Jób 22,28)

Isten Igéje világosságának fényében, ezen szent rendelet értelmében: Pénz, engedelmeskedsz, és hozzám jössz, Jézus szent nevében. Gazdagság, bővölködés, világ gazdagsága, sötétség kincsei, rejtekhelyek gazdagsága engedelmeskedtek, és hozzám jöttök, Jézus nevében. Mivel semmi kétség nincs a szívemben efelől, ezért meglesz nekem, amit mondtam, Jézus szavaival élve. (Márk 11,23. Luk. 17,6)

Hitem, Isten Igéje szolgájának adattál a szívemben, kelj fel és felövezvén magadat, szolgálj nékem, megcselekedvén a számmal megvallott Igét, nagy gyorsasággal! (Luk. 17,8) Meg van írva: Mivel adtam, nékem is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az én ölembe. Mert azzal a mértékkel mérnek nekem, amellyel én mérek. (Luk. 6,38)

Pénz, felszólítalak, hogy halld meg az Úr szavát! Világ gazdagsága, amint felszólítottalak Jézus nevében, hogy hozzám jössz, úgy engedelmeskedsz is, mert neked is engedned kell az ajkaimról elhangzó Igének, mely minden kétélű kardnál élesebb. Megmondatott: az Úr nékem adja a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait. Hozzám fordul a tenger kincsözöne, és hozzám jön a népek gazdagsága.

Az Úr szemei rajta vannak mindezeken, hogy beteljesedjenek, hogy megtudja az egész világ, hogy az Úr cselekedte mindezt a gazdagságot velem.

Az Úr, aki engem név szerint elhívott, Izraelnek Istene. (Ésa. 45,3. 60,5) Ma, mindenkinek füle hallatára és szeme láttára beteljesedett azon írás is, miszerint meghajolva hozzám jönnek az engem nyomorgatónak fiai, és leborulnak lábaimnál mindazok, akik engem az Úrért gyaláztak, és neveznek engem az Úr városának, Izrael Szentje Sionjának. Mindebben a gazdagságban örökkévaló ékességgé tett engem az Úr, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre. (Ésa. 60,14)

Világban kint lévő pénz: az Úr és a hitem szolgájává tétettél az életemben. Pénz, e szent rendelés értelmében felszabadultál a gonoszok kezéből, és a hit parancsszavára engedelmességben sietve hozzám jössz, a szükségeim betöltésére, és a szolgálat minden munkájára, Jézus mindenható nevében! E szent rendelet értelmében kihirdetem: világban kint lévő gazdagság, az Úr és az Evangélium szolgájává tétettél mostantól mindörökké, Jézus
mindenható nevében!

Egyben megdorgálom a szegénység, a hiány és a félelem szellemét, mindennek nem adok helyet az életemben, mert nem szerepelnek az Úrtól való örökségemben. Megdorgállak és felszólítalak benneteket, távozzatok el az életemből, mert nem vállalok közösséget veletek, hanem ellenállok nektek Jézus nevében. (Jak. 4,7. 1Pét. 5,9)

Ördög, megtiltom az Ige örökérvényűsége és igazsága szerint, hogy egy ujjal is érintsd az anyagi életemet. Megparancsolom, hogy felhagyj szándékaiddal, minden jelenleg folyó gonosz munkádnak megálljt parancsolok, jelenre és jövőre vonatkozó minden tervedet megkötöm és Jézus nevével megsemmisítem. A gonoszságoddal szőtt szálakat levágom az anyagi életemről! Megtiltom, hogy lopj tőlem, megtiltom, hogy az anyagi javaimat érintsd, Jézus nevében!

Nagy örömömre szolgál, hogy kijelenthetem feletted: A jövőre vonatkozó minden terved megsemmisült az életemben, Jézus nevében! (Jak. 4,7. 1Pét. 5,9) Figyelmeztetlek, és egyben kényszerítelek az Úr Jézus nevében, hogy mindazt, amit eddig elloptál tőlem, hétszeresen kell letenned a lábam elé, és ezen felül, mivel rajtakapattál, a te házadnak egész vagyonát köteles vagy átadni nekem, mert így van megírva a Szent Írásokban! (Péld. 6,31)

Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, akik figyelmeztek az Ige hangzatára, akik teljesítitek az Ő parancsait, hallgatván és figyelmezvén az Ő rendeletének szavára, az Úrnak minden angyali serege, hatalmas erejű szolgái az Úrnak, és szolgái az üdvösség örököseinek:
menjetek ki, és hozzátok be a számomra szükséges anyagiakat, Jézus nevében, Isten dicsőségére és minden anyagi szükségem betöltésére. (Zsolt. 103,20. 21. Zsid. 1,14)

Drága Jézusom, hű Főpapom, hálát adok azért, hogy te továbbra is magot szolgáltatsz nekem a magvetéshez, és megsokasítod minden vetésemet, amint meg van írva, ezért a tőled elrendelt gazdagságban folytonosan növekszem. (2Kor. 9,10)

Atyám, tudom, hogy nincs akadálya az életemben az áldások beteljesedésének, mivel jó sáfára vagyok a rám bízott anyagi javaknak, így a gazdagságom folytonosan növekszik, és ráadást is mérnek nekem. ( Luk. 16,12)

Hálát adok neked, Atyám, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén, szegénnyé lett érettem, hogy én az Ő szegénysége által gazdaggá lehessek. Megköszönöm és hálával áldozom neked, Atyám, hogy ezt elvégezted és beteljesítetted az életemben. Áldott légy Atyám, hogy mindezt megcselekedted az életemben. Kegyelmedből gazdaggá lettem. (2Kor. 8,9) Az új teremtés minden áldása beteljesedik az életemben a Krisztus Jézusban, mert Atyám megáldottál minden áldással és egyben áldássá tettél mások számára.

Tudom, hogy az Úr áldása, az gazdagít meg, és nem ad hozzá nyomorúságot és fáradságot. Az áldások a Szellem olajában uralkodnak az életem felett, és Isten kegyelméből megteljesednek rajtam. (2Kor. 5,17. Ef. 1,3. 1Móz. 12,2. Péld. 10,22) Megelégítesz engem még az ínség napjaiban is, asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam. A drágaságot nevetem, mert a te kegyelmedből túlcsorduló bőségben és beteljesedésben élek életem minden napján. Jézus Krisztusban beteljesedtem az Istennek egész teljességével, az új teremtés minden áldásával. (Zsolt. 23,5. 6. Jób 5,22. Ján. 10,10. Kol. 2,10)

Atyám, imádattal hódolok előtted, mert hatalmas vagy arra, hogy rám áraszd minden kegyelmedet; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségem legyen, minden jótéteményre
bőségben legyek. Amint meg van írva, úgy meg is cselekedted: Szórtál, adtál a szegényeknek; a Te megigazultságod örökké megmarad. Atyám, Te, aki magot szolgáltatsz a magvetőnek, és kenyeret is szolgáltatsz mellé eleségül, bizony megsokasítod az én vetéseimet is, és megnöveled az én megigazultságomnak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjak a teljes jószívűségre, amely általam hálaadást szerez neked, Istenem.

Az én gazdagságom a magvetés szellemi törvényével jön hozzám, és tudom, hogy az adakozásaim tisztének szolgálata sok hálaadással bőséges az Isten előtt. A rajtam való bőséges kegyelmed miatt adakozó jószívűséget öltök magamra, Atyám, Jézus nevében, hogy legyen ez kedves illat előtted, és gyönyörködhess bennem. Bátran vetem a víz színére a kenyeremet, mert jól tudom, hogy bőségesen jön vissza hozzám, mert nagy felettem, Uram, az irgalmad és kegyelmed.
(2Kor. 9,8-15. Préd. 11,1) Ámen.
Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)