Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

ELŐSZÓ a bővített Bibliához

Az oldalon egy magyar "bővített" Biblia egyes részeit, olvashatjátok, amelyek a sok hazai fordítású Bibliából állnak össze egy egésszé. Édesanyám, Mária dolgozik rajta sok-sok hónapja, éve. Semmit sem adott hozzá, és nem vett el belőle. Viszont így sokkal érthetőbb és értelmezhetőbb azok számára is, akik csak ritkán olvassák a Könyvet, vagy akik még elő sem vették eddig. Sőt, meglepetést tartogat azoknak is, akik nap mint nap forgatjátok.


4. Zsoltár - Bővített Biblia Melléklet

ESTI IMA [Szabadulásért való könyörgés

Zsolt 4,1 A karvezetőnek, (éneklőmesternek; végig éneklendő) húros hangszerre (hegedűre; hárfára; neginóthra)] - Dávid zsoltára.

Zsolt 4,2 Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak (dikaioszüné: megigazulásomnak) Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam (a nyomorúságban vidámíts meg engemet; Szorult helyzetemből adj nekem kiutat; a szorongásban tágíts rajtam) és halld meg az én imádságomat! [Más fordításban: Ha hozzád kiáltok, meghallgatsz, Istenem, te, aki igazságot szolgáltatsz nekem. Megsegítettél szorongattatásomban (thlipszisz: nyomás, szorítás; szorongattatás; szorult helyzet; /lelki-szellemi értelemben is/; szorongatott helyzet, gyötrődés /testileg/; nyomorgatás, nyomorúság, elnyomás, gyötrés, megpróbáltatás), könyörülj rajtam és hallgasd (halld) meg imám! (könyörgésem)]

Zsolt. 4,3 „Emberek fiai (ti emberek, meddig marad kemény a szívetek)! Meddig lesz gyalázatban (meddig gyalázzátok) az én dicsőségem? Meddig szerettek hiábavalóságot [tartjátok többre az üres (tartalom nélküli) beszédet, ami haszontalan, miért elégedtek meg az ostobasággal], és kerestek hazugságot (meddig törekedtek még hazugságra, álnokságra)? Szela

Zsolt. 4,4 „Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé (magának) választott (engem) az Úr (kinek kedves vagyok, csodálatossá tette az ő szentjét); meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok (és csodákat tesz hívével, a hűségessel, szentjével)!

Zsolt. 4.5 Haragudjatok (ha felindultok is), de ne vétkezzetek [Rettegjetek hát és kerüljétek a bűnt (a céltévesztést)]. Beszéljetek szívetekkel (bensőtökkel) a ti ágyasházatokban. [gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, vegyétek ezt jól fontolóra (és rejtsétek azt) szívetekben (bensőtökben), és amit szívetekben (bensőtökben) mondotok, nyughelyeiteken bánjátok meg] és csillapodjatok (le, és békéljetek meg, nyugovóra térvén teremtsetek csendet és elmélkedjetek)! Szela

Zsolt. 4.6 Igazságnak áldozatával áldozzatok [hozzatok méltó (igaz) áldozatot], és bízzatok (bizalmatokat vessétek) az Úrban (elpidzó: reménységgel várjatok az Úrra]

Zsolt. 4,7 Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? (ki fordul még jóval felénk? Bár jó napokat látnánk) Hozd fel (ragyogtasd) reánk (fordítsd felénk) arcodnak világosságát, oh Uram! (Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága; Ragyogtasd ránk jelként arcod fényességét)

Zsolt. 4,8 Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. [te örömmel töltöd el szívemet, sokkal inkább mintha, bőségben volna (bőven teremne) bor és búza (olajuk gyümölcsével lettek ők gazdagok)]

Zsolt. 4,9 Békességben fekszem le és legott (békében) elaluszom; (és megnyugszom) mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. (mert csak te adod meg, hogy biztonságban élhessek; mert te, Uram, különösen megerősítettél a reménységben engem)

Tovább a Mellékelthez>>
Zsolt 3,1 Dávid [jelentése: szeretett, szerető; összekötő, egyesítő; főember] zsoltára [abból az időből, amikor menekült]; fia, Absolon [héber jelentése: az atya jólét] elől való futásakor

Zsolt. 3,2 Uram! Mennyire megsokasodtak [számosak] ellenségeim [szorongatóim]! Sokan vannak a reám támadók! [Mennyien fordulnak (szorongatnak; gyötörnek, zaklatnak, kelnek föl) ellenem]

Zsolt 3,3 Hányan [sokan] mondják rólam [felőlem]: „Nincs menedéke [nincs számára segítség (szabadulás; oltalom, védelem)] Istenénél!

Zsolt 3,4 De te, [oh] Uram, azért védőpajzsom [oltalmazóm] vagy, te vagy dicsőségem, csüggedt fejem fölemeled. [felmagasztalod]

Zsolt 3,5 Hangos szóval kiáltottam [(kradzó): rikolt, sikít, felkiált, esedezik] az Úrhoz, s ő meghallgatott szent(sége) hegyéről

Zsolt 3,6 Én lefekszem [nyugovóra térek] és elalszom [mély álomban merültem]; felébredek [de fölkeltem ismét], mert az Úr támogat [oltalmaz; megtart; fölkarol] engem [mert az Úr a gyámolom]

Zsolt 3,7 Nem félek [ijedek, rémülök, riadok meg] sok ezernyi néptől sem, amely köröskörül felállott ellenem (ha ellenségesen körülvesznek, rám törnek, mindenfelől megkörnyékeznek)

Zsolt 3,8 Kelj fel Uram, tarts meg engem [állj mellém, adj szabadulást] Istenem, mert te verted [csaptad] arcul minden ellenségemet; a gonoszok [leselkedők, istentelenek, kik ok nélkül ellenkeztek velem] fogait összetörted [kitörted]

Zsolt 3,9 Az Úré [az Úrtól jön] a szabadítás [a segítség, megmentés, oltalom, védelem, az üdvösség]; legyen a te népeden a te áldásod
Szela

Tovább a Melléklethez>>


Máté evangélium


...Mát. 1,18 A Jézus Krisztus születése [eredete (világrajövetele)] pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek [egyesültek] volna, viselősnek [várandósnak] találtaték a Szent Szellemtől.

Mát. 1,19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz [megigazult vagy megigazított, igaznak nyilvánított volt, aki Isten rendelésével egyező, „jogrendjéhez” igazodó] ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni [a nyilvánosság előtt megszégyeníteni; (megalázásnak kitenni) rossz hírbe hozni], el akarta őt titkon bocsátani. [szabadon akarta bocsátani]

Mát. 1,20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta [ezeket forgatta szívében; (ezen töprengett, tűnődött)]: ímé az Úrnak angyala (hírvivő követe) álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtől van az.

Mát. 1,21 Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak [héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó], mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. (hamartia = céltévesztésből) [mert Ő a szódzó, vagyis Üdvözítő, Aki bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből; mindenfajta problémából, bajból). Megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/; oltalmazást; biztonságot. Állandóságot; jólétet (bővölködés anyagi és szellemi javakban); jóllétet (egészséget); boldogságot, megtartatást szerez)]

Mát. 1,22 Mindez pedig azért lőn [történt], hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:

Mát. 1,23 Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten
Mát. 1,24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta [meghagyta (elrendelte)] vala néki, és feleségét magához vevé. [hazavitte (meny)asszonyát]

Mát. 1,25 És nem ismeré őt [de nem érintette addig], míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.
Tovább>>Vissza a lap tetejére>>


Máté evangélium - Melléklet

Máté 1. Jézus Krisztus származása és születése.

Mát. 1,1 Jézus [héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó] Krisztusnak [a felkent], Dávid [szeretett, szerető; összekötő, egyesítő;] fiának*Ábrahám [sokaság atyja] fiának** nemzetségéről való könyv.

*A próféták mind Őróla – a Dávidnak adott magról – szólnak: „Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot, és igazságot cselekszik e földön” (Jer. 23,5) „Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét” (Luk. 1.32) Őbenne teljesedtek be a Dávidnak adott próféciák: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva” (Luk. 1,68-70) A feltámadott Úr is így jelenti ki magát: „Én Jézus… vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag” (Jel. 22,16)

**Ő az a „Mag” amelyet már Ábrahám is megkapott: „Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus” (Gal. 3,16) A Lukács írása szerinti Evangélium az Úr Jézus származását Énóson. Séthen és Ádámon keresztül vezeti vissza Istenhez, aki az Ádám céltévesztése után már megígérte a „Magot” (1 Móz. 3,15): „Ez Énósé (héb. ember, aki ellankadt; beteg, gyenge; halandó), ez Sethé (kárpótlás; elrendelt, odahelyezett), ez Ádámé (h. 'ádám = ember. a (vörös) földből való ember), ez pedig az Istené” (Luk. 3,38)
Tovább>>1.Dicsérjétek az Urat! [dicsérjétek Jah(vét)!, Halleluja!] Áldott, boldog, szerencsés, és irigylésre méltó (a legteljesebb mértékben boldog; szerencsés, jómódú) az, aki féli az Urat, dicséri, és imádja Őt. Aki nagy [rendkívül(-i módon), nagymértékben, erősen, nagyon] örömét leli az Ő parancsolataiban [utasítás]. 2. Az Ő szellemi leszármazottai (az újjászületettek) hatalmasak [erős, képes] lesznek a földön, és az igaznak a generációja áldott lesz. 3. Bővölködés és jóllét van az Ő házában, és az Ő igazsága (igazságosság, jogosság) örökké tart.

4. Világosság, fény ragyog fel a sötétségben (homály) az igaz (kegyelmes, szeretettel teli és igazságos, megigazult) számára. 5. Jól van a dolga annak, aki nagyvonalú és kölcsön ad [együtt érez, megszán], aki a dolgait igazságban intézi. 6. Sohasem fog elmozdulni [nem inog meg, rendíthetetlen], a kompromisszumok nélküli igaz, igazságos, aki helyesen áll az Istennel, örökkévaló emlékezetben lesz. 7. A gonosz hírek miatt nem aggódik, a szíve szilárd, bízik, rátámaszkodik, bizalma az Úrban van. 8. Szíve megalapozott és szilárd [rögzít, erősít, megalapoz, rendíthetetlen], és nem aggódik [fél], amíg vár, hogy meglássa a kívánsága beteljesülését az ellenségein [ellenség, ellenfél, különösen sátán].

9. Szabadon osztogatott és adott [elfecsérel, szétszór, azaz elpazarol, eltékozol, bőkezű] a szegényeknek [éhező, rászoruló] és a szükségekre, az ő igaz volta, és az Istennel való igaz állapota örökké tartó, és szarva felemeltetik tiszteletben [dicsőség (mint ami nagyon nyilvánvaló), méltóság, megbecsülés]. 10. A gonosz [bűnös, céltévesztett] látni fogja ezt, és megkeseredik, dühös lesz, csikorgatni fogja a fogait és eltűnik keserűségében. A gonosz kívánsága [vágyódása, epekedése] megsemmisül és semmivé lesz [elolvad].

- Ez egy nevezetes zsoltár, 22 sor és minden sora a zsidó abc betűivel kezdődik. Hasonlóan a 111. Zsoltárhoz, de míg az a szent Istennek állít tiszteletet, ez a szent embernek.

- Gyönyörűsége= hafet, örülni valamiben, valami felé fordulni, örömmel valaminek odaszánni magát, szeretni és kívánni. Prófétikus neve ez Izraelnek, mert az Úr az Ő népében és földjében talál gyönyörűséget, nagyon kívánatos az Ő szemeiben.
Itt egy áldott egyén talál örömöt Isten parancsolataiban, nagyon kívánatosnak és tetszetősnek találja azt.

- 112,9: osztogat, adakozik a szegényeknek... osztogat= 2 Kor.9,9-ben is szerepel, itt Pál apostol bátorítja a keresztény jótékonyságot. Az Ószövetségben a szarv szimbolizálja a társadalmi helyzetet.

- 112,10 dühöng, megkeseredik=ha valaki azt választja, hogy nem adakozó életet él, annak a konzekvenciáit várhatja.


2. Zsoltár - Bővített Biblia

Zsolt 2,1 Miért háborognak [dühösködnek; tombolnak; agyarkodnak; dühöngnek; zúgolódnak; morognak; miért fennhéjázók] a nemzetek [pogányok]? A népek miért kovácsolnak [gondolnak; terveznek] hiú [céltalan; sikertelen; üres; hiábavaló; semmit érő; haszontalan] terveket?

Zsolt 2,2 A föld királyai fölkelnek, [felkerekednek; összegyűlnek; fölállnak] nagyjai [a fejedelmek] összeesküsznek [együtt tanácskoznak; egybegyűlnek] az Úr ellen és Fölkentje [Krisztusa] ellen

Zsolt 2,3 „Törjük össze [szaggassuk le] bilincsüket, tépjük szét [dobjuk le (rázzuk le) magunkról; szakítsuk széjjel] rabláncukat! [köteleiket; igájukat]

Zsolt 2,4 Aki az égben [mennyekben] lakik, az mosolyog [nevet] rajtuk, kineveti [megcsúfolja; kigúnyolja] őket az Úr

Zsolt 2,5 De egyszer majd [izzó] haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk. [Majd szól nékik és megrettenti (megrémíti; megháborítja; szétzavarja) őket gerjedelmében; (búsulásában; bosszúságában)]
Folytatás (A mellékletet is itt találod.)>>


121. Zsoltár


Isten a segítsége azoknak, akik Őt keresik.

Felemelem a szemeimet [tekintetemet] a hegy[ek]re, a Jeruzsálem körüli hegyekre, a szent Sion hegyére, és Mórija hegyére. Innen jön az én segítségem?

Az én segítségem az Úrtól jön [érkezik], aki teremtette a mennyet és a földet. Ő nem fogja megengedni, hogy a lábad megcsússzon és meginogjon.

Ő megtart téged, nem szunyókál, szundít, nem szendereg (szunnyad) [nem késlekedik] [semmiképpen nem, soha, nem semmi esetre].

Íme [lám], Ő az, aki megtartja Izraelt [jelentése: Isten győzedelmeskedik], se nem szunyókál, se nem alszik [semmiképpen nem, soha, semmi esetre].
Folytatás>>


Bővített Biblia

1 Korinthus levél

Részlet a 15. fejezetből:
FELTÁMADÁS


A halált az Úr Jézus legyőzte, és megszabadította azokat, akik Őbenne bíznak, a halálfélelemtől. A halál és a feltámadás témaköre mégis mindannyiunk számára húsbavágó. Ezért különösen figyelmetekbe ajánlom Pál apostolnak ezeket a szavait, a görög eredetivel kiegészítve. Nagy reménységet ad!

....
1 Kor. 15,3 Mert azt adtam előtökbe [erre tanítottalak] főképpen [elsősorban azt hagytam rátok], amit én is úgy vettem [amit magam is kaptam; (melyet én is tanultam)], hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért [(hamartia): céltévesztésünkért] az írások szerint

1 Kor. 15,4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott [életre kelt] a harmadik napon az írások szerint

1 Kor. 15,5 És hogy megjelent Kéfásnak [Péternek]; azután a tizenkettőnek

1 Kor. 15,6 Azután megjelent [láthatóvá lett; megmutatta magát] több mint ötszáz atyafinak [testvérnek] egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek [megmaradtak], némelyek azonban el is aludtak; [meghaltak; elhunytak; elszenderültek]

1 Kor. 15,7 Azután megjelent Jakabnak [jelentése: mást kiszorító]; azután mind az [összes] apostoloknak

.....
1 Kor. 15,12 Ha azért Krisztusról hirdettetik [prédikáljuk], hogy a halottak közül feltámadott [életre kelt; (hogy a halottak közül való feltámadása megtörtént)], mimódon mondják [hogyan állíthatják] némelyek [egyesek] köztetek [közületek], hogy nincs halottak feltámadása?

1 Kor. 15,13 Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. [nem kelt életre]

1 Kor. 15,14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott [nem kelt életre], akkor hiábavaló [üres; semmit érő; haszontalan; alaptalan] a mi prédikálásunk [nincs értelme a mi igehirdetésünknek], de hiábavaló a ti hitetek is. [s nincs értelme a ti hiteteknek sem]

1 Kor. 15,15 Sőt [ráadásul még] az Isten hamis bizonyságtevőinek [tanúinak] is találtatunk [bizonyulunk], mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk [mert Istenről azt tanúsítjuk], hogy feltámasztotta [életre keltette] a Krisztust; akit nem támasztott fel [nem keltett életre], ha csakugyan [egyáltalán] nem támadnak fel [kelnek életre] a halottak

1 Kor. 15,16 Mert ha a halottak fel nem támadnak [nem kelnek életre], a Krisztus sem támadott fel. [feltámadása; életre keltése sem történt meg]

1 Kor. 15,17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott [nem kelt életre; feltámadása nem történt meg], hiábavaló [semmit sem ér; haszontalan; fölösleges, üres, értéktelen] a ti hitetek; [mert] még [mindig] bűneitekben [céltévesztésben] vagytok.

1 Kor. 15,18 Akik a Krisztusban elaludtak [haltak meg; hunytak el; elszenderültek] azok is elvesztek tehát.

1 Kor. 15,19 Ha csak ebben az életben (élet időben, létezésben) reménykedünk [elváróan] a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak [szánalomra méltóbbak] vagyunk.

1 Kor. 15,20 Ámde Krisztus feltámadott [életre kelt] a halottak közül [halottaiból elsőként], zsengéjük lőn [lett] azoknak, akik elaludtak [mint az elhunytak (elszenderültek) első zsengéje].
Tovább>>


MELLÉKLET

1 Korinthus levél - MELLÉKLETTEL

1 Kor. 11,3 "Akarom pedig, [Szeretném azonban] hogy tudjátok, [ha megértenétek; tudatában legyetek] hogy minden férfiúnak [(ánér): - férfi (a szó szoros értelmében: a férfi, mint egyed). de jelenti az érettkoru embert is], feje [(kephalé): - fej (mint a legkönnyebben megragadható testrész), szó szerint vagy átvitt értelemben. Valaminek az eredete, forrása; fő; vezető. Itt a közvetlen függőség jelképe] a Krisztus [Felkent]; az asszonynak [(güné): nőnemű emberi lény. A latin Vulgata a mulier szót használja, amelynek jelentése: nő, asszony: mint az emberi nem gyengébbik fele, többnyire szellemi tekintetben a női jellemet és modort jelöli] feje pedig a férfiú; [a nőnek feje azonban a férj] a Krisztusnak feje pedig az Isten*

*És hogy ez mit jelent a gyakorlatban, arról így szól a Szent Szellem: „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte” (Eféz. 5,22-25) „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák [keserű kedvűek]” (Kol. 3,18-19)

Tovább>>Vissza a lap tetejére<<


Bővített Biblia - A házasságról

1 Korinthus 7. fejezet

A 7. fejezet különösen érdekes és elgondolkoztató a házaspárok, vagy házasulandók számára, mert egészen gyakorlati tanácsokkal látja el őket. Ugyanakkor kicsit más megvilágításban, mélyrehatóbban bontja ki a férj és a feleség egymáshoz való kapcsolatát is.
Tovább>>


Bővített Biblia

1 Korinthus 7.fejezet Melléklettel

1 Kor. 7,3 A feleségének [asszonynak] adja meg a férj [amivel tartozik] a köteles jóakaratot; [teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben]* hasonlóképpen a feleség [asszony] is [ugyanazt] a férjének.

*A férfiakhoz így beszél a Szent Szellem: „A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb (erőtlenebb) edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak” (1 Pét. 3,7) „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte” (Eféz. 5,25)
Tovább>>Vissza a lap tetejére<<


Bővített Biblia

2 Timótheus levél

2 Tim. 1,1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola (aposztolosz: valahova hivatalosan, konkrét megbízással elküldött, kiküldött személy, aki az Úr Jézus hatalmával szól és cselekszik; teljhatalmú megbízott. hírvivője, küldötte), Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,
2 Tim. 1,2 Timótheusnak (jelentése: valaki, aki Istent tiszteli; istenfélő), az én szeretett fiamnak: kegyelem (kharisz: Isten jóindulata, kedvezése, jóindulatú gondoskodása az ember iránt;az emberért, az emberen, és az emberben), irgalmasság [könyörület, gyengéd, szerető, irgalom], békesség [’tökéletes, sértetlen’ = az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás, mégpedig mind az egyén, mind a közösség vonatkozásában] az Atya Istentől (Istentől, a mi Atyánktól) és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
Tovább>>


91. Zsoltár

Isten védőszárnya alatt

91,1 Aki a Felséges (Magasságos, Isten) titkos helyén [takarás, búvóhely, menedék, oltalom] lakik (folyamatosan tartózkodik), megmarad stabilnak, megállapodottnak és szilárd alapokon állónak a Mindenható (El Shaddai) árnyékában (mint védelem), Akinek az erejét (hatalmát) semmilyen gonosz, rosszakaró ellenfél nem tudja visszatartani.
Tovább>>Vissza a lap tetejére>>


Bibliai GONDOLATÉBRESZTŐ - göröggel bővített

1 Péter levél

1Péter levél 4:1 "Minthogy azért (miután, mivel) Krisztus (hús)testileg (testi életében) (hústól) szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is (ugyan)azzal a gondolattal (ugyanannak az érzületnek fegyverzetét öltsétek magatokra), hogy aki (hús)testileg (hústól) (testi életében) szenved, megszűnik (megáll, abbahagy, azaz megfékez, végére jár, megszűnik, tartózkodik) a bűntől (szakított a bűnnel) (arra megszűnt a vétek hatást gyakorolni),
1Pét 4:2 Hogy többé ne embereknek kívánságai (érzékiség, vágy, epekedés) (emberi vágyak, szenvedélyek), hanem Isten akarata szerint (akaratának megfelelően) (akaratától [vágy, tetszés] ösztönözve) éljétek a (hús)testben hátralevő időt." A teljes első Péter levelet olvashatod göröggel bővítve, több fordítás összedolgozásával. Tovább>>vissza a lap tetejére<<


bővített Biblia

1. Zsoltár

A két út
Egy könnyebben olvasható, de mégis az ige mondanivalóját jobban kibontó "változat", amelynek a többihez hasonlóan a különböző magyar fordítás az alapja.

Érdekesség: a Zsoltárok könyve a Biblia közepén levő könyv, mely az 1. Zsoltárral úgy kezdődik, hogy BOLDOG AZ AZ EMBER... Az első Zsoltár egy boldogság-Zsoltár. Leírja, hogyan tudsz boldog, azaz áldott ember lenni, és a feltételeket is tudatja. Tovább>>


bővített Biblia

1. Zsoltár MELLÉKLETTEL

A két út
A melléklettel, vagyis kapcsolódó igékkel bővített Zsoltár még sokat mondóbb. Érdemes "végigrágnod" magad rajta. Tovább>>


AMPLIFIED BIBLE SZERINTI FORDÍTÁS

1 Zsoltár Amplified Biblia szerinti fordítása

Az 1 Zsoltár magyar fordítása az angol Amplified (bővített) Bible szerint, szintén könnyen olvasható, az ige mondanivalóját azonban még érthetőbbé teszi. A magyarázat a Spirit-fild angol nyelvű Biblia kapcsolódó részének magyarítása.

Érdekességként jegyzem meg, talán sokan nem tudjátok, hogy az Amplified Biblia görög és héber nyelvről való fordításán egy több tagból álló team 50 éven át, tehát egy egész emberöltőn keresztül dolgozott. Jellemzője, hogy az Úrra figyelve a bővített jelentéstartalommal fordították le azon igéket, amelyeknek az eredeti nyelveken több jelentésük is van. Tovább>>vissza a lap tetejére<<


Görög jelentéssel bővítve

34.Zsoltár

Zsoltár 34,6: "Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt."
Ez a szegény kiáltott, (a szó szoros értelmében: "károg" mint a hollók, vagy rikolt, vagyis hangosan kiált, hív, sikít, felkiált, esedezik, ordít.)

Itt olvashatod a 34,7 Zsoltárverset göröggel bővítve, és magát a teljes 34. Zsoltárt az Amplified Bible fordítással. Tovább>>Bővített Biblia

Rómaiaknak írt levél

Róm 1,1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, [rabszolgája] meghívott [elhívott] apostol, akit az Isten kiválasztott [elválasztott; elkülönített, vagyis külön választott a világi, tisztátalan, szentségtelen dolgoktól] evangéliumának [Örömhírének; győzelmi hírének; a győzelmes hadvezérről szóló jó hírnek] hirdetésére, [prédikálására]
Róm. 1,2 Melyet eleve [előre] megígért az ő prófétái által a szentírásokban,
Róm 1,3 Fiáról, Jézus Krisztusról (héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó), a mi Urunkról. Ő (hús)test szerint Dávid nemzetségéből [magvából] született,
Róm. 1,4 Aki megbizonyíttatott [kijelentetett; lett rendelve] hatalmasan [hatalmas erővel] Isten Fiának a szentség Szelleme [Szent Szellem] szerint, a halálból [halottak közül] való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől,
Róm. 1,5 Aki által vettük [nyertük; kaptuk] a kegyelmet és az apostolságot [apostoli küldetést; megbízást] a hitben való engedelmességnek okáért, [hogy a hitnek minden nemzet meghódoljon] minden pogányok [nép; nemzet] között, [munkálkodjunk; hívjunk fel] az ő nevéért; [neve dicsőségére]
Tovább>>


MELLÉKLET - Bővített Biblia

Rómaiaknak írt levél - Melléklet

Róm. 1,5 Aki által vettük [nyertük; kaptuk] a kegyelmet és az apostolságot [apostoli küldetést; megbízást] a hitben való engedelmességnek okáért, [hogy a hitnek minden nemzet meghódoljon] minden pogányok [nép; nemzet] között, [munkálkodjunk; hívjunk fel] az ő nevéért; [neve dicsőségére]*

*Az apostol bizonyságtétele elhívásáról, és feladatáról: „Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; Ennek (az Evangéliumnak) lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. „… Aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét” (Eféz. 3,8.1-2.7;Kol. 1,25) És: „Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége” (Eféz 3,10)
Tovább>>Vissza a lap tetejére>>


A Bibliát igazoló régészeti felfedezés


A Vörös-tengeri átkelés bizonyítéka

Az exodus útvonalát megerősítő felfedezést búvároknak köszönhetjük, akik korallal borított csontokat és harciszekér-maradványokat találtak az Aqaba-öbölben.

Az isteni közbeavatkozás egyik legmegrázóbb leírását a Bibliában találjuk, amely a zsidók Egyiptomból való kijövetelét beszéli el.

Az, hogy az egész egyiptomi hadsereg ezt követően a Vörös-tenger vizébe fúlt, semmiképp sem nevezhető lényegtelen eseménynek, és ennek megerősítése tagadhatatlan bizonyíték arra, hogy a Biblia beszámolója valóban hiteles. Évek során számos búvár kutatta át a Szuezi öblöt tárgyi leletekért, hogy a bibliai történetet igazolja, ám hiába. De ha pontosan követjük az exodusról szóló bibliai és történelmi feljegyzéseket, eljutunk Nuweibába, egy hosszú tengerparti sávhoz az Aqaba-öbölben, ahogyan azt Ron Wyatt fedezte fel 1978-ban.

Többszöri merüléseket hajtottak végre 18 m-től 60 m-ig egy 2.5 kilométeres szakaszon, mely során a tengerfenéken széjjel heverő harciszekér-darabokat találtak. A leletek között találunk kerekeket, szekértörzset, ló és emberi csontokat. A búvárok rábukkantak egy roncsra is a Szaudi partokon, Nuweibával szemben.
Tovább a teljes cikkhez>>


BIBLIA

Az ÉLET BESZÉDE

Bibliatanulmányozás? Az meg minek...? Miért lenne arra szükség, hogy a Bibliát kutassuk? – hallottam a minap. - Hiszen ott van nekünk a Károli fordítás, az elegendő! Csak megzavarná az embert a sok fordítás, vagy pláne ha az eredeti nyelveken olvasnánk a Bibliát, még akkor is, ha a létező angol vagy magyar programokat is alkalmaznánk ehhez!

Igaza van az így vélekedőnek? Forduljunk a Bibliához: az Úrnak is az a kedves, sőt, arra hív, szólít fel, szinte az egész Bibliából visszaköszön Istennek az az akarata, hogy minél jobban ismerjük meg Őt - ami viszont elképzelhetetlen az Ige tanulmányozása nélkül. Ha mélyre akarunk ásni az Élet beszédében azért, hogy ne homokra, hanem kősziklára építsük a házunkat, ami ugye a viharban nem dől össze, szükséges, hogy azt a gazdag jelentéstartalmat, amit pl. az Újszövetség eredeti nyelve, a görög nyelv hordoz, megismerjük.

Lehetetlen is lenne felsorolni minden idevágó igét, csak kiragadott példaként nézzük meg a 119. Zsoltár egyik versét. Ez a zsoltár egyébként a Biblia leghosszabb, 176 versből álló zsoltára, és majd’ minden versében szó esik Isten beszédéről, törvényéről, parancsolatáról – arra szólítva, buzdítva, intve, hogy a hívő embernek ez legyen az élete középpontja, és mérőzsinórja.

Zsoltár 119,130: A te beszéded megnyilatkozása (megnyitás, kitárulkozás, kibontakozás) világosságot ad (megvilágít, fénybe borít, világosságra hoz, világosságot ad, láthatóvá tesz), [és] oktatja (ért, megért, felfog, megkülönböztet, meglát) az együgyűeket (kisgyermek (kiskorú); baba, átvitt értelemben:éretlen keresztény hívő).

„Lefordítva” ez az ige azt mondja: Isten igéjének kibontakozása, kitárulkozása [igetanulmányozás, a „kenyér” megtörése] teszi láthatóvá, világítja meg annak mondanivalóját, s így értheti meg, foghatja fel azt a csecsemő keresztény. Sőt, ennek alapján tud megkülönböztetni jót a gonosztól. A felnőtté válásnak ez a kikerülhetetlen útja.
Tovább>>Vissza a lap tetejére>>


Véleményedet örömmel fogadjuk. Kérlek, írd meg azt is, ha az olvasottak hozzásegítettek, hogy megláss valamit, amit eddig még nem láttál, nem értettél.

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)